Ktl-icon-tai-lieu

một số bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học

Được đăng lên bởi Nam Pham
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỆN XOAY CHIỀU
CÂU 1: Cho mạch điện như hình vẽ: uAB = Uocost; điện áp hiệu dụng UDH = 100V; hiệu điện thế tức thời uAD
sớm pha 150o so với hiệu điện thế uDH, sớm pha 105o so với hiệu điện thế uDB và sớm pha 90o so với hiệu
điện thế uAB. Tính Uo?
A. Uo = 136,6V. B. Uo = 139,3V. C. Uo  100 2V . D. Uo = 193,2V.
A

Giải:
Vẽ giãn đồ như hình vê. Đặt liên tiếp các vectơ
UAD ; UDH ; UHB

D

H

B

D
300 450

UAB = UAD + UDH + UHB
Tam giác DHB vuông cân.
UHB = UDH = 100V
A
UDB = 100 2 (V)
Tam giác ADB vuông tại A
có góc D = 750 ----->
UAB = UDB sin750 = 100 2 sin750
U0 = UAB 2 = 200sin750 = 193,18V
B
Hay U0 = 193,2 V
H
Chọn đáp án D
...........................................................................................................................................................................
CÂU 2: Mạch điện RLC ghép nối tiếp . Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch : u=100 2 cos( t 
= 100 , Tụ điện có điện dung C =

1.



10  4 F., cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =

thế hiệu dụng của cuộn cảm lớn nhất?
A.  = 100 rađ/s
B.  = 50 rađ/s.
C.  = 100 2  rađ/s.
ta áp dụng công thức giải nhanh e nhé !
1

 50
L R2
C

C 2



4

) V. Cho R

9
H, Tìm  để hiệu điện
2

D.  = 50 2 rađ/s.

anh Phong !
Công thức này xuất phát từ đâu???
Anh có thể chứng minh dùm e được không?
công thức này có trong hầu hết các loại sách tham khảo .để chứng minh ta có thể dùng đạo hàm hoặc tam
thức bậc 2.Ta có thể biến đổi khá đơn giản như sau

 – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi ĐH, IETLS, TOEFL, TOEIC

1

U L  I .Z L 

U .Z L
R 2   Z L  ZC 

2



U
R 2  ZC 
 1 

Z L2  Z L 

2



U
Y

1
1  2 R2 
Y 2 2 4 2

 1
L C    LC L2 
1 b R 2C 2
YMIN  2 

 LC  dpcm

2a
2
...........................................................................................................................................................................
CÂU 3: Đặt điện áp xoay chiều: u  220 2 cos(100t ) V ( t tính bằng giây) vào hai đầu mạch gồm điện trở
R=100Ω, cuộn thầu cảm L=318,3mH và tụ điện C=15,92μF mắc nối tiếp. Trong một chu kì, khoảng thời
gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng:
A. 20ms
B. 17,5ms
C. 12,5ms
D. 15ms
...........................................................................................................................................................................
CÂU 4:Mạch điện xoay chiều gồm ba điện trở R, L, C mắc nối tiếp. R và C không đổi; L thuần cảm và thay
đổi đư...
www.TaiLieuLuyenThi.com Trang chia sẻ tài liệu luyện thi ĐH, IETLS, TOEFL, TOEIC
1
U 1: Cho mạch điện như hình vẽ: u
AB
= U
o
cost; đin áp hiệu dụng U
DH
= 100V; hiệu điện thế tức thời u
AD
sớm pha 150
o
so với hiệu điện thế u
DH
, sớm pha 105
o
so với hiệu điện thế u
DB
sớm pha 90
o
so với hiệu
điện thế u
AB
. Tính U
o
?
A. U
o
= 136,6V. B. U
o
= 139,3V. C.
o
U 100 2V
. D. U
o
= 193,2V.
Giải:
Vẽ giãn đồ như hình vê. Đặt liên tiếp các vectơ
U
AD
; U
DH
; U
HB
U
AB
= U
AD
+ U
DH
+ U
HB
Tam giác DHB vuông cân.
U
HB
= U
DH
= 100V
U
DB
= 100
2
(V)
Tam giác ADB vuông tại A
có góc D = 75
0
----->
U
AB
= U
DB
sin75
0
= 100
2
sin75
0
U
0
= U
AB
2
= 200sin75
0
= 193,18V
Hay U
0
= 193,2 V

...........................................................................................................................................................................
CÂU 2: Mạch điện RLC ghép nối tiếp . Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch : u=100
2
cos(
)
4
t
V. Cho R
= 100 , Tụ điện có điện dung C =
4
10
.1
F
.
, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =
2
9
H, Tìm
để hiệu điện
thế hiệu dụng của cuộn cảm lớn nhất?
A. = 100 rađ/s B. = 50 rađ/s.
C. = 100
2
rađ/s. D. = 50
2
rađ/s.
ta áp dụng công thức giải nhanh e nhé !
2
1
50
2
LR
C
C


anh Phong !
Công thức này xuất phát từ đâu???
Anh có thể chứng minh dùm e được không?
công thức này có trong hầu hết các loại sách tham khảo .để chứng minh ta có thể dùng đạo hàm hoặc tam
thức bậc 2.Ta có thể biến đổi khá đơn giản như sau
30
0
45
0
H
B
D
A
ĐIỆN XOAY CHIỀU
một số bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học - Người đăng: Nam Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
một số bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học 9 10 835