Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.5. THIÃÚT BË CHÆNG CÁÚT NÆÅÏC DUÌNG NÀNG
LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
Næåïc ngoüt laì mäüt nhu cáöu ráút cå baín cho sæû säúng cuía con ngæåìi,
Liãn hiãûp quäúc âaî cho biãút hiãûn nay trãn thãú giåïi coï hån 2 tyí ngæåìi dán
khäng âæåüc cung cáúp âuí næåïc saûch cho muûc âêch sinh hoaût. Do váûy,
cuìng våïi váún âãö thiãúu huût nàng læåüng thç váún âãö næåïc saûch cuîng ngaìy
mäüt trong nhæng chiãún læåüc âæåüc caí thãú giåïi quan tám.
Trãn traïi âáút cuía chuïng ta, nhæîng nåi coï nhiãöu nàõng thç thæåìng åí
nhæîng nåi âoï næåïc uäúng bë khan hiãúm. Båíi váûy nàng læåüng màût tråìi âaî
âæåüc sæí duûng tæì ráút láu âãø thu næåïc uäúng bàòng phæång phaïp chæng cáút
tæì nguäön næåïc báøn hoàûc nhiãùm màûn.
4.5.1. Cáúu taûo nguyãn lyï hoaût âäüng
Coï ráút nhiãöu thiãút bë khaïc nhau âaî âæåüc nghiãn cæïu vaì sæí duûng
cho muûc âêch chæng cáút næåïc, mäüt trong nhæîng hãû thäúng chæng cáút
næåïc duìng nàng læåüng màût tråìi âån giaín âæåüc mä taí nhæ hçnh 4.85.

Næåïc ngæng tuû trãn táúm phuí

Maïng chæïa
næåïc ngæng
Næåïc
vaìo

Khay chæïa næåïc âæåüc sån
âen laìm bãö màût háúp thuû

Hçnh 4.85. Thiãút bë chæng cáút âån giaín.
Næåïc báøn hoàûc næåïc màûn âæåüc âæa vaìo khay åí dæåïi vaì âæåüc âun
153

noïng båíi sæû háúp thuû nàng læåüng màût tråìi. Pháön âaïy cuía khay âæåüc sån
âen âãø tàng quaï trçnh háúp thu bæïc xaû màût tråìi, næåïc coï thãø xem nhæ
trong suäút trong viãûc truyãön bæïc xaû soïng ngàõn tæì màût tråìi. Bãö màût háúp
thuû nháûn nhiãût bæïc xaû màût tråìi vaì truyãön nhiãût cho næåïc. Khi nhiãût âäü
tàng, sæû chuyãøn âäüng cuía caïc phán tæí næåïc tråí nãn ráút maûnh vaì chuïng
coï thãø taïch ra khoíi bãö màût màût thoaïng vaì säú læåüng tàng dáön. Âäúi læu
cuía khäng khê phêa trãn bãö màût mang theo håi næåïc vaì ta coï quaï trçnh
bay håi. Sæû bäúc lãn cuía doìng khäng khê chæïa âáöy håi áøm, sæû laìm maït
cuía bãö màût táúm phuí båíi khäng khê âäúi læu bãn ngoaìi laìm cho caïc pháön
tæí næåïc ngæng tuû laûi vaì chaíy xuäúng maïng chæïa åí goïc dæåïi. Khäng khê
laûnh chuyãøn âäüng xuäúng dæåïi taûo thaình doìng khê âäúi læu.
Âãø âaût hiãûu quaí ngæng tuû cao thç næåïc phaíi âæåüc ngæng tuû bãn
dæåïi táúm phuí. Táúm phuí coï âäü däúc âuí låïn âãø cho caïc gioüt næåïc chaíy
xuäúng dãù daìng. Âiãöu âoï cho tháúy ràòng åí moüi thåìi âiãøm khoaíng phán
næía bãö màût táúm phuí chæïa âáöy caïc gioüt næåïc. Quaï trçnh ngæng tuû cuía
næåïc dæåïi táúm phuí coï thãø laì quaï trçnh ngæng gioüt hay ngæng maìng,
âiãöu naìy phuû thuäüc vaìo quan hãû giæîa sæïc cà...
4.5. THIÃÚT BË CHÆNG CÁÚT NÆÅÏC DUÌNG NÀNG
LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI
Næåïc ngoüt laìüt nhu cáöu ráút cå baín cho sæûúng cuía con ngæåìi,
Liãn hiãûp quäúc âaî cho biãút hiãûn nay trãn thãú giåïi coï hån 2 tyí ngæåìi dán
khäng âæåüc cung cáúp âuí næåïc saûch cho muûc âêch sinh hoaût. Do váûy,
cuìng våïi váún âãö thiãúu huût nàng læåüng thç váún âãö næåïc saûch cuîng ngaìy
üt trong nhæng chiãún læåüc âæåüc caí thãú giåïi quan tám.
Trãn traïi âáút cuía chuïng ta, nhæîng nåi coï nhiãöu nàõng thç thæåìng åí
nhæîng nåi âoï næåïc uäúng bë khan hiãúm. Båíi váûy nàng læåüng màût tråìi âaî
âæåüc sæí duûng tæìút láu âãø thu næåïc uäúng bàòng phæång phaïp chæng cáút
tæì nguäön næåïc báøn hoàûc nhiãùm màûn.
4.5.1. Cáú
u taûo nguyãn lyï hoaût âäüng
Coïút nhiãöu thiãút bë khaïc nhau âaî âæåüc nghiãn cæïu vaìí duûng
cho muûc âêch chæng cáút næåïc, mäüt trong nhæîng hãû thäúng chæng cáút
næåïc duìng nàng læåüng màût tråìi âån giaín âæåüc mä taí nhæ hçnh 4.85.
Næåïc ngæng tuû trãn táúm phuí
Khay chæïa næåïc âæåüc sån
âen laìm bãö màût háúp thuû
Maïng chæïa
næåïc ngæng
Næåïc
vaìo
Hçnh 4.85. Thiãút bë chæng cáút âån giaín.
Næåïc báøn hoàûc næåïc màûn âæåüc âæa vaìo khay åí dæåïi vaì âæåüc âun
153
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 269