Ktl-icon-tai-lieu

MỘT THUẬT TOÁN VỀ HUẤN LUYỆN MẠNG NEURAL NETWORKS TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP CONJUGATE GRADIENT AN ALGORITHM FOR TRAINING OF NEURAL NETWORKS BASED ON CONJUGATE GRADIENT

Được đăng lên bởi daovantu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT THUẬT TOÁN VỀ HUẤN LUYỆN MẠNG NEURAL
NETWORKS TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP CONJUGATE GRADIENT
AN ALGORITHM FOR TRAINING OF NEURAL NETWORKS BASED ON
CONJUGATE GRADIENT
Nguyễn Sĩ Dũng*, Lê Hòai Quốc**
(*) Khoa Cơ khí, trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. nsidung@yahoo.com
(**) Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BẢN TÓM TẮT
Mạng Neuron nhân tạo có cấu trúc gồm nhiều neuron nằm trong các lớp khác nhau. Tín hiệu
ở lớp vào và lớp ra liên hệ với nhau qua các neuron trung gian nằm trên một hay một số lớp ẩn
thông qua ma trận trọng số mạng. Quá trình huấn luyện mạng, hay còn gọi là quá trình học của
mạng trong học gíam sát bao hàm việc điều chỉnh, cập nhật ma trận trọng số sao cho ứng với tâp
tín hiệu vào xác định, tín hiệu ra của mạng tiệm cận tới giá trị mong muốn. Một trong những vấn
đề cần quan tâm trong huấn luyện mạng, đặc biệt trong huấn luyện trực tuyến là tốc độ hội tụ
của quá trình huấn luyện. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng một thuật toán mới (TT*)
được xây dựng trên cơ sở phương pháp Conjugate Gradient, theo đó, bước dịch chuyển tại mỗi
vòng lặp trong [1],[2],[3] được điều chỉnh bởi một hệ số hiệu chỉnh nhằm đưa bước dịch chuyển
trọng số tiến gần hơn điểm cực tiểu theo hướng dịch chuyển cận tối ưu đã xác định. Kết quả thí
nghiệm kiểm chứng cho thấy nếu ma trận trọng số của mạng không lớn, sử dụng thuật toán
TT* có tốc độ hội tụ cao hơn thuật toán [1],[2],[3].
ABSTRACT
Feed forward neural networks are composed in which the input layer of neurons is connected
to the output layer through one or more hidden layers of intermediate neurons. The training
process of neural networks involves adjusting the weights till a desired input, output relationship
is obtained. The paper presents our research on application of the Conjugate Gradient method
so that, we found out the algorithm to be as fit as possible to reach the minimized point at each
iteration of neural network training. A coefficient to adjust the step of training to be used.
Simulation results showed that new algorithm could reach the global optimal point faster then
the algorithm of [1],[2],[3] if the H matrix is not too large.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mạng Neuron nhân tạo (ANN) cho phép
chúng ta thiết kế các hệ thống phi tuyến với một số
lượng lớn các tín hiệu vào-ra. ANN hoàn toàn
thích hợp với các ứng dụng trong môi trường động
bằng cách tự thay đổi t...
MT THUT TOÁN V HUN LUYN MNG NEURAL
NETWORKS TRÊN CƠ S PHƯƠNG PHÁP CONJUGATE GRADIENT
AN ALGORITHM FOR TRAINING OF NEURAL NETWORKS BASED ON
CONJUGATE GRADIENT
Nguyn Sĩ Dũng*, Lê Hòai Quc**
(*) Khoa Cơ khí, trường Đại hc Công nghip thành ph H Chí Minh.
nsidung@yahoo.com
(**) Khoa Cơ khí, trường Đại hc Bách khoa thành ph H Chí Minh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BN TÓM TT
Mng Neuron nhân to có cu trúc gm nhiu neuron nm trong các lp khác nhau. Tín hiu
lp vào và lp ra liên h vi nhau qua các neuron trung gian nm trên mt hay mt s lp n
thông qua ma trn trng s mng. Quá trình hun luyn mng, hay còn gi là quá trình hc ca
mng trong hc gíam sát bao hàm vic điu chnh, cp nht ma trn tr
ng s sao cho ng vi tâp
tín hiu vào xác định, tín hiu ra ca mng tim cn ti giá tr mong mun. Mt trong nhng vn
đề cn quan tâm trong hun luyn mng, đặc bit trong hun luyn trc tuyến là tc độ hi t
ca quá trình hun luyn. Trong nghiên cu này, chúng tôi xây dng mt thut toán mi (TT*)
được xây dng trên cơ s phương pháp Conjugate Gradient, theo đó, bước dch chuyn ti m
i
vòng lp trong [1],[2],[3] được điu chnh bi mt h s hiu chnh nhm đưa bước dch chuyn
trng s tiến gn hơn đim cc tiu theo hướng dch chuyn cn ti ưu đã xác định. Kết qu thí
nghim kim chng cho thy nếu ma trn trng s ca mng không ln, s dng thu
t toán
TT* có tc độ hi t cao hơn thut toán [1],[2],[3].
ABSTRACT
Feed forward neural networks are composed in which the input layer of neurons is connected
to the output layer through one or more hidden layers of intermediate neurons. The training
process of neural networks involves adjusting the weights till a desired input, output relationship
is obtained. The paper presents our research on application of the Conjugate Gradient method
so that, we found out the algorithm to be as fit as possible to reach the minimized point at each
iteration of neural network training. A coefficient to adjust the step of training to be used.
Simulation results showed that new algorithm could reach the global optimal point faster then
the algorithm of [1],[2],[3] if the H matrix is not too large.
I. ĐẶT VN ĐỀ
Mng Neuron nhân to (ANN) cho phép
chúng ta thiết kế các h thng phi tuyến vi mt s
lượng ln các tín hiu vào-ra. ANN hoàn toàn
thích hp vi các ng dng trong môi trường động
bng cách t thay đổi thích nghi cu trúc hoc
thông s ca mng [1] thích ng v
i s thay đổi
ca môi trường. Vì vy, ANN đã được ng dng
rng rãi trong rt nhiu lĩnh vc khác nhau.
Trong nhn dng và điu khin, đặc bit trong
lĩnh vc k thut robot, robot t hành, ANN đã
được ng dng để phát trin mt hình thc điu
khin mi được gi là điu khin ng x
(behavioural control) hoc ng x
phn ng
(reaction behaviour) [11], trong đó, mt tác v
phc tp s được giãi quyết bng cách kết hp
mt cách tha đáng các ng x cơ bn cùng
1
MỘT THUẬT TOÁN VỀ HUẤN LUYỆN MẠNG NEURAL NETWORKS TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP CONJUGATE GRADIENT AN ALGORITHM FOR TRAINING OF NEURAL NETWORKS BASED ON CONJUGATE GRADIENT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT THUẬT TOÁN VỀ HUẤN LUYỆN MẠNG NEURAL NETWORKS TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP CONJUGATE GRADIENT AN ALGORITHM FOR TRAINING OF NEURAL NETWORKS BASED ON CONJUGATE GRADIENT - Người đăng: daovantu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
MỘT THUẬT TOÁN VỀ HUẤN LUYỆN MẠNG NEURAL NETWORKS TRÊN CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP CONJUGATE GRADIENT AN ALGORITHM FOR TRAINING OF NEURAL NETWORKS BASED ON CONJUGATE GRADIENT 9 10 884