Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi thi

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chương trình đào tạo 150 TC)

Tên học phần: Kỹ thuật đo lường 2
Mã số học phần: MEC309
Số tín chỉ: 02
Dạy cho ngành, khối ngành: KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Chyên ngành: Cơ khí Chế tạo máy, Cơ điện tử, Sư phạm kỹ thuật cơ khí
Khoa: Cơ khí

THÁI NGUYÊN - NĂM 2012
Page 0 of 5

PHẦN I: LÝ THUYẾT
LT 1.2,5.1. Định nghĩa tính đổi lẫn chức năng?Trình bày về các hiệu quả của tính đổi lẫn
chức năng với quá trình thiết kế, sản xuất, chế tạo và sử dụng sản phẩm? Cho 1
ví dụ minh họa?
LT 1.2,5.2. Định nghĩa tính đổi lẫn chức năng? Trình bày về các loại tính đổi lẫn chức năng
và cho ví dụ?
LT 1.2,5.3. Trình bày khái niệm về kích thước danh nghĩa, kích thước thực, kích thước giới
hạn và dung sai?
LT 1.2,5.4. Trình bày khái niệm về sai lệch và các loại sai lệch?
LT 1.2,5.5. Đặc tính lắp ghép là gì? Phân loại mối ghép dựa vào đặc tính lắp ghép?
LT 1.2,5.6. Khái niệm về lắp ghép? Trình bày về mối ghép có độ hở?
LT 1.2,5.7. Khái niệm về lắp ghép? Trình bày về mối ghép có độ dôi?
LT 1.2,5.8. Khái niệm về lắp ghép? Trình bày về mối ghép trung gian?
LT 1.2,5.9. Trình bày về quy ước vẽ biểu đồ phân bố dung sai? Ý nghĩa?
CHƯƠNG 2
LT 2.2,5.1. Định nghĩa độ chính xác gia công? Trình bày về các loại sai số gia công cho ví
dụ?
LT 2.2,5.2. Kể tên các loại sai số hình dáng hình học và cách trình bày các ký hiệu sai số
hình dáng hình học đó trên bản vẽ?
LT 2.2,5.3. Trình bày về các loại sai số hình dáng mặt trụ và ký hiệu trên bản vẽ?
LT 2.2,5.4. Trình bày về sai số hình dáng mặt phẳng và ký hiệu trên bản vẽ?
LT 2.2,5.5. Khái niệm về sai số vị trí tương quan? Kể tên các loại sai số vị trí tương quan và
cách trình bày ký hiệu sai số vị trí tương quan đó trên bản vẽ?Cho ví dụ?
LT 2.2,5.6. Khái niệm nhám bề mặt? Trình bày về các chỉ tiêu đánh giá nhám bề mặt Ra và
Rz? Ký hiệu nhám bề mặt theo chỉ tiêu Ra, Rz trên bản vẽ?
LT 2.2,5.7. Khái niệm nhám bề mặt? Trình bày ảnh hưởng của nhám bề mặt đối với chất
lượng sử dụng của các chi tiết, bộ phận máy?
LT 2.2,5.8. Trình bày các phương pháp ghi ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ?
CHƯƠNG 3
LT 3.2,5.1. Trình bày cách thành lập công thức tính dung sai kích thước? Ý nghĩa các đại
lượng trong công thức đó?
LT 3.2,5.2. Trình bày về cấp chính xác (cấp dung sai tiêu chuẩn)?
LT 3.2,5.3. Khái niệm sai lệch cơ bản? Trình bày về sai lệch cơ bản của hệ thống lỗ và hệ
thống trục?
LT 3.2,5.4. Trình bày về lắp ghép theo hệ thống lỗ? Tại sao hệ thống lỗ lại được sử dụng
rộng rãi hơn?
LT 3.2,...
Page 0 of 5
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGHIP
NGÂN HÀNG CÂU HI THI
(Theo chương trình đào to 150 TC)
Tên hc phn: K thut đo lường 2
Mã s hc phn: MEC309
S tín ch: 02
Dy cho ngành, khi ngành: K THUT CƠ KHÍ
Chyên ngành: Cơ khí Chế to máy, Cơ đin t, Sư phm k thut cơ khí
Khoa: Cơ khí
THÁI NGUYÊN - NĂM 2012
Ngân hàng câu hỏi thi - Trang 2
Ngân hàng câu hỏi thi - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi thi 9 10 466