Ktl-icon-tai-lieu

Modbus RTU protocol

Được đăng lên bởi Tấn Anh Đặng
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ebsite: 

Communication
for XGB and Drive (iG5A)
- Modbus RTU protocol

HANTECH Automation

Email: dinhhai@hantech.vn

Tel: 093.5858.658

Application Soluti
Communication with VFD (Variable Frequency Drive)

iguration

Configuration

e Setup

D

000

nosis

RS-485 (Modbus communication)
Baud rate: 9600, Data bit: 8, Stop bit: 1, Parity bit: None
Note that baud rate and stop/parity bit are selectable in I/O group.
* I/O group: I61 è baud rate, I65: parity/stop bit setting.

Wiring Diagram
+

S+

S+

-

S-

S-

XGB
RS-485
Built-in Cnet
Website: 

iG5A
Station: 1

Email: dinhhai@hantech.vn

iG5A
Station: 2

Tel: 093.5858.658

iguration

Application Soluti
Communication with VFD (Variable Frequency Drive)
Drive parameter setting

e Setup

D

000

nosis

Set up each drive communication-concerning parameter as follows.
For iG5A (station: 1)
* DRV-03 [Drive mode]: 3 [RS-485] * DRV04 [Freq. mode]: 7 [RS-485]
* I/O 59 [Communication protocol]: 0 [Modbus RTU]
* I/O 60 [VFD station number]: 1
* I/O 61 [communication speed]: 3 (9600bps)
For iG5A (station: 2)
* DRV-03 [Drive mode]: 3 [RS-485]
* DRV-04 [Freq. mode]: 7 [RS-485]
* I/O 59 [communication protocol]: 0 [Modbus RTU]
* I/O 60 [VFD station number]: 2
* I/O 61 [communication speed]: 3 (9600bps)

XGB Parameter setting: XG-PD
For XGB communication parameter setting, XG-PD (Network Manager) is used.
After running XG-PD, select [Online]—[Connect].
When connected, select [Online]—[Read IO Information].

Website: 

Email: dinhhai@hantech.vn

Tel: 093.5858.658

iguration

Application Soluti
Communication with VFD (Variable Frequency Drive)
XGB parameter setting: XG-PD

e Setup

D
B Setup

000

nosis
Double
click

Website: 

After setting is
done, click [P2P].

Email: dinhhai@hantech.vn

Tel: 093.5858.658

iguration

Application Soluti
Communication with VFD (Variable Frequency Drive)
XGB parameter setting: XG-PD

e Setup

D

000

nosis
Double
click

Website: 

Email: dinhhai@hantech.vn

Tel: 093.5858.658

iguration

Application Soluti
Communication with VFD (Variable Frequency Drive)
P2P parameter setting: iG5A (station 1) Write request

e Setup

D

000

nosis

Website: 

Double
click

Slave
address

Clic

Conditional flag: M0000
This request frame is sent from X
at M0 bit rising edge.
Data type/Data size
This request frame is to write 4 w
data to iG5A.

Email: dinhhai@hantech.vn

Tel: 093.5858.658

iguration

Application Soluti
Co...
Communication
for XGB and Drive (iG5A)
- Modbus RTU protocol
HANTECH Automation
Website:
www.hantech.vn Email: dinhhai@hantech.vn Tel: 093.5858.658
Modbus RTU protocol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Modbus RTU protocol - Người đăng: Tấn Anh Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Modbus RTU protocol 9 10 945