Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1

Được đăng lên bởi thesheeperboy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN
CƠ HỌC KẾT CẤU F1
SỐ ĐỀ

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN

YÊU CẦU

Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon

1

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết cấu
bên

2

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

3

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết cấu
bên

4

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

5

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

6

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

7

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

8

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

9

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

10

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

11

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

12

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

13

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q của kết cấu
bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

46

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

47

Tính và vẽ biểu đồ
M, Q, N của kết
cấu bên

LĐC-TĐH TKCĐ

9-2009

TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ

48

LĐC-TĐH TKCĐ

Tính và vẽ biểu đồ
mô men của kết cấu
bên

9-2009

...
TRƯỜNG ĐHGTVT – KT CU/TĐH TKCĐ
MT S BÀI TP & ĐÁP ÁN
CƠ HC KT CU F1
S ĐỀ ĐỀĐÁP ÁN YÊU CU
Kết cu dng dm: gin đơn, mút tha, công xon
1
Tính và v biu đồ
M, Q, N ca kết cu
bên
2
Tính và v biu đồ
M, Q ca kết cu
bên
LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 - Người đăng: thesheeperboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 9 10 155