Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời (phần 2)

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4.8. NHAÌ MAÏY NHIÃÛT ÂIÃÛN MÀÛT TRÅÌI
4.8.1. Nguyãn lyï hoaût âäüng nhaì maïy nhiãût âiãûn màût tråìi
Âiãûn nàng coìn coï thãø taûo ra tæì NLMT dæûa trãn nguyãn tàõc taûo
nhiãût âäü cao bàòng mäüt hãû thäúng gæång phaín chiãúu vaìüi tuû âãø gia
nhiãût cho mäi cháút laìm viãûc truyãön âäüng cho maïy phaït âiãûn.
Hiãûn nay trong caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn sæí duûng NLMT coï caïc loaûi hãû
thäúng bäü thu chuíúu sau âáy:
û thäúng duìng parabol truû âãøûp trung tia bæïc xaûût tråìi vaìo mäüt
äúng mäi cháút âàût doüc theo âæåìng häüi tuû cuía bäü thu, nhiãût âäü coï thãø âaût
tåïi 400
0
C.
Hçnh 4.122. Så âäö nguyãn lyïû thäúng nhaì maïy âiãûn màût tråìi
Bçnh
muäúi
laûnh
Bçnh
muäúi
noïng
Håi næåïc
Dáöu täøng håüp
û thäúng nháûn nhiãût trung tám bàòng caïch sæí duûng caïc gæång
phaín xaû coï âënh vë theo phæång màût tråìi âãøûp trung NLMT âãún bäü
thu âàût trãn âènh thaïp cao, nhiãût âäü coï thãø âaût tåïi trãn 1500
0
C.
191
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Trang 2
Năng lượng mặt trời (phần 2) - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Năng lượng mặt trời (phần 2) 9 10 630