Ktl-icon-tai-lieu

mở vỉa bằng phương pháp giếng đứng kết hợp xuyên vỉa tầng

Được đăng lên bởi gooner166
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương án 1: Mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa tầng.
a)
b)

c)

d)

e)

Sơ đồ mở vỉa : được trình bày trong bản vẽ Autocad.
Trình tự đào lò:
 Từ mặt bằng sân công nghiệp ở mức +220 ta đào một cặp giếng đứng
chính phụ xuống mức +150. Từ mức +150 ta đào sân ga hầm trạm và
từ đó đào lò xuyên vỉa vận tải (2) cho tầng khai thác I xuyên qua các
vỉa than cho tới biên giới khai thác. Từ mức +200 ta đào lò xuyên vỉa
thông gió (1) xuyên qua các vỉa than để thông gió cho tầng I. Từ các
đường lò xuyên vỉa vận tải (2) và xuyên vỉa thông gió (1) ta đào các
đường lò dọc vỉa vận tải (7) và lò dọc vỉa thông gió (6) cho tầng I. Rồi
từ đó ta đào các lò cắt ban đầu (14)để tạo lò chợ (14). Từ lò cắt ban
đầu (14) ta đào lò song song chân và hóng sáo để chuẩn bị bước vào
khai thác. Trong quá trình khai thác tầng I ta tiếp tục để chuẩn bị khai
thác tầng II sao cho khi kết thúc khai thác tâng I thì tầng II bước vào
giai đoạn khai thác luôn để tránh bị gián đoạn. Công việc chuẩn bị để
khai thác tầng II và các tâng tiếp theo được tiến hành tương tự tầng I.
Sơ đồ vận tải:
 Vận tải than: Tầng I: than từ lò chợ (11) được vận chuyển qua lò
song song (12) xuống họng sáo (13) rồi qua lò dọc vỉa vận tải số
(7) rồi qua lò xuyên vỉa vận tải (2) rồi tập chung ở sân gas au đó
được đưa lên mặt bằng công nghiệp bằng trục tải của giếng đứng
chính. Các tầng tiếp theo tương tự như tầng I.
 Vận tải người và thiết bị: Tầng I: người và thiết bị từ mặt bằng sân
công nghiệp được đưa vào từ giếng đựng phụ sau đó xuống sân ga
sau đó qua lò xuyên vỉa thông gió (1) rồi qua lò dọc vỉa thông gió
(6) cuối cùng được đưa xuống lò chợ (11).
Sơ đồ thông gió: Tầng I
 Gió sạch từ ngoài được đưa vào qua giếng đứng phụ sau đó qua sân
ga qua đường lò xuyên vỉa vận tải (2) rồi qua lò dọc vỉa vận tải (7)
rồi qua họng sáo (13) rồi qua lò song song chân (12) đến lò chợ
(11)
 Gió bẩn từ lò chợ (11) đi qua lò dọc vỉa thông gió (6) và lò xuyên
vỉa thông gió (1) ra sân ga và được đưa ra ngoài theo giếng chính.
 Để phục vụ công tác thông gió các tầng tiếp theo ta sử dụng lò dọc
vỉa vận tải và lò xuyên vỉa vận tải của các tầng trước là lò dọc vỉa
thông gió và xuyên vỉa thông gió. Quá trình thông gió cho các tầng
tiếp theo diễn ra tương tự như tầng thứ I.
Sơ đồ thoát nước:

Nước được thoát ra từ các địa tầng, các đường lò khai thác theo các
rãnh nước chảy vào hầm chứa nước ở các tầng. Tại đây bố trí các
hầm trạm bơm chứa nước, đưa nước theo đường ống đặt ở giếng
phụ dẫn lên mặt chảy vào các song suối lân cận.
Các...
Phương án 1: Mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa tầng.
a) Sơ đồ mở vỉa : được trình bày trong bản vẽ Autocad.
b) Trình tự đào lò:
Từ mặt bằng sân công nghiệp ở mức +220 ta đào một cặp giếng đứng
chính phụ xuống mức +150. Từ mức +150 ta đào sân ga hầm trạm và
từ đó đào lò xuyên vỉa vận tải (2) cho tầng khai thác I xuyên qua các
vỉa than cho tới biên giới khai thác. Từ mức +200 ta đào lò xuyên vỉa
thông gió (1) xuyên qua các vỉa than để thông gió cho tầng I. Từ các
đường lò xuyên vỉa vận tải (2) và xuyên vỉa thông gió (1) ta đào các
đường lò dọc vỉa vận tải (7) và lò dọc vỉa thông gió (6) cho tầng I. Rồi
từ đó ta đào các lò cắt ban đầu (14)để tạo lò chợ (14). Từ lò cắt ban
đầu (14) ta đào lò song song chân và hóng sáo để chuẩn bị bước vào
khai thác. Trong quá trình khai thác tầng I ta tiếp tục để chuẩn bị khai
thác tầng II sao cho khi kết thúc khai thác tâng I thì tầng II bước vào
giai đoạn khai thác luôn để tránh bị gián đoạn. Công việc chuẩn bị để
khai thác tầng II và các tâng tiếp theo được tiến hành tương tự tầng I.
c) Sơ đồ vận tải:
Vận tải than: Tầng I: than từ lò chợ (11) được vận chuyển qua lò
song song (12) xuống họng sáo (13) rồi qua lò dọc vỉa vận tải số
(7) rồi qua lò xuyên vỉa vận tải (2) rồi tập chung ở sân gas au đó
được đưa lên mặt bằng công nghiệp bằng trục tải của giếng đứng
chính. Các tầng tiếp theo tương tự như tầng I.
Vận tải người và thiết bị: Tầng I: người và thiết bị từ mặt bằng sân
công nghiệp được đưa vào từ giếng đựng phụ sau đó xuống sân ga
sau đó qua lò xuyên vỉa thông gió (1) rồi qua lò dọc vỉa thông gió
(6) cuối cùng được đưa xuống lò chợ (11).
d) Sơ đồ thông gió: Tầng I
Gió sạch từ ngoài được đưa vào qua giếng đứng phụ sau đó qua sân
ga qua đường lò xuyên vỉa vận tải (2) rồi qua lò dọc vỉa vận tải (7)
rồi qua họng sáo (13) rồi qua lò song song chân (12) đến lò chợ
(11)
Gió bẩn từ lò chợ (11) đi qua lò dọc vỉa thông gió (6) và lò xuyên
vỉa thông gió (1) ra sân ga và được đưa ra ngoài theo giếng chính.
Để phục vụ công tác thông gió các tầng tiếp theo ta sử dụng lò dọc
vỉa vận tải và lò xuyên vỉa vận tải của các tầng trước là lò dọc vỉa
thông gió và xuyên vỉa thông gió. Quá trình thông gió cho các tầng
tiếp theo diễn ra tương tự như tầng thứ I.
e) Sơ đồ thoát nước:
mở vỉa bằng phương pháp giếng đứng kết hợp xuyên vỉa tầng - Trang 2
mở vỉa bằng phương pháp giếng đứng kết hợp xuyên vỉa tầng - Người đăng: gooner166
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
mở vỉa bằng phương pháp giếng đứng kết hợp xuyên vỉa tầng 9 10 392