Ktl-icon-tai-lieu

Một số công trình kiến trúc cổ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số công trình
kiến trúc cổ

Suu t m: Kienthanh@live.com

Th i i m: 1238-1527
a i m: Granada, Andalúia, Tây Ban Nha
V ng qu c Granada thu c v ng tri u Nasrid là thành trì sau cùng c a Al-Andalus, s th ng tr c a H i giáo trên bán o
Iberia hình thành c nh phía Tây c a th gi i H i giáo th i Trung c . Ti p theo tr n ánh quy t nh Las Navas de Tolosa
(1212), các thành ph quan tr ng c a Al-Andalus u b tín
C
c xâm chi m: Cordoba, kinh thành tr c ây c a vua
H i, th t th vào n m 1236 và Seville n m 1248. Ch còn l i v ng qu c Granada bé xíu là t tr khi ng i sáng l p v ng
tri u Nasrid, Muhammad I (1232-72), t x ng mình là m t ch h u c a Vua x Castile. V ng qu c Granada t n t i n
n m 1492, lúc y m i b các nhà vua C
c xâm chi m, Ferdinand x Aragon và Isabella x Castile. Trong cùng n m
ng i ta phát hi n ra châu M , ánh d u s ch m d t th i k Reconquista c a Tây Ban Nha và th i k xâm hi m Tân th
gi i b t u.

Cung i n Alhambra nhìn t h ng Nam ( nh: cs.cmu.edu)
M t kh ng nh n n v n hóa H i giáo
Thành t u l n nh t c a các vua H i v ng tri u Nasrid ch c ch n là cung i n Alhambra, nh m m c ích qu ng
bá n n v n hó, s thích và ch n ch nh n n v n minh H i giáo. S kh ng nh c i m này liên k t m t thi t v i
nh n th c s y u kém c a riêng mình c a Granada và có l vì lý do này, cung i n Alhambra b bao trùm m t tâm
tr ng luy n ti c quá kh , không th ng và thi v . Th c ra, m t trong nh ng c i m n i b t nh t là dùng th
trang
trí phòng c và không gian, m t s bài th do thi s cung ình n i ti ng sáng tác nh Ibn al-Yayyab, Ibn al-Jatib và Ibn
Zamrak.
Ch
h i t ng quá kh c!ng có th nhìn th y trong k t c u ki n trúc c a cung i n. Ngoài s ám ch c bi t v
o
H i, cung i n còn mang nhi u hình d ng c tr ng c a ki n trúc Hy L p, La Mã c
i. Vì th cung i n Alhambra không
ch có th mà còn ch a ng ki n th c uyên bác nh t nh v Hy-La c i n.
L ch s thi công
Cung i n Alhambra xây d ng trên nh i nhìn xu ng thành ph Granada.

S t" n i ti ng, nhìn t m t trong nh ng mái c ng trong cung. 4 rãnh d#n n
con s t" làm g i % ( nh: classics.nd.edu)

Blog: 

c cùng

vào vòi phun n$m

gi a, v i 12

Suu t m: Kienthanh@live.com
Tên cung i n l y t al-Qalat al Hamra, có ngh&a là "lâu ài ", vì màu g ch và t l y t pháo ài tr c kia. Khu ph c
h'p 'c bao quanh b$ng m t t ng bao b o v và cách bi t cung i n v i thành ph . Nh ng khu c nh t c a pháo ài có
niên i t th k( XI và XII, nh ng chính Muhammad I m i là ng i b t u kh i công xây d ng m t cung i n làm n i
t i a i m này. Nhi u ngu n t li u l ch s"...
Mt s công trình
kiến trúc c
Một số công trình kiến trúc cổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số công trình kiến trúc cổ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một số công trình kiến trúc cổ 9 10 919