Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường trong XD công trình Gt

Được đăng lên bởi Trung Vu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
---Đoàn Mạnh Hùng – CĐS K52---

MỤC LỤC
MÔN MÔI TRƯỜNG ...............................................................................................................................1
Câu 1: Khái niệm môi trường? Phân tích các chức năng của môi trường? ..............................................1
Câu 2: Khái niệm Hệ sinh thái? Các thành phần cơ bản của HST? Cho ví dụ? .......................................2
Câu 3: Nêu khái niệm về cân bằng sinh thái? Cho ví dụ? Phân tích các tác động của con người đến
HST? .........................................................................................................................................................2
Câu 4: Ô nhiễm môi trường nước (khái niệm, nguồn gây ô nhiễm, các tác nhân gây ô nhiễm); .............3
Câu 5: Ô nhiễm môi trường không khí (Khái niệm, nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm) ............3
Câu 6: Ô nhiễm môi trường đất (khái niệm, nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm) ........................4
Câu 7: Trình bày mối quan hệ giữa môi trường và phát triển ...................................................................4
Câu 8: Trình bày Hiệu ứng nhà kính (khái niệm, Nguyên nhân, tác hại và biện pháp giảm thiểu)..........5
Câu 9: Trình bày Mưa Axít (Khái niệm, Nguyên nhân, tác hại và biện pháp giảm thiểu) .......................6
Câu 10: Trình bày về suy giảm ôzôn (khái niệm, nguyên nhân, tác hại và biện pháp giảm thiểu); .........6
Câu 11: Khái niệm, Nội dung của phát triển bền vững? ...........................................................................7
Câu 12: Trình bày các nguyên tắc xây dựng một xã hội phát triển bền vững? .........................................7
Câu 14: Trình bày các biện pháp giảm thiểu điển hình trong giai đoạn thi công của dự án đường bộ? ...9
Câu 15: Trình bày các tác động và biện pháp giảm thiểu điển hình trong giai đoạn khai thác dự án
đường bộ?................................................................................................................................................11
Câu 16: Trình bày các vấn đề MT cần quan tâm trong thiết kế cầu cống? (11 vấn đề)..........................12
Câu 17: Trình bày quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đối với báo cáo ĐTM .......................................13

0

---Đoàn Mạnh Hùng – CĐS K52--C
Ô TẬP
MÔN MÔI TRƯỜNG
A/ PHẦN CHUNG
Câu 1: Khái niệm môi trường? Phân tích các chức năng của môi trường?
1 Khái niêm:
Theo điều 1, uật VMT của Việt Nam thì môi trường đư c định ngh a như sau: Môi trường
...
--- ---
0
MC LC
NG ............................................................................................................................... 1
ng? .............................................. 1
m H n c? ....................................... 2
m v ng cn
HST? ......................................................................................................................................................... 2
m, ngum); ............. 3
m, ngum) ............ 3
m, ngum) ........................ 4
i quan h gin ................................................................... 4
u m thiu) .......... 5
m thiu) ....................... 6
 suy gim thiu); ......... 6
m, Ni dung cn bn vng? ........................................................................... 7
ng mn bn vng? ......................................... 7
m thia d ng b? ... 9
m thi 
ng b? ................................................................................................................................................ 11
 MT ct k cu cng? (11 v) .......................... 12
p, thi v ....................................... 13
Môi trường trong XD công trình Gt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường trong XD công trình Gt - Người đăng: Trung Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Môi trường trong XD công trình Gt 9 10 929