Ktl-icon-tai-lieu

MTCN & LTCN: PLC

Được đăng lên bởi beoy
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 4398 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Bài gi ng MTCN & LTCN

B môn CN K thu t máy tính
M CL C

M C L C..............................................................................................................1
CHƯƠNG 1

T NG QUAN V

I U KHI N L P TRÌNH.........................4

1.1. Nh ng khái ni m cơ b n v PLC.............................................................4
1.1.1.

PLC là gì?........................................................................................4

1.1.2.

S ra

1.1.3.

Ưu như c i m c a PLC.................................................................6

1.1.4.

Các h PLC hi n có trên th trư ng qu c t ....................................6

i và phát tri n c a PLC......................................................5

1.2. H th ng i u khi n công nghi p i n hình ............................................7
1.2.1.
H th ng thu th p s li u, giám sát và i u khi n (Supervisory
Control And Data Aquirition - SCADA).........................................................7
1.2.2.

H th ng i u khi n phân tán (DCS) ..............................................8

1.2.3.

Các h th ng i n hình khác.........................................................10

1.3. Ngôn ng l p trình trên PLC.................................................................10
CHƯƠNG 2

L P TRÌNH CHO PLC S7X00 VÀ LOGO .............................13

2.1. PLC S7 - 200 ...........................................................................................13
2.1.1.

Gi i thi u chung v PLC S7-200 ...................................................13

2.1.2.

C u trúc chung..............................................................................14

2.1.3.

Mô t các kh i ch c năng ph n c ng ...........................................15

2.1.4.

C u trúc c a b nh ......................................................................21

2.1.5.

Ph n m m L p trình cho PLC S7-200 ..........................................26

2.2. Ngôn ng l p trình c a Simatic .............................................................32
2.2.1.

Phân tích

i tư ng và h th ng i u khi n..................................32

2.2.2.

Phương pháp l p trình ..................................................................37

2.2.3.

Cú pháp h l nh c a S7-200 (Ph l c) .........................................41

2.3. K t n i h th ng .....................................................................................41
-1-

Bài gi ng MTCN & LTCN

B môn CN K thu t máy tính

2.3.1.

Mô t h th ng k thu t..............
Bài ging MTCN & LTCN Bn CN K thut máy tính
- 1 -
MC LC
MC LC..............................................................................................................1
CHƯƠNG 1
TNG QUAN V ĐIU KHIN LP TRÌNH.........................4
1.1.
Nhng khái nim cơ bn v PLC.............................................................4
1.1.1.
PLC là gì?........................................................................................4
1.1.2.
S ra đời và phát trin ca PLC......................................................5
1.1.3.
Ưu nhược đim ca PLC.................................................................6
1.1.4.
Các h PLC hin có trên th trường quc tế....................................6
1.2.
H thng điu khin công nghip đin hình ............................................7
1.2.1.
H thng thu thp s liu, giám sát và điu khin (Supervisory
Control And Data Aquirition - SCADA).........................................................7
1.2.2.
H thng điu khin phân tán (DCS)..............................................8
1.2.3.
Các h thng đin hình khác.........................................................10
1.3.
Ngôn ng lp trình trên PLC.................................................................10
CHƯƠNG 2
LP TRÌNH CHO PLC S7X00 VÀ LOGO .............................13
2.1.
PLC S7 - 200 ...........................................................................................13
2.1.1.
Gii thiu chung v PLC S7-200 ...................................................13
2.1.2.
Cu trúc chung..............................................................................14
2.1.3.
Mô t các khi chc năng phn cng ...........................................15
2.1.4.
Cu trúc ca b nh......................................................................21
2.1.5.
Phn mm Lp trình cho PLC S7-200 ..........................................26
2.2.
Ngôn ng lp trình ca Simatic.............................................................32
2.2.1.
Phân tích đối tượng và h thng điu khin..................................32
2.2.2.
Phương pháp lp trình ..................................................................37
2.2.3.
Cú pháp h lnh ca S7-200 (Ph lc) .........................................41
2.3.
Kết ni h thng .....................................................................................41
MTCN & LTCN: PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MTCN & LTCN: PLC - Người đăng: beoy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
MTCN & LTCN: PLC 9 10 617