Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng cơ sở đo lường

Được đăng lên bởi hoanghuyptit
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN
Tên học phần: Cơ sở đo lường điện tử.

Mã học phần: ELE 1305.

Ngành đào tạo: Điện tử - Viễn thông, Điện – Điện tử.

Trình độ đào tạo: Đại học.

1. Ngân hàng câu hỏi thi
● Câu hỏi loại 1 điểm
Câu hỏi 1.1:
a) Thế nào là phương pháp đo trực tiếp (khái niệm, biểu thức, ví dụ)?
(0,5đ)
b) Nêu định nghĩa độ nhạy của phương tiện đo, viết biểu thức tính độ nhạy? (0,5đ)
Câu hỏi 1.2:
a) Thế nào là phương pháp đo gián tiếp (khái niệm, biểu thức, ví dụ)?
(0,5đ)
b) Nêu định nghĩa mẫu và chuẩn? Chúng thuộc phương tiện đo đơn giản hay phức tạp?
(0,5đ)
Câu hỏi 1.3:
a) Vẽ sơ đồ khối máy đo thông số và đặc tính của tín hiệu?
b) Nêu một số ứng dụng của nó?
Câu hỏi 1.4:

(0,5đ)
(0,5đ)

a) Vẽ sơ đồ khối máy đo thông số và đặc tính của mạch điện?
(0,5đ)
b) Nêu một số ứng dụng của nó?
(0,5đ)
Câu hỏi 1.5:
a) Sai số là gì? Nguyên nhân gây sai số?
(0,5đ)
b) Nếu phân loại theo cách biểu diễn sai số thì có những loại sai số nào (kể tên)? (0,5đ)
Câu hỏi 1.6:
a) Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tuyệt đối?
(0,5đ)
b) Nếu phân loại theo qui luật xuất hiện sai số thì có những loại sai số nào (kể tên)?
(0,5đ)
Câu hỏi 1.7:
a) Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tương đối chân thực?
(0,5đ)
b) Nêu khái niệm sai số hệ thống? nêu một số nguyên nhân gây sai số hệ thống?
(0,5đ)
Câu hỏi 1.8:
a) Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tương đối danh định?
(0,5đ)
b) Nêu khái niệm sai số ngẫu nhiên? nêu một số nguyên nhân gây sai số ngẫu nhiên?
(0,5đ)
Câu hỏi 1.9:

a) Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tương đối qui đổi?
b) Nêu vắn tắt cách xử lí sai số hệ thống?
Câu hỏi 1.10:

(0,5đ)
(0,5đ)

a) Sơ đồ khối của cơ cấu chỉ thị số?
b) Nguyên lí hoạt động chung của cơ cấu chỉ thị số?
Câu hỏi 1.11:

(0,5đ)
(0,5đ)

a) Nêu các tính năng cơ bản của ôxilô?
(0,5đ)
b) Ở máy hiện sóng 2 kênh dùng ống tia điện tử 1 tia và chuyển mạch điện tử thì khi cần
quan sát tín hiệu cao tần ta nên dùng chuyển mạch điện tử kiểu ngắt quãng hay chuyển
mạch điện tử kiểu luân phiên?
(0,5đ)
Câu hỏi 1.12:
a) Độ nhạy (hệ số lái tia theo chiều dọc) của một máy hiện sóng là 50mV/cm cho ta biết
điều gì?
(0,5đ)
b) Nhận xét dao động đồ quan sát được trên màn máy hiện sóng nếu Tq  nTth (n nguyên
dương)?
Câu hỏi 1.13:

(0,5đ)

a) Trong máy hiện sóng, kênh Z có nhiệm vụ gì?
(0,5đ)
b) Nêu các yêu cầu đối với máy hiện sóng để ảnh quan sát có chất lượng cao? (0,5đ)
Câu hỏi 1.14:
a) Trình bày nguyên lí đo di...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHNH VIN THÔNG


Cơ sở đo lường điện tử.  ELE 1305.
!"#"$%&$Điện tử - Viễn thông, Điện – Điện tử. '(#)#"$%&$ Đại học.
*!+"!+,-.%.
/+,-.0$&.#.12
+,-.*
a) Thế nào là phương pháp đo trực tiếp (khái niệm, biểu thức, ví dụ)? (0,5đ)
b) Nêu định nghĩa độ nhạy của phương tiện đo, viết biểu thức tính độ nhạy? (0,5đ)
+,-.*3
a) Thế nào là phương pháp đo gián tiếp (khái niệm, biểu thức, ví dụ)? (0,5đ)
b) Nêu định nghĩa mẫu và chuẩn? Chúng thuộc phương tiện đo đơn giản hay phức tạp?
(0,5đ)
+,-.*4
a) Vẽ sơ đồ khối máy đo thông số và đặc tính của tín hiệu? (0,5đ)
b) Nêu một số ứng dụng của nó? (0,5đ)
+,-.*5
a) Vẽ sơ đồ khối máy đo thông số và đặc tính của mạch điện? (0,5đ)
b) Nêu một số ứng dụng của nó? (0,5đ)
+,-.*6
a) Sai số là gì? Nguyên nhân gây sai số? (0,5đ)
b) Nếu phân loại theo cách biểu diễn sai số thì có những loại sai số nào (kể tên)? (0,5đ)
+,-.*7
a) Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tuyệt đối? (0,5đ)
b) Nếu phân loại theo qui luật xuất hiện sai số thì có những loại sai số nào (kể tên)?
(0,5đ)
+,-.*8
a) Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tương đối chân thực? (0,5đ)
b) Nêu khái niệm sai số hệ thống? nêu một số nguyên nhân gây sai số hệ thống?
(0,5đ)
+,-.*9
a) Nêu khái niệm, biểu thức diễn đạt sai số tương đối danh định? (0,5đ)
b) Nêu khái niệm sai số ngẫu nhiên? nêu một số nguyên nhân gây sai số ngẫu nhiên?
(0,5đ)
+,-.*:
Ngân hàng cơ sở đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng cơ sở đo lường - Người đăng: hoanghuyptit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ngân hàng cơ sở đo lường 9 10 626