Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường

Được đăng lên bởi lehuuhuy95dhbk
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1Trình bày nguyên nhân và tác hại của bui
2Trình bày kiến thức liên quan đến H2S mà em đã học
3Trình bày nguyên nhân hình thành và tác hại của NOx, COx,SOx
4Sự hình thành tần ozon? Nguyên nhân và tác hại của việc thủng tầng ozon
5Phân tích vấn đề hiệu ứng nhà kính
6Phân tich vấn đề mưa axits
7Phân tích vấn đề quang hóa
8Trình bày các phương pháp xử lí bụi
13 Ô nhiễm chất thải rắn, đất, tiếng ồn, nhiệt.
Rồi đó còn chương 6 cô k cho câu hỏi
học sơ chu8ongw 1 với 2 nữa nha
9Trình bày các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước
10Trình bày các nguồn gây ô nhiễm mt nước
11Phương pháp xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học
12PP xử lí nước thải bằng pp cơ

...
1Trình bày nguyên nhân và tác h i c a bui
2Trình bày ki n th c liên quan đ n H2S mà em đã h cế ế
3Trình bày nguyên nhân hình thành và tác h i c a NOx, COx,SOx
4S hình thành t n ozon? Nguyên nhân và tác h i c a vi c th ng t ng ozon
5Phân tích v n đ hi u ng nhà kính
6Phân tich v n đ m a axits ư
7Phân tích v n đ quang hóa
8Trình bày các ph ng pháp x lí b iươ
13 Ô nhi m ch t th i r n, đ t, ti ng n, nhi t. ế
R i đó còn ch ng 6 cô k cho câu h i ươ
h c s chu8ongw 1 v i 2 n a nha ơ
9Trình bày các tác nhân gây ô nhi m môi tr ng n c ườ ướ
10Trình bày các ngu n gây ô nhi m mt n c ướ
11Ph ng pháp x lí n c th i b ng ph ng pháp sinh h cươ ướ ươ
12PP x lí n c th i b ng pp c ướ ơ
Môi trường - Người đăng: lehuuhuy95dhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Môi trường 9 10 838