Ktl-icon-tai-lieu

một số bài tập SBVL2

Được đăng lên bởi anhxdv
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1893 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ SỐ 1
Bài 1: Dầm ABC và thanh CD có MCN hình tròn đg kính lần lượt là
d1 = 2cm, d2 = 0,5cm. Dầm và thanh lam cùng 1 loại vl E =2.106 daN/cm2. vạt năg Q =50N
rơi từ độ cao h = 2cm đạp vào đĩa cứng gắn vào đầu D của thanh CD. ko xé trọng lg bản
thân dầm và thanh.
1. Tính hệ số động khi va chạm
2. tính ưs động lớn nhất trong hệ
3. tính cvị động thẳng đứng của đĩa
Giải :
1. Tính hệ số động khi vc:
L1
2h
kd = 1 + 1 +
C
B
A
 M
∆t 1 + 
m

Trong đó : ∆t là cvị của đ’ D khi Q đặt tĩnh

∆t = v AB + ∆l CD

v AB =

Ql13
=
48 EJ x

∆lCD =

Ql13
= 6,6.10 −2 cm
4
πd
48 E 1
64

Ql 2
= 1,27.10 −3 cm
EF

=> ∆t = 6,727.10-2 cm
=> kd = 8,8

2. Tính ưs động lớn nhất:

d
t
σmax
=k d ×σmax

Dầm ABC :
t
σ max
=

M x1 Ql1 / 4
=
= 10(kN / cm 2 )
3
πd1
Wx1
32

=> σ max = 10 x 8,8 = 88 (kN/cm2)
Thanh CD :
d

t
σ max
=

Q
= 0,25(kN / cm 2 )
F

d
=> σ max = 0,25 x 8,8 = 2,2 (kN/cm2)
d
Vậy : σ max hệ = 88 (kN/cm2)
3. Tính cvị động thẳng đứng của đĩa D :
∆t là cvị của đ’ D khi Q đặt tĩnh
=> vD = ∆t x kd = 6,727.10-2 x 8,8 = 0,592 cm

Q

D

Bài 2: Tải trọng P di chuyển rất chậm trên dầm cứng AB. Thanh treo AC làm bằg thép có
MCN hình vuông
1. tính nội lực lớn nhất, nhỏ nhất trong thanh AC
2. kiểm tra độ bền mỏi của thanh treo AC
Biết: P =10kN, σ ch = 25kN / cm 2 ; σ −tr1 = 13,5kN / cm 2 ; α r = 2,5 ;
β = 0,08 ; [ n] = 2
Giải :
C
1. tính nội lực lớn nhất, nhỏ nhất trong
thanh AC :
xét cb mômen tại B :
2cm

∑m = 0
↔ P.x − N AC . AB. cos 300 = 0
P.x
↔ N AC =
AB. cos 300
B

P
B
x

NAC
30°

A

 x = 0 → N AC = N min = 0 → σ min = 0

P
20

x
=
AB
→
N
=
N
=
=
(kN )
AC
max
0

cos
30
3

N max
5
=
(kN / cm 2 )
=> σ max =
F
3
N
=> σ min = min = 0
F
2. kiểm tra độ bền mỏi của thanh treo AC
σ + σ min
5
σ TB = max
=
(kN / cm 2 )
2
2 3
σ − σ min
5
σ Bd = max
=
(kN / cm 2 )
2
2 3
Hệ số an toàn :
σ ch
25
=
=5 3
+ theo chảy : nch =
σ max 5 / 3
σ −1
= 3,62
+ theo mỏi : nr =
βσ TB + α rσ Bd
n = min (nr ; nch ) = 3,62 > [ n]
=> Thanh AC đủ độ bền mỏi
Bài 3: Một đây điện dắt trên 2 gối cách nhau l = 75m. Độ dốc của đg dây d = 0,03 tải trọng
ttd làm dây phân bố đều theo phương ngang q = 16 N/m
Đ’ thấp nhất của dây chênh cao với gối A : f = 3 m
1. ko xét đến bd đàn hồi của dây, tính lực căng ngang của dây.
2. Tính lực căng dây tại 3 vị trí A,B và vị trí thấp nhất của dây

Giải :
1. Độ chênh cao giữa 2 gối :

RA
TA
HA

a
d = tgϕ =
l
a = l × d =75.0,03 = 2.25 m

RB

d=0.003

A

f

TB a
A

HB

Ta có :
f1= 3 m
f1 – f2 = a => f2 = 3 – 2,25 = 0,75 m
Sd mặt cắt qua đ’ thấp nhất C của dây, ta có:
ql12
2 Hf...
Đ S 1
Bài 1 : D m ABC và thanh CD có MCN hình tròn đg kính l n l t là ượ
d1 = 2cm, d2 = 0,5cm. D m và thanh lam cùng 1 lo i vl E =2.10
6
daN/cm
2
. v t năg Q =50N
r i t đ cao h = 2cm đ p vào đĩa c ng g n vào đ u D c a thanh CD. ko xé tr ng lg b nơ
thân d m và thanh.
1. Tính h s đ ng khi va ch m
2. tính s đ ng l n nh t trong hư
3. tính cv đ ng th ng đ ng c a đĩa
Gi i :
1. Tính h s đ ng khi vc:
+
++=
m
M
t
h
k
d
1
2
11
Trong đó :
t
là cv c a đ’ D khi Q đ t tĩnh
CDAB
lvt +=
cm
E
Ql
E
Ql
v
AB
2
4
1
3
1
x
3
1
10.6,6
64
d
48
J48
===
π
cm
E
Ql
l
CD
3
2
10.27,1
F
==
=>
t
= 6,727.10
-2
cm
=>
d
k
= 8,8
Q
D
B
C
A
L1
2. Tính s đ ng l n nh t: ư
t
d
d
k
maxmax
σσ
×=
D m ABC :
=>
d
max
σ
= 10 x 8,8 = 88 (kN/cm
2
)
Thanh CD :
)/(25,0
F
2
max
cmkN
Q
t
==
σ
=>
d
max
σ
= 0,25 x 8,8 = 2,2 (kN/cm
2
)
V y :
d
max
σ
h
= 88 (kN/cm
2
)
3. Tính cv đ ng th ng đ ng c a đĩa D :
t
là cv c a đ’ D khi Q đ t tĩnh
=> v
D
=
t
x k
d
= 6,727.10
-2
x 8,8 = 0,592 cm
một số bài tập SBVL2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số bài tập SBVL2 - Người đăng: anhxdv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
một số bài tập SBVL2 9 10 12