Ktl-icon-tai-lieu

Một số điều chỉnh trong thiết kế kết cấu BTCT bằng phần mềm SAP2000

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ ðIỀU CHỈNH TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU
BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHẦN MỀM SAP2000
ðỂ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
APPLICATIONS OF THE DESIGN STANDARD OF VIETNAM
FOR DESIGNING THE REINFORCED CONCRETE STRUCTURE
BY THE SAP2000 SOFTWARE

NGUYỄN THẠC VŨ
Trường ðại học Bách khoa, ðại học ðà Nẵng

TÓM TẮT
Nhiều năm qua, phần mềm phân tích - thiết kế kết cấu SAP của công ty CSI (Computers and Structures
Inc, Mỹ) từ version ñầu tiên năm 1970 ñến version SAP2000 hiện nay, ñã khẳng ñịnh ñược tính chính xác
và tính ưu việt. Ở Việt Nam, phần mềm SAP2000 ñược sử dụng rộng rãi nhờ những tính năng cao cấp và
giao diện ñồ hoạ rõ ràng. Tuy nhiên, vì là phần mềm do nước ngoài lập trình dựa trên tiêu chuẩn thiết kế
của một số nước phương Tây, nên trước nay ta không sử dụng ñến tính năng thiết kế của SAP2000 mà
chỉ sử dụng tính năng phân tích, sau ñó xuất kết quả nội lực ñể ñưa vào các chương trình thiết kế riêng
biệt, ñiều này mất nhiều thời gian và dễ có những sai sót. Bài báo trình bày một phép chuyển ñổi tính năng
thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của SAP2000 ñược áp dụng tính toán theo tiêu chuẩn Việt Nam.
ABSTRACT
In recent years, designing and analyzing structures using SAP2000 software of CSI (Computers and
Structures, Inc) have recorded in noticeable achievements. However, this software is commonly used in
Vietnam with force-displacement diagrams only, because of the next design steps applied by the formatting
programs of foreign. In this paper, the real functions of reinforced concrete with the design standard of
Vietnam are introduced for facilities in designs.

1. Cơ sở lý thuyết
So sánh tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của Việt Nam và các tiêu chuẩn của nước
ngoài ñược sử dụng trong phần mềm SAP2000, dễ dàng nhận thấy tiêu chuẩn CSA-A23.3-94 (CSA 1994)
có nhiều ñiểm tương ñồng với tiêu chuẩn Việt Nam, bài báo này sẽ tóm tắt tiêu chuẩn CSA 1994, từ ñó
tìm ra sự thống nhất của hai tiêu chuẩn bằng việc thay ñổi các tham số tính toán.
1.1. Thiết kế dầm
Dầm ñược tính toán theo cấu kiện chịu uốn, chịu tác dụng của moment M:
2.M
- Chiều cao vùng nén: a = d − d 2 −
(1.1)
α1. f c '.ϕc .b
với:

ϕc = 0, 6 ;

α1 = 0,85 − 0, 0015. f c ' (hệ ñơn vị N-mm-s)

d: chiều cao làm việc của tiết diện.
b: bề rộng của tiết diện.
f c ' : cường ñộ chịu nén của bê tông.
- Chiều cao cân bằng của vùng nén ab = β1.cb
700
với:
cb =
; f y : cường ñộ chịu kéo của cốt thép.
700 + f y
- Trường hợp a ≤ ab : tính cốt ñơn
với:

ϕ s = 0,85

As =

M
a
ϕ s . f y .(d − )
2

(1.2)

ab
)
2
As ...
MT S ðIU CHNH TRONG THIT K KT CU
BÊ TÔNG CT THÉP BNG PHN MM SAP2000
ðỂ PHÙ HP VI TIÊU CHUN VIT NAM
APPLICATIONS OF THE DESIGN STANDARD OF VIETNAM
FOR DESIGNING THE REINFORCED CONCRETE STRUCTURE
BY THE SAP2000 SOFTWARE
NGUYN THC VŨ
Trường ðại hc Bách khoa, ðại hc ðà Nng
TÓM TT
Nhiu năm qua, phn mm phân tích - thiết kế kết cu SAP ca công ty CSI (Computers and Structures
Inc, M) t version ñu tiên năm 1970 ñến version SAP2000 hin nay, ñã khng ñịnh ñược tính chính xác
và tính ưu vit. Vit Nam, phn mm SAP2000 ñưc s dng rng rãi nh nhng tính năng cao cp
giao din ñồ ho rõ ràng. Tuy nhiên, phn mm do nước ngoài lp trình da trên tiêu chun thiết kế
ca mt s nước phương Tây, nên trước nay ta kng s dng ñến tính năng thiết kế ca SAP2000
ch s dng tính năng phân tích, sau ñó xut kết qu ni lc ñể ñưa vào các chương trình thiết kế riêng
bit, ñiu này mt nhiu thi gian và dnhng sai sót. Bài báo trình bày mt phép chuyn ñổi tính năng
thiết kế kết cu bê tông ct thép ca SAP2000 ñược áp dng tính toán theo tiêu chun Vit Nam.
ABSTRACT
In recent years, designing and analyzing structures using SAP2000 software of CSI (Computers and
Structures, Inc) have recorded in noticeable achievements. However, this software is commonly used in
Vietnam with force-displacement diagrams only, because of the next design steps applied by the formatting
programs of foreign. In this paper, the real functions of reinforced concrete with the design standard of
Vietnam are introduced for facilities in designs.
1. Cơ s lý thuyết
So sánh tiêu chun thiết kế kết cu tông ct thép ca Vit Nam và các tiêu chun ca nước
ngoài ñược s dng trong phn mm SAP2000, d dàng nhn thy tiêu chun CSA-A23.3-94 (CSA 1994)
nhiu ñim tương ñng vi tiêu chun Vit Nam, i báo này s tóm tt tiêu chun CSA 1994, t ñó
tìm ra s thng nht ca hai tiêu chun bng vic thay ñổi các tham s tính toán.
1.1. Thiết kế dm
Dm ñược tính toán theo cu kin chu un, chu tác dng ca moment M:
- Chiu cao vùng nén:
2
1
2.
. '. .
c c
M
a d d
f b
α ϕ
=
(1.1)
vi:
0,6
c
ϕ
= ;
1
0,85 0,0015. '
c
f
α
= (h ñơn v N-mm-s)
d: chiu cao làm vic ca tiết din.
b: b rng ca tiết din.
'
c
f
: cường ñộ chu nén ca bê tông.
- Chiu cao cân bng ca vùng nén
1
.
a c
β
=
vi:
700
700
b
y
c
f
=
+
;
y
f
: cường ñộ chu kéo ca ct thép.
- Trường hp
b
a a
: tính ct ñơn
. .( )
2
s
s y
M
A
a
f d
ϕ
=
(1.2)
v
i:
0,85
s
ϕ
=
Một số điều chỉnh trong thiết kế kết cấu BTCT bằng phần mềm SAP2000 - Trang 2
Một số điều chỉnh trong thiết kế kết cấu BTCT bằng phần mềm SAP2000 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số điều chỉnh trong thiết kế kết cấu BTCT bằng phần mềm SAP2000 9 10 765