Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Được đăng lên bởi Lặng Nhìn Cuộc Sống
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Văn Thân – K58.CKCTM
MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Câu 1. Chất điểm khối lượng m chuyển động với vận tốc đầu v0 từ điểm A theo phương
uuur
ur
ur
r
vuông góc với OA = r0 (O là gốc tọa độ) dưới tác dụng của lực F = - Cm r (C là hằng số
dương). Tìm phương trình quỹ đạo và vận tốc của vật.
+) Ta có
ur
uur dL
r
r
r ur
r
ur
uuuuur
M =
= [r Ù m v ] + [r Ù F ] = 0 Þ L = const .
dt
Do vậy quỹ đạo chuyển động nằm trong một mặt phẳng.
+) Chọn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ.
r
r
r
r
d 2r
r
r æ
dr ö
ç
÷
+) PTCĐ 2 = - C r , trong đó (r ) = r0, ç ÷
= v0.
÷
t= 0
÷
çè dt ø
dt
t= 0
r
v
r
r
+) Giải ra ta được r = r0 cos C t + 0 sin C t .
C
+) Phương trình quỹ đạo

x2
r02

+C

y2
v 02

= 1.

+) Vận tốc của vật
r
r
r
v = - C r0 sin C t + v 0 cos C t Þ v =

Cr02 sin 2 C t + v 02 cos2 C t .

Câu 2. Đĩa tròn nằm ngang có khối lượng M phân bố đều, bán kính của đĩa là R . Đĩa có thể
quay không ma sát quanh trục thẳng đứng đi qua tâm. Trên mép đĩa có một chất điểm khối
lượng m . Ban đầu đĩa và chất điểm quay với vận tốc góc w0. Tính vận tốc của hệ khi chất
điểm dịch chuyển về vị trí cách tâm đĩa một khoảng r .
+) Do các ngoại lực tác dụng lên hệ có phương song song với trục quay nên tổng mômen
ngoại lực tác dụng lên hệ theo trục quay Oz bằng 0, tức là M z = 0.
dLz

= M z = 0. Suy ra Lz = const .
dt
+) Chọn chiều dương là chiều quay của đĩa lúc đầu.
+) Mômen xung lượng của hệ theo phương trục Oz được bảo toàn nên ta có

+) Ta có

1
1
(M + 2m )R 2
MR 2 w0 + mR 2 w0 = MR 2w + mr 2w Þ w =
w0 .
2
2
MR 2 + 2mr 2
Câu 3. Phà và một ôtô đạu trên phà có vận tốc v0 . Sau đó ô tô chuyển động trên phà với vận
tốc tương đối u hướng từ đầu phà đến cuối phà. Biết khối lượng của phà là M và khối lượng
của ô tô là m . Tính vận tốc của phà khi ô tô đang chuyển động.
+) Chọn chiều dương là chiều chuyển động của phà lúc đầu. Xét hệ gồm phà và ôtô.
+) Do tổng ngoại lực tác dụng lên hệ theo phương ngang bằng không nên
dPx
= Fxl = 0 Þ Px = const .
dt
+) Động lượng của hệ theo phương ngang được bảo toàn nên ta có
m
(M + m )v 0 = Mv + m (v - u ) Þ v = v 0 +
u.
M +m
(với v là vận tốc của phà khi ôtô đang chuyển động).

Nguyễn Văn Thân – K58.CKCTM

ur
Câu 1. Một viên đạn khối lượng m được bắn đi trong trọng trường đều với vận tốc v 0 hợp
ur
r
với phương ngang góc a . Lực cản F = - mgkv. Tìm PTCĐ và vận tốc của vật.
+) Dễ thấy quỹ đạo cđ của đạn nằm trong một mặt phẳng. Chọn hệ trục Oxy như h.vẽ.
r
r
r
dv
+) PT cđộng
= g - gkv , trong đó vx (0) = v 0 cos a , vy (0) = v 0 sin a , x (0) = y (0) = 0.
dt
dv
d...
Nguyễn Văn Thân – K58.CKCTM
MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LÝ THUYẾT
Câu 1. Chất điểm khối lượng
m
chuyển động với vận tốc đầu
0
v
từ điểm
A
theo phương
vuông góc với
0
OA r=
uuur ur
(
O
gốc tọa độ) dưới tác dụng của lực
F Cmr=-
ur r
(
C
hằng số
dương). Tìm phương trình quỹ đạo và vận tốc của vật.
+) Ta có
[ ] [ ] 0 .
dL
M r mv r F L const
dt
= = Ù + Ù = Þ =
ur
uur r r r ur r ur uuuuur
Do vậy quỹ đạo chuyển động nằm trong một mặt phẳng.
+) Chọn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ.
+) PTCĐ
2
2
,
dr
Cr
dt
=-
r
r
trong đó
( )
00
0
0
,.
t
t
dr
r r v
dt
=
=
æö
÷
ç
÷
==
ç
÷
ç
÷
ç
èø
r
r
rr
+) Giải ra ta được
+) Phương trình quỹ đạo
22
22
00
1.
xy
C
rv
+=
+) Vận tốc của vật
2 2 2 2
0 0 0 0
sin cos sin cos .v Cr Ct v Ct v Cr Ct v Ct= - + Þ = +
rr
r
Câu 2. Đĩa tròn nằm ngang có khối lượng
M
phân bố đều, bán kính của đĩa
.R
Đĩa thể
quay không ma sát quanh trục thẳng đứng đi qua tâm. Trên mép đĩa có một chất điểm khối
lượng
.m
Ban đầu đĩa chất điểm quay với vận tốc góc
0
.w
Tính vận tốc của hệ khi chất
điểm dịch chuyển về vị trí cách tâm đĩa một khoảng
.r
+) Do các ngoại lực tác dụng lên hệ có phương song song với trục quay nên tổng mômen
ngoại lực tác dụng lên hệ theo trục quay Oz bằng 0, tức là
0.
z
M =
+) Ta có
0.
z
z
dL
M
dt
==
Suy ra
.
z
L const=
+) Chọn chiều dương là chiều quay của đĩa lúc đầu.
+) Mômen xung lượng của hệ theo phương trục Oz được bảo toàn nên ta có
2
2 2 2 2
0 0 0
22
1 1 ( 2 )
.
22
2
M m R
MR mR MR mr
MR mr
+
w + w = w+ w Þ w = w
+
Câu 3. Phà một ôtô đạu trên phà vận tốc
0
.v
Sau đó ô chuyển động trên phà với vận
tốc tương đối
u
hướng từ đầu phà đến cuối phà. Biết khối lượng của phà
M
và khối lượng
của ô tô là
.m
Tính vận tốc của phà khi ô tô đang chuyển động.
+) Chọn chiều dương là chiều chuyển động của phà lúc đầu. Xét hệ gồm phà và ôtô.
+) Do tổng ngoại lực tác dụng lên hệ theo phương ngang bằng không nên
0.
l
x
xx
dP
F P const
dt
= = Þ =
+) Động lượng của hệ theo phương ngang được bảo toàn nên ta có
00
( ) ( ) .
m
M m v Mv m v u v v u
Mm
+ = + - Þ = +
+
(với
v
là vận tốc của phà khi ôtô đang chuyển động).
MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LÝ THUYẾT - Trang 2
MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LÝ THUYẾT - Người đăng: Lặng Nhìn Cuộc Sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LÝ THUYẾT 9 10 888