Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÆÅNG 4

THIÃÚT BË NHIÃÛT MÀÛT TRÅÌI

Khaïc våïi pin màût tråìi, thiãút bë nhiãût màût tråìi nháûn bæïc xaû nhiãût
màût tråìi vaì têch træî nàng læåüng dæåïi daûng nhiãût nàng. Thiãút bë nhiãût
màût tråìi coï ráút nhiãöu loaûi khaïc nhau tuyì thuäüc vaìo muûc âêch sæí duûng
cuía chuïng.

55

4.1. CÅ SÅÍ LYÏ THUYÃÚT TÊNH TOÏAN THIÃÚT BË
4.1.1. Caïc âënh luáût cå baín vãö bæïc xaû
4.1.1.1. Âënh luáût Planck
Âënh luáût Planck thiãút láûp mäúi quan hãû giæîa nàng suáút bæïc xaû
âån sàõc cuía váût âen tuyãût âäúi våïi bæåïc soïng vaì våïi nhiãût âäü cuía váût.

C1

E oλ =

λ .e
5

C2
λT

(4.1)

−1

trong âoï
C1, C2 [m.K] - caïc hàòng säú Planck:
C1 = 0,374.10-15 W.m2;
C2 = 1,439.10-2 m.K
λ, [m] - chiãöu daìi bæåïc soïng,
T, [K] - nhiãût âäü tuyãût âäúi,
Tæì biãøu thæïc trãn ta coï thãø thiãút láûp âäö thë quan hãû E0λ = f(λ) åí caïc
nhiãût âäü khaïc nhau. Caïc âäö thë naìy coï âàûc âiãøm chung laì haìm E0λ âaût
cæûc âaûi åí mäüt giaï trë λmax naìo âoï. Giaï trë λmax coï thãø xaïc âënh khi láúy
âaûo haìm biãøu thæïc tênh E0λ theo λ.
C2
−
∂E 0λ
C2
λ max .T
=e
+
−1= 0
∂λ
5.λ max .T

Giaíi ra ta coï:

λmax.T = 2,898.10-3 m.K

(4.2)

(4.3)

56

E

0λ

-6

.10 W /m 3

30

T =1200K

20
TT=1200K
=900K

TT=1200K
=600K

10

λ
0

2

λm

4

6

8

10

µm

Hçnh 4.1. Haìm phán bäú Eoλ theo λ vaì T
4.1.1.2. Âënh luáût dëch chuyãøn Wien
Khi váût nhiãût âäü T coï cæåìng âäü bæïc xaû låïn nháút thç soïng λmax seî
quan hãû våïi nhiãût âäü theo biãøu thæïc:
λmax.T = 2,898.10-3 m.K
Váûy khi nhiãût âäü T caìng låïn thç λmax caìng nhoí.
Eoλ

T1
T2

Eoλmax

T3
λ
λmax

Hçnh 4.2. Âënh luáût dëch chuyãøn Wien.
57

4.1.1.3. Âënh luáût Stephan-Boltzmann
Âënh luáût Stephan-Boltzmann thiãút láûp mäúi quan hãû giæîa nàng
suáút bæïc xaû cuía váût âen tuyãût âäúi våïi nhiãût âäü. Nàng suáút bæïc xaû cuía
váût âen tuyãût âäúi tyí lãû våïi nhiãût âäü tuyãût âäúi muî 4.
∞

Eo =

∫E

oλ

.dλ

(4.4)

λ =0

hay :

Eo = σ0. T4 , [W/m2 ]

(4.5)

4

hay :

⎛ T ⎞
2
E o = C o .⎜
⎟ , [W/m ]
100
⎠
⎝

(4.6)

trong âoï :
σ0= 5,67.10-8 W/m2.K4 - hàòng säú bæïc xaû cuía váût âen tuyãût âäúi,
C0 = 108. σ0 = 5,67, W/m2.K4 - hãû säú bæïc xaû cuía váût âen tuyãût âäúi,
Âënh luáût Stephan-Bolzman coï thãø sæí duûng cho váût xaïm (A≠1).
4

⎛ T ⎞
2
E = C.⎜
⎟ , [W/m ]
100
⎝
⎠

(4.7)

våïi C, [W/m2.K4]- hãû säú bæïc xaû cuía váût xaïm
Tæì caïcbiãøu thæïc trãn vaì nãúu âàût
khi âoï :

E
C
=
= ε goüi laì âäü âen cuía váût
Eo CO

⎛ T ⎞
E = ε .C o .⎜
⎟
⎝ 100 ⎠

4

(4.8)

4.1.1.4. Âënh luáût Kirchoff
Âënh luáût Kirchoff t...
CHÆÅNG 4
THIÃÚT BË NHIÃÛT MÀÛT TRÅÌI
Khaïc våïi pin màût tråìi, thiãút bë nhiãût màût tråìi nháûn bæïc xaû nhiãût
ût tråìi vaì têch træî nàng læåüng dæåïi daûng nhiãût nàng. Thiãút bë nhiãût
ût tråìi coïút nhiãöu loaûi khaïc nhau tuyì thuäüc vaìo muûc âêch sæí duûng
cuía chuïng.
55
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 265