Ktl-icon-tai-lieu

Một vài lệnh Cad thường dùng

Được đăng lên bởi Bạn Bằng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BẢNG LỆNH THÔNG DỤNG TRONG AUTOCAD – 2D
Phím Tắt

Tên Lệnh

1.

3A

3DARRAY

2.

3DO

3DORBIT

3.

3F

3DFACE

Tạo ra 1 mạng 3 chiều

4.

3P

3DPOLY

Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong
không gian 3 chiều

Mục đích
Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn

A
Vẽ cung tròn

5.

A

ARC

6.

ADC

ADCENTER

7.

AA

AREA

Tính diện tích và chu vi 1 đối t ượng hay vùng
được xác định

8.

AL

ALIGN

Di chuyển và quay các đối t ượng để căn chỉnh
các đối tựợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc
3 tập hợp điểm

9.

AP

APPLOAD

Đưa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS
và các trình ứng dụng ARX

10.

AR

ARRAY

Tạo ra nhiều bản sao các đối tượng được chọn

11.

ATT

ATTDEF

Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính

12.

-ATT

-ATTDEF

Tạo các thuộc tính của Block

13.

ATE

ATTEDIT

Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B

14.

B

BLOCK

15.

BO

BOUNDARY

16.

BR

BREAK

Tạo Block
Tạo đa tuyến kín
Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
Vẽ đường tròn bằng nhiều cách

17.

C

CIRCLE

18.

CH

PROPERTIES

Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật

19.

-CH

CHANGE

Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D

20.

CHA

ChaMFER

Vát mép các cạnh

Bảng lệnh thông dụng trong AutoCad2D

Page 1

21.

COL

COLOR

22.

CO, cp

COPY

Xác lập màu dành cho các đối t ựợng đựợc vẽ
theo trình tự
Sao chép đối tựợng
D

23.

D

DIMSTYLE

Tạo ra và chỉnh sửa kích th ước ở dòng lệnh

24.

DAL

DIMALIGNED

Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh đư ợc

25.

DAN

DIMANGULAR

Ghi kích thựớc góc

26.

DBA

DIMBASELINE

Tiếp tục 1 kích th ựớc đoạn thẳng, góc từ đường
nền của kích thước đự ợc chọn

27.

DCE

DIMCENTER

Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đường tròn xuyên tâm
của các cung tròn và đ ường tròn

28.

DCO

DIMCONTINUE

Tiếp tục 1 đựờng thẳng, 1 góc từ đường mở rộng
thứ 2 của kích th ước trư ớc đây hoặc kích thư ớc
được chọn

29.

DDI

DIMDIAMETER

Ghi kích thựớc đựờng kính

30.

DED

DIMEDIT

31.

DI

DIST

32.

DIV

DIVIDE

33.

DLI

DIMLINEAR

34.

DO

DONUT

35.

DOR

DIMORDINATE

Tạo ra kích thước điểm góc

36.

DOV

DIMOVERRIDE

Viết chồng lên các tuyến hệ thống kích th ước

37.

DR

DRAWORDER

38.

DRA

DIMRADIUS

Tạo ra kích thước bán kính

39.

DS

DSETTINGS

Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end
Grid, Polar tracking

40.

DT

DTEXT

Vẽ các mục văn bản(hiển thị văn bản trên màn
hình giống như là nó đang nhập vào)

41.

DV

DVIEW

Xác lập phép chiếu song song hoặc các chế độ
xem cảnh

Chỉnh sửa kích thựớc
Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
Đặt mỗi 1 đối tư ợng điểm và các khối dọc theo
chiều dài hoặc chu vi đối ...
Bng lnh thông dng trong AutoCad2D Page 1
B
ẢNG LỆNH THÔNG DỤNG TRONG AUTOCAD
2D
Phím T
ắt
Tên L
ệnh
Mục đích
1.
3A
3DARRAY
T
ạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
2.
3DO
3DORBIT
3.
3F
3DFACE
T
ạo ra 1 mạng 3 chiều
4.
3P
3DPOLY
T
ạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong
không gian 3 chi
ều
5.
A
ARC
V
ẽ cung tròn
6.
ADC
ADCENTER
7.
AA
AREA
Tính di
ện tích v
à chu vi 1 đối t
ư
ợng hay v
ùng
được xác định
8.
AL
ALIGN
Di chuy
ển quay các đối t
ư
ợng để căn chỉnh
các đ
ối t
ựợng khác bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc
3 t
ập hợp điểm
9.
AP
APPLOAD
Đưa ra h
ộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS
và các trình
ứng dụng ARX
10.
AR
ARRAY
T
ạo ra nhiều bản sao các đối t
ư
ợng đ
ư
ợc chọn
11.
ATT
ATTDEF
T
ạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
12.
-ATT
-ATTDEF
T
ạo các thuộc tính của Block
13.
ATE
ATTEDIT
Hi
ệu chỉnh
thu
ộc tính của Block
14.
B
BLOCK
T
ạo Bloc
k
15.
BO
BOUNDARY
T
ạo đa tuyến kín
16.
BR
BREAK
Xén 1 ph
ần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
17.
C
CIRCLE
V
ẽ đ
ư
ờng tròn bằng nhiều cách
18.
CH
PROPERTIES
Hi
ệu chỉnh thông số kỹ thuật
19.
-CH
CHANGE
Hi
ệu chỉnh text, thay đổi R, D
20.
CHA
ChaMFER
Vát mép các c
ạnh
Một vài lệnh Cad thường dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một vài lệnh Cad thường dùng - Người đăng: Bạn Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một vài lệnh Cad thường dùng 9 10 322