Ktl-icon-tai-lieu

Một vài ví dụ matlab

Được đăng lên bởi Bùi Đình Tứ
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Một vài ví dụ matlabBạn có thể download tài liệu này về từ blog:

Website cung cấp đầy đủ ebook về : acad, 3dsmax, etabs, sap2000,
ms project, photoshop…..
Ghi chú:
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền của tài liệu được
phát hành.
Tất cả tài liệu do chúng tôi phát hành đều có nguồn gốc rõ ràng và
được chọn lọc một cách khắt khe để mang lại cho bạn đọc những
tài liệu tốt nhất.
Chúc mọi người thành công !

1

Một vài ví dụ matlab6.Viết hàm tính tổ hợp n chập r theo công thức sau:

Bài giải:

2

Một vài ví dụ matlabBài giải:
Khởi tạo ma trận A.

Cript file được viết như sau:

3

Một vài ví dụ matlabBài giải:
a. Sử dụng phép toán trên ma trận.
b. Sử dụng for.
Khởi tạo một vector ngẫu nhiên 1.000.000 phần tử.
A=rand(1:1000000)
Viết cript file:

Bài giải:
Khởi tạo các vector.
a.Cript file

4

Một vài ví dụ matlabKết quả:
b.Cript file

Kết quả:

Bài giải:

Kết quả:
5

Một vài ví dụ matlabBài giải:
Khởi tạo một ma trận A=rand(9,8).

a.Cript file

6

Một vài ví dụ matlabKết quả:

b.Crip file

Bài giải:
Vẽ đồ thị.
Khởi tạo x=1:1/1000:4
Hàm số f(x)=x
Gọi hàm plot(x,x)

7

Một vài ví dụ matlabVẽ đồ thị f(x)=x3
Gán y=x.^3
Gọi hàm plot(x,y)
Kết quả:

8

Một vài ví dụ matlabVẽ đồ thị hàm ex.
Gán y=exp(x)
Gọi hàm plot(x,y)

Vẽ đồ thị hàm ex2.
Gán y=exp(x.^2)
Gọi hàm plot(x,y)

9

Một vài ví dụ matlabclear all
x=0.01:0.0001:0.1
y=sin(x.^(-1))
plot(x,y)
kết quả:

Lềnh được gọi: plot(x,y’-- + red’)
Kết quả:

10

Một vài ví dụ matlabplot(x,y,'-. ^ blue')

plot(x,y,'-. d green')
11

Một vài ví dụ matlabplot(x,y,'-- o black')

12

Một vài ví dụ matlabx=-5:0.5:5
y=x./(1+x.^4)
plot(x,y,'-. o red','LineWidth',2,'MarkerEdgecolor','k','MarkerFacecolor','g','Markersize',6)
kết quả:

x=-pi:pi/100:pi
y=sin(x)
z=sin(3*x)
plot(x,y,’-- black’)
hold on
plot(x,z,’-. blue’)
hold off

13

Một vài ví dụ matlabKết quả thu được.

Gõ lệnh:
clear all
x=0:0.2:20
subplot(1,2,1)
f=sin(x)
plot(x,f)
x=0:0.2:25
subplot(1,2,2)
g=50*x
plot(x,g)
Kết quả thu được:

14

Một vài ví dụ matlabCác thao tác:...
Một vài ví dụ matlab http://chunguv.blogspot.com
1
Bạn có thể download tài liệu này về từ blog:
http://chunguv.blogspot.com
Website cung cấp đầy đủ ebook về : acad, 3dsmax, etabs, sap2000,
ms project, photoshop…..
Ghi chú:
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền của tài liệu được
phát hành.
Tất cả tài liệu do chúng tôi phát hành đều có nguồn gốc rõ ràng
được chọn lọc một cách khắt khe để mang lại cho bạn đọc những
tài liệu tốt nhất.
Chúc mọi người thành công !
Một vài ví dụ matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một vài ví dụ matlab - Người đăng: Bùi Đình Tứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Một vài ví dụ matlab 9 10 882