Ktl-icon-tai-lieu

Nanual avt312

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Nhật
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 3900 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2354235 11/2008

Altivar 312
Variable speed drives
for asynchronous motors
Programming manual

BBV46385

06/2010


Courtesy of Steven Engineering, Inc.-230 Ryan Way, South San Francisco, CA 94080-6370-Main Office: (650) 588-9200-Outside Local Area: (800) 258-9200-

Courtesy of Steven Engineering, Inc.-230 Ryan Way, South San Francisco, CA 94080-6370-Main Office: (650) 588-9200-Outside Local Area: (800) 258-9200-

Contents

Important information _______________________________________________________________________________________ 4
Before you begin______________________________________________________________________________________________ 5
Documentation structure________________________________________________________________________________________ 7
Software enhancements ________________________________________________________________________________________ 8
Steps for setting up the drive ____________________________________________________________________________________ 9
Setup - Preliminary Recommendations ___________________________________________________________________________ 10
Factory configuration _________________________________________________________________________________________ 11
Basic functions ______________________________________________________________________________________________ 12
Remote display terminal option, ATV31 ___________________________________________________________________________ 14
Remote graphic display terminal option, ATV61/ATV71_______________________________________________________________ 15
Remote display terminal option, ATV12 ___________________________________________________________________________ 19
Structure of the parameter tables ________________________________________________________________________________ 20
Compatibility of functions ______________________________________________________________________________________ 21
List of functions that can be assigned to inputs/outputs _______________________________________________________________ 23
List of functions that can be assigned to the Network and Modbus control word bits ________________________________________ 25
Checklist ___________________________________________________________________________________________________ 26
Programming _______________________________________________________________________________________________ 27
[SPEED REFERENCE] (...
BBV46385
www.schneider-electric.com
2354235 11/2008
Altivar 312
Variable speed drives
for asynchronous motors
Programming manual
06/2010
Courtesy of Steven Engineering, Inc.-230 Ryan Way, South San Francisco, CA 94080-6370-Main Office: (650) 588-9200-Outside Local Area: (800) 258-9200-www.stevenengineering.com
Nanual avt312 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nanual avt312 - Người đăng: Nguyễn Văn Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Nanual avt312 9 10 575