Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần nguyên lý máy 2a

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4269 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
nguyên lý máy 2a (2 tín chỉ)
Dùng cho đào tạo bậc đại học theo học chế tín chỉ ngành: Cơ khí Chế tạo máy, Cơ khí
Động lực, Cơ khí Luyện kim Cán thép, S phạm Kỹ thuật Cơ khí.
1. nội dung đánh giá thi kết thúc học phần
Sinh viên cần nắm đợc các kiến thức lý thuyết cơ bản về cơ cấu bánh răng không gian,
hệ bánh răng (thờng và vi sai), cách phân tích áp lực khớp động cơ cấu phẳng, nguyên lý hoạt
động của một số cơ cấu đặc biệt, nguyên tắc cân bằng máy và chuyển động thực của khâu dẫn.
Sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết các bài tập về phân tích
áp lực cơ cấu phẳng loại 2 bằng phơng pháp vẽ.
2. phơng pháp đánh giá
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lợng là 90’, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi
Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
Mỗi đề thi đợc tổ hợp từ hai câu hỏi lý thuyết (phần 4.1. một câu bất kỳ và phần 4.2 một
câu bất kỳ) và một câu bài tập trong phần 4.3.
4. ngân hàng câu hỏi
4.1. Câu hỏi loại 1 (3 điểm)
1. Trình bày khái niệm về cặp bánh răng trụ chéo, lập công thức tính tỷ số truyền?
2. Trình bày khái niệm về cặp bánh răng nón, lập công thức tính tỷ số truyền. Trình bày các
thông số chế tạo cơ bản.
3. Trình bày cách tính bánh răng thay thế, số răng tối thiểu của cặp bánh răng nón tiêu chuẩn.
Sự dịch chỉnh của cặp bánh răng nón?
4. Hãy phân biệt hệ bánh răng thờng và vi sai? Nêu ứng dụng của hệ bánh răng vi sai trong
hộp vi sai ô tô?
5. Trình bày nguyên lý làm việc của cơ cấu vít me-đai ốc và cơ cấu bánh cóc – con cóc?
6. Nêu công dụng, cấu tạo và cách tính tỷ số truyền của cơ cấu các đăng ?
7. Trình bày khái niệm về hệ số không đều của cơ cấu các đăng và nêu ý nghĩa của việc sử
dụng cơ cấu các đăng kép?
8. Nêu nguyên lý làm việc, tính toán vận tốc góc, gia tốc góc của khâu bị dẫn của cơ cấu
Man?
4.2. Câu hỏi loại 2 (3 điểm)
1. Trình bày nguyên tắc, trình tự giải bài toán phân tích áp lực khớp động? Lờy ví dụ minh
hoạ?
2. Taị sao phải tính mô men cân bằng trên khâu dẫn, trình bày cách tính M cb bằng phơng pháp
di chuyển khả dĩ?
3. Trình bày cách tính cân bằng tĩnh?
4. Trình bày cách tính cân bằng động bằng phơng pháp chia lực?
5. Trình bày cách tính cân bằng máy trên móng?
6. Viết phơng trình chuyển động của máy dới dạng động năng? Giải thích các đại lợng trong
phơng trình?

7. Trình bày các chế độ chuyển động của máy và điều kiện để máy chuyển động theo các chế
độ đó?
8. Trình bày cách xác định vận tốc thực của khâu dẫn trong chế độ chuyển động bình ổn bằng
phơng...
Ng©n hµng c©u hái thi kÕt thóc häc phÇn
nguyªn lý m¸y 2a (2 tÝn chØ)
Dïng cho ®µo t¹o bËc ®¹i häc theo häc chÕ tÝn chØ ngµnh: C¬ khÝ ChÕ t¹o m¸y, C¬ khÝ
§éng lùc, C¬ khÝ LuyÖn kim C¸n thÐp, S ph¹m Kü thuËt C¬ khÝ.
1. néi dung ®¸nh gi¸ thi kÕt thóc häc phÇn
Sinh viªn cÇn n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc thuyÕt b¶n cÊu b¸nh r¨ng kh«ng gian,
b¸nh r¨ng (thêngvi sai), c¸ch ph©n tÝch ¸p lùc khíp ®éng cÊu ph¼ng, nguyªn ho¹t
®éng cña mét sè c¬ cÊu ®Æc biÖt, nguyªn t¾c c©n b»ng m¸y vµ chuyÓn ®éng thùc cña kh©u dÉn.
Sinh viªn cã kh¶ n¨ng ¸p dông kiÕn thøc thuyÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp vÒ ph©n tÝch
¸p lùc c¬ cÊu ph¼ng lo¹i 2 b»ng ph¬ng ph¸p vÏ.
2. ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸
Thi kÕt thóc häc phÇn lµ thi viÕt víi thêi lîng lµ 90’, chÊm ®iÓm theo thang ®iÓm 10.
3. Nguyªn t¾c tæ hîp ®Ò thi
Mçi ®Ò thi cã 3 c©u hái.
Mçi ®Ò thi ®îc tæ hîp tõ hai c©u hái lý thuyÕt (phÇn 4.1. mét c©u bÊt kú vµ phÇn 4.2 mét
c©u bÊt kú) vµ mét c©u bµi tËp trong phÇn 4.3.
4. ng©n hµng c©u hái
4.1. C©u hái lo¹i 1 (3 ®iÓm)
1. Tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ cÆp b¸nh r¨ng trô chÐo, lËp c«ng thøc tÝnh tû sè truyÒn?
2. Tr×nh bµy kh¸i niÖm cÆp b¸nh r¨ng nãn, lËp c«ng thøc tÝnh truyÒn. Tr×nh bµy c¸c
th«ng sè chÕ t¹o c¬ b¶n.
3. Tr×nh bµy c¸ch tÝnh b¸nh r¨ng thay thÕ, r¨ng tèi thiÓu cña cÆp b¸nh r¨ng nãn tiªu chuÈn.
Sù dÞch chØnh cña cÆp b¸nh r¨ng nãn?
4. H·y ph©n biÖt b¸nh r¨ng thêng vi sai? Nªu øng dông cña b¸nh r¨ng vi sai trong
hép vi sai « t«?
5. Tr×nh bµy nguyªn lý lµm viÖc cña c¬ cÊu vÝt me-®ai èc vµ c¬ cÊu b¸nh cãc – con cãc?
6. Nªu c«ng dông, cÊu t¹o vµ c¸ch tÝnh tû sè truyÒn cña c¬ cÊu c¸c ®¨ng ?
7. Tr×nh bµy kh¸i niÖm kh«ng ®Òu cña cÊu c¸c ®¨ng nªu ý nghÜa cña viÖc
dông c¬ cÊu c¸c ®¨ng kÐp?
8. u nguyªn lµm viÖc, nh to¸n vËn tèc gãc, gia tèc gãc cña kh©u dÉn cña cÊu
Man?
4.2. C©u hái lo¹i 2 (3 ®iÓm)
1. Tr×nh y nguyªn t¾c, tr×nh gi¶i bµi to¸n ph©n tÝch ¸p lùc khíp ®éng? Lêy minh
ho¹?
2. TaÞ sao ph¶i tÝnh men c©n b»ng trªn kh©u dÉn, tr×nh bµy c¸ch tÝnh M
cb
b»ng ph¬ng ph¸p
di chuyÓn kh¶ dÜ?
3. Tr×nh bµy c¸ch tÝnh c©n b»ng tÜnh?
4. Tr×nh bµy c¸ch tÝnh c©n b»ng ®éng b»ng ph¬ng ph¸p chia lùc?
5. Tr×nh bµy c¸ch tÝnh c©n b»ng m¸y trªn mãng?
6. ViÕt ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña m¸y díi d¹ng ®éng n¨ng? Gi¶i thÝch c¸c ®¹i lîng trong
ph¬ng tr×nh?
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần nguyên lý máy 2a - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần nguyên lý máy 2a - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần nguyên lý máy 2a 9 10 556