Ktl-icon-tai-lieu

môn nguyên lí máy

Được đăng lên bởi Heo Con Đa Cảm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN
I.Chọn động cơ điện:
- Ta có công suất truyền tính toán trên các trục máy công tác
Pt =4

(kw)

- Công suất tương đương:
Pt đ =Pt

√

2

2

P 1 . t 1+ P 2 . t 2
t 1+t 2

Pt .
4.

√
√

2

T
T

()

0, 8T 2
.0,3t ck
T
0,7t ck +0,3 t ck

.0,7 t ck +

(

)

3,78 kW
1.0,7+ 0,82 .0,3
=¿
1

Pct 

Pt


- Công suất cần thiết trên trục động cơ điện: .

  nt. xol4br3 :

Với
hiệu suất truyền động.
- Qua số liệu tra bảng 2.3 ta được:
Hiệu suất khớp nối
Hiệu suất 1 cặp ổ lăn
Hiệu suất 1 cặp bánh răng
Hiệu suất bộ truyền xích


=>

4

1.0,99 .0,983.0,97 = 0.877

:
:
:
:

 nt

 ol
 br

x

=1
= 0,99

=0,98
= 0,97

=>

Pct =

P t đ 3,78
=
=¿ 4,31 kW
ɳ 0,877

- Ta cần chọn động cơ có Pđm

Pct = 4,31 (kW).

- Dựa vào bảng P1.3 ta chọn được động cơ 4A112M4Y3 có:
Pđm = 5,5 (kW).
nđc = 1425 (vòng/phút).
II. Phân phối tỷ số truyền:
a. Tỷ số truyền: U =

nđ c
n

=> U= 1425/70 = 20,36
- Mặt khác ta có:

U = Un.Uc.Ux = Uh.Ux => Uh =

U
Ux

Với Ux : là tỉ số truyền của bộ truyền xích.
Chọn ux = 2

U 20,36
Uh  
10,18
Ux
2
=>

Để đảm bảo bôi trơn: Un = 1,3Uc
Mà Uh = Un.Uc

U c2

=> Uh =1,3
= 10,18 => Uc = 2,798.
=> Un = 1,3. Uc = 1,3.2,798 = 3,637
- Kiểm tra: Un.Uc.Ux = 2.2,798.3,637 = 20,35
|U – Un.Uc.Ux | = |20,36-20,35| = 0,01 < 0,09 => nhận
- Ta chấp nhận các tỉ số truyền:
Un = 3,637 và Uc = 2,798
b. Công suất trên các trục:
- Ta có: Pct = 4,31 (kW).
Trục I :
Trục II :
Trục III :
Trục IV :

PI Pct . NT .ol 4,31.1.0,99 4,27(kW ).

PII  P1.br .ol 4,27.0,98.0,99 4,14(kW ).

PIII P2 .br .ol 4,14.0,99.0,98 4,02(kW ).

PIV  P3 . x . ol 4,02.0,97.0,99 3,86 (kW ).

c. Vòng quay trên các trục:
- Ta có: nđc = 1425 (vòng/phút).
Trục I : nI =

nđc
U nt

Trục II : nII =

nI
Un

= 1425/3,637 = 392 (vòng/phút).

Trục III: nIII =

nII
Uc

= 392/2,798 = 140 (vòng/phút).

Trục IV: nIV =

nIII
Ux

= 140/2 = 70 (vòng/phút).

1440
1

= 1425 (vòng/phút).

Bảng số liệu:
Thông số
U

Động cơ
Unt = 1

n(vòng/phút)
P(kW)
T (N.mm)

1425
4,31
28885

I

II

III

Un = 3,637
Uc = 2,798 Ux = 2
1425
392
140
70
4,27
4,14
4,02
3,86
28617
100860
274221
526614
6

Với momen xoắn:

IV

T(N.mm) =

9,55.10 . P
n

.

...
PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIN
I.Chọn động cơ điện:
- Ta có công suất truyền tính toán trên các trục máy công tác
P
t
=4
(kw)
- Công suất tương đương:
P
t đ
=P
t
P
1
2
. t
1
+P
2
2
. t
2
t
1
+t
2
P
t
.
(
T
T
)
2
.0,7 t
ck
+
(
0, 8T
T
)
2
.0,3t
ck
0,7t
ck
+0,3 t
ck
4.
1.0,7+0,8
2
.0,3
1
=¿
3,78 kW
- Công suất cần thiết trên trục động cơ điện: .
t
ct
P
P
Với
:
34
. brolxnt
hiệu suất truyền động.
- Qua số liệu tra bảng 2.3 ta được:
Hiệu suất khớp nối :
nt
= 1
Hiệu suất 1 cặp ổ lăn :
ol
= 0,99
Hiệu suất 1 cặp bánh răng :
=0,98
Hiệu suất bộ truyền xích :
x
= 0,97
=>
1.0,99
4
.
0,98
3
.
0,97 = 0.877
môn nguyên lí máy - Trang 2
môn nguyên lí máy - Người đăng: Heo Con Đa Cảm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
môn nguyên lí máy 9 10 153