Ktl-icon-tai-lieu

Motor blower Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Motor Blower Assembly

1

Motor Blower Assembly
In this project, you will create the Motor Blower assembly shown in Figure 1. The exploded
view of the assembly is shown in Figure 2. The details of the components of the Motor Blower
assembly are shown in Figures 3 through 8.

Figure 1 Motor Blower assembly

Figure 2 Exploded view of the Motor Blower assembly

2

Student Project

Figure 3 Dimensions of the Upper Housing

Figure 4 Dimensions of the Lower Housing

Motor Blower Assembly

3

Figure 5 Dimensions of the Blower

Figure 6 Dimensions of the Motor

4

Student Project

Figure 7 Dimensions of the Cover

Figure 8 Dimensions of the Shaft

...
Motor Blower Assembly 1
In this project, you will create the Motor Blower assembly shown in Figure 1. The exploded
view of the assembly is shown in Figure 2. The details of the components of the Motor Blower
assembly are shown in Figures 3 through 8.
Figure 1 Motor Blower assembly
Figure 2 Exploded view of the Motor Blower assembly
Motor Blower Assembly
Motor blower Assembly - Trang 2
Motor blower Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Motor blower Assembly 9 10 910