Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.7. THIÃÚT BË LAÛNH DUÌNG NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT
TRÅÌI
Trong säú nhæîng æïng duûng cuía nàng læåüng màût tråìi thç laìm laûnh
vaì âiãöu hoaì khäng khê laì æïng duûng háúp dáùn nháút vç nåi naìo khê háûu
noïng nháút thç nåi âoï coï nhu cáöu vãö laìm laûnh låïn nháút, âàûc biãût laì åí
nhæîng vuìng xa xäi
heïo laïnh thuäüc caïc
næåïc âang phaït triãøn
khäng coï læåïi âiãûn
quäúc gia vaì giaï nhiãn
liãûu quaï âàõt so våïi thu
nháûp trung bçnh cuía
ngæåìi dán. Våïi caïc
maïy laûnh laìm viãûc
nhåì Pin màût tråìi
(photovoltaic)
laì
thuáûn tiãûn nháút (hçnh
Hçnh 4.104. Tuí laûnh duìng Pin màût tråìi.
4.104), nhæng trong
giai âoaûn hiãûn nay giaï thaình Pin màût tråìi coìn quaï cao. Ngoaìi ra caïc hãû
thäúng laûnh coìn âæåüc sæí duûng nàng læåüng màût tråìi dæåïi daûng nhiãût nàng
âãø chaûy maïy laûnh háúp thuû, loaûi thiãút bë naìy ngaìy caìng âæåüc æïng duûng
nhiãöu trong thæûc tãú, tuy nhiãn hiãûn nay caïc hãû thäúng naìy váùn chæa
âæåüc thæång maûi hoïa vaì sæí duûng räüng raîi vç giaï thaình coìn ráút cao hiãûu
suáút coìn tháúp nãn diãûn têch làõp âàût bäü thu cáön ráút låïn chæa phuì håüp våïi
yãu cáöu thæûc tãú. Âaî coï mäüt säú nhaì khoa hoüc nghiãn cæïu täúi æu hoaï bäü
thu nàng læåüng màût tråìi kiãøu häüp phàóng moíng cäú âënh coï gæång phaín
xaû âãø æïng duûng trong kyî thuáût laûnh (hçnh 4.63), våïi loaûi bäü thu naìy coï

169

thãø taûo âæåüc nhiãût âäü cao âãø cáúp nhiãût cho maïy laûnh háúp thuû, nhæng
diãûn têch màût bàòng cáön làõp âàût hãû thäúng cáön phaíi räüng.
Maïy laûnh háúp thuû sæí duûng nàng læåüng màût tråìi thæåìng coï hai
loaûi: Maïy laûnh háúp phuû ràõn, tæïc laì duìng cháút háúp phuû ràõn nhæ Than
hoaût tênh, Silicagel ... ; Maïy laûnh háúp thuû duìng caïc càûp mäi cháút háúp
thuû loíng nhæ Amäniàõc - Næåïc, Næåïc - Brämuality ...
4.7.1. Maïy laûnh háúp phuû ràõn duìng nàng læåüng màût tråìi
Âäúi våïi maïy laûnh háúp phuû thç viãûc læûa choün váût liãûu laìm cháút háúp
phuû vaì mäi cháút laûnh laìm cháút bë háúp phuû laì ráút quan troüng. Váût liãûu
háúp phuû thæåìng laì caïc loaûi váût liãûu daûng haût tæì 6 âãún 12 mm, coï âäü
räùng låïn âæåüc hçnh thaình do caïc maûch mao quaín li ti nàòm bãn trong
khäúi váût liãûu. Âæåìng kênh cuía mao quaín chè låïn hån mäüt säú êt láön
âæåìng kênh phán tæí cuía cháút bë háúp phuû thç váût liãûu måïi coï taïc duûng
täút. Do chæïa nhiãöu mao quaín nãn bãö màût tiãúp xuïc cuía váût liãûu ráút låïn.
Vê duû nhæ than hoaût tênh coï bãö màût hiãøu quaí lãn âãún 1500m2/g. Ngoaìi
bãö màût tiãúp xuïc ra, vá...
4.7. THIÃÚT BË LAÛNH DUÌNG NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT
TRÅÌI
Trong ú nhæîng æïng duûng cuía nàng læåüng màût tråìi thç laìm laûnh
vaì âiãöu hoaì khäng khê laì æïng duûng háúp dáùn nháút vç nåi naìo khê háûu
noïng nháút thç nåi âoï coï nhu cáöu vãö laìm laûnh låïn nháút, âàûc biãût laì åí
nhæîng vuìng xa xäi
heïo laïnh thuäüc caïc
næåïc âang phaït triãøn
khäng coï læåïi âiãûn
quäúc gia vaì giaï nhiãn
liãûu quaï âàõt so våïi thu
nháûp trung bçnh cuía
ngæåìi dán. Våïi caïc
maïy laûnh laìm viãûc
nhåì Pin màût tråìi
(photovoltaic) laì
thuáûn tiãûn nháút (hçnh
4.104), nhæng trong
giai âoaûn hiãûn nay giaï thaình Pin màût tråìi coìn quaï cao. Ngoaìi ra caïc hãû
thäúng laû
nh coìn âæåüc sæí duûng nàng læåüng màût tråìi dæåïi daûng nhiãûtng
âãø chaûy maïy laûnh háúp thuû, loaûi thiãút bë naìy ngaìy caìng âæåüc æïng duûng
nhiãöu trong thæûc tãú, tuy nhiãn hiãûn nay caïc hãû thäúng naìy váùn chæa
âæåüc thæång maûi hoïa vaìí duûng räüng raîi vç giaï thaình coìn ráút cao hiãûu
suáút coìn tháúp nãn diãûn têch làõp âàût bäü thu cáön ráút låïn chæa phuìüp våïi
yãu cáöu thæûc tãú. Âaî coïüt säú nhaì khoa hoüc nghiãn cæïu täúi æu hoaïü
thu nàng læåüng màût tråìi kiãøu häüp phàóng moíng cäú âënh coï gæång phaín
xaû âãø æïng duûng trong kyî thuáût laûnh (hçnh 4.63), våïi loaûi bäü
thu naìy coï
Hçnh 4.104. Tuí laûnh duìng Pin màût tråìi.
169
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 904