Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 23-LĐ/NĐ Ban hành bản tiêu chuẩn kỹ thuật một số nghề nghiệp của công nhân cơ khí

Được đăng lên bởi nguyen-cao
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4860 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ LAO ĐỘNG
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 23-LĐ/NĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 1958

NGHỊ ĐỊNH
BAN HÀNH BẢN TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MỘT SỐ NGHỀ NGHIỆP CỦA CÔNG NHÂN CƠ KHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Căn cứ Nghị định số 182/TTg ngày 07-04-1958 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ tiền
lương
cho
cán
bộ,
công
nhân
và
nhân
viên
giúp
việc
Chính
phủ;
Theo yêu cầu và tính chất sản xuất, trình độ kỹ thuật của công nhân hiện nay;
Sau khi đã trao đổi thống nhất ý kiến giữa các Bộ sử dụng công nhân.

NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. – Nay ban hành bản tiêu chuẩn kỹ thuật một số ngh ề nghiệp của công nhân c ơ khí
(công nhân chế tạo và sửa chữa máy móc dụng cụ) làm cốt, có tính ch ất tiêu bi ểu v ề trình độ
kỹ thuật sản xuất và nghề nghiệp của công nhân hiện nay.
Điều 2. – Các ngành sử dụng công nhân tùy theo yêu cầu, đặc điểm và tính ch ất s ản xu ất,
trình độ nghề nghiệp của công nhân; dựa vào bản tiêu chuẩn tiêu bi ểu v ề trình độ k ỹ thu ật
này mà xây dựng và sửa đổi bản tiêu chuẩn kỹ thuật của công nhân cơ khí trong ngành mình.
Đối với những nghề nghiệp khác như: vận tải, công ngh ệ nhẹ, thổ mộc v.v… thì tùy theo yêu
cầu và trình độ kỹ thuật sản xuất khác nhau, đối chiếu với trình độ kỹ thu ật c ủa công nhân cơ
khí mà xây dựng tiêu chuẩn hoặc nội dung công việc cho thích hợp.
Điều 3. - Bộ Lao động sẽ ra thông tư hướng dẫn các ngành trong vi ệc xây dựng tiêu chu ẩn k ỹ
thuật cho công nhân.
Tiêu chuẩn kỹ thuật và nội dung công việc làm của công nhân trong các ngành ph ải được
thông qua Bộ Lao động trước khi công bố thi hành.
Điều 4. - Bản nghị định này thay thế Nghị định số 26/LĐ ngày 07-03-1955 của Bộ Lao động
ban hành các tiêu chuẩn nghề nghiệp của công nhân trước đây.
Điều 5. – Ông Giám đốc Ban Thanh tra Bộ Lao động, các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu,
thành phố và các tỉnh chiếu nghị định thi hành.
K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Nguyễn Văn Tạo

ĐÍNH THEO BẢN TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TIÊU BIỂU 12 NGHỀ CỦA
CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ XÍ NGHIỆP.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TIÊU BIỂU CỦA CÔNG NHÂN CƠ KHÍ
(Chế tạo và sửa chữa máy móc dụng cụ)
1. - THỢ TIỆN
Bậc 2:
Hiểu biết:
- Thuộc tên và công dụng các phụ tùng đi theo với máy.
- Biết cách gá lắp nó lên máy.
- Biết tính chất kim thuộc, thêm các loại thép.

- Biết sử dụng hộp số khoảng tiện và hộp số răng.
- Biết sử dụng và bảo quản máy.
Làm được:
- Gá dao đúng cách trên bàn dao.
- Mài được dao răng ngoài đúng dáng và góc độ theo chỉ dẫn.
- Cho máy chạy tự động được.
- Biết điều chỉnh hãm tự động.
- T...
B LAO NG ĐỘ
*******
VI T NAM DÂN CH C NG HÒA
c l p - T do - H nh phúcĐộ
*******
S : 23-L /N Đ Đ Hà N i, ngày 07 tháng 04 n m 1958 ă
NGH NH Đ
BAN HÀNH B N TIÊU CHU N K THU T M T S NGH NGHI P C A CÔNG NHÂN C KHÍ Ơ
B TR NG B LAO NG ƯỞ ĐỘ
C n c Ngh nh s 182/TTg ngày 07-04-1958 c a Th t ng Chính ph ban hành ch ti nă đị ư ế độ ề
l ng cho cán b , công nhân nhân viên giúp vi c Chính ph ;ươ
Theo yêu c u tính ch t s n xu t, trình k thu t c a công nhân hi n nay; độ
Sau khi ã trao i th ng nh t ý ki n gi a các B s d ng công nhân.đ đổ ế ử ụ
NGH NH: Đ
i u 1.Đ Nay ban hành b n tiêu chu n k thu t m t s ngh nghi p c a công nhân c khí ơ
(công nhân ch t o s a ch a máy móc d ng c ) làm c t, tính ch t tiêu bi u v trình ế độ
k thu t s n xu t và ngh nghi p c a công nhân hi n nay.
i u 2.Đ Các ngành s d ng công nhân tùy theo yêu c u, c i m tính ch t s n xu t, đặ đ
trình ngh nghi p c a ng nhân; d a vào b n tiêu chu n tiêu bi u v trình k thu tđộ độ
này mà xây d ng và s a i b n tiêu chu n k thu t c a công nhân c khí trong ngành mình. đổ ơ
i v i nh ng ngh nghi p khác nh : v n t i, công ngh nh , th m c v.v… thì tùy theo yêuĐố ư
c u trình k thu t s n xu t khác nhau, i chi u v i trình k thu t c a công nhân c độ đố ế độ ơ
khí mà xây d ng tiêu chu n ho c n i dung công vi c cho thích h p.
i u 3.Đ - B Lao ng s ra thông t h ng d n các ngành trong vi c xây d ng tiêu chu n k độ ư ướ
thu t cho công nhân.
Tiêu chu n k thu t n i dung công vi c làm c a công nhân trong các ngành ph i c đượ
thông qua B Lao ng tr c khi công b thi hành. độ ướ
i u 4.Đ - B n ngh nh này thay th Ngh nh s 26/L ngày 07-03-1955 c a B Lao ng đị ế đị Đ độ
ban hành các tiêu chu n ngh nghi p c a công nhân tr c ây. ướ đ
i u 5.Đ – Ông Giám c Ban Thanh tra B Lao ng, các ông Ch t ch y ban Hành chính khu,đố độ
thành ph và các t nh chi u ngh nh thi hành. ế đị
K.T. B TR NG B LAO NG ƯỞ ĐỘ
Nguy n V n T o ă
ÍNH THEO B N TIÊU CHU N K THU T TIÊU BI U 12 NGH C AĐ
CÔNG NHÂN K THU T C KHÍ XÍ NGHI P. Ơ
TIÊU CHU N K THU T TIÊU BI U C A CÔNG NHÂN C KHÍ Ơ
(Ch t o và s a ch a máy móc d ng cế )
1. - TH TI N
B c 2:
Hi u bi t: ế
- Thu c tên và công d ng các ph tùng i theo v i máy. đ
- Bi t cách gá l p nó lên máy.ế
- Bi t tính ch t kim thu c, thêm các lo i thép.ế
Nghị định số 23-LĐ/NĐ Ban hành bản tiêu chuẩn kỹ thuật một số nghề nghiệp của công nhân cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 23-LĐ/NĐ Ban hành bản tiêu chuẩn kỹ thuật một số nghề nghiệp của công nhân cơ khí - Người đăng: nguyen-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nghị định số 23-LĐ/NĐ Ban hành bản tiêu chuẩn kỹ thuật một số nghề nghiệp của công nhân cơ khí 9 10 563