Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu công nghệ CADCAMCNC và ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong việc thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp.

Được đăng lên bởi Hung Td
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử

=====================================================
BỘ THƯƠNG BINH & XH
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HN
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

-----***-----

-----***-----

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên:
1. Đỗ Văn Năm

Lớp

: Cơ khí – K2

Chuyên nghành

: Cơ- Điện Tử

2. Nguyễn Văn Đồng
3. Nguyễn Thế Hoàng
4. Đặng Quốc Đông
5. Nguyễn Văn Toàn.
1. Tên đồ án:
Nghiên cứu công nghệ CAD/CAM/CNC và ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong
việc thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp.
2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu

=====================================
Đỗ Văn Năm-Nguyễn Văn Đồng-Nguyễn Thế Hoàng-Đặng Quốc Đông-Nguyễn Văn Toàn

1

Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử

=====================================================
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
Bao gồm 2 phần :
-

Phần I

: Nghiên cứu kỹ thuật CAD/CAM/CNC.

-

Phần II

: Ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong việc thiết kế và gia

công các bề mặt phức tạp.
4. Các bản vẽ:
-

Bản vẽ chi tiết.

-

Bản vẽ các nguyên công.

5. Cán bộ hướng dẫn

: TS. Trương Hoành Sơn

6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án

: 03/2013

7. Ngày hoàn thành đồ án

: 06/2013

Chủ nhiệm khoa

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2013
Giáo viên hướng dẫn

PGS.TS TĂNG HUY

TS. TRƯƠNG HOÀNH SƠN

=====================================
Đỗ Văn Năm-Nguyễn Văn Đồng-Nguyễn Thế Hoàng-Đặng Quốc Đông-Nguyễn Văn Toàn

2

Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử

=====================================================
BỘ THƯƠNG BINH & XH
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HN
KHOA CƠ KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

-----***-----

-----***-----

BẢN NHẬN XÉT THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên:
1.
2.
3.
4.
5.

Đỗ Văn Năm
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Thế Hoàng
Đặng Quốc Đông
Nguyễn Văn Toàn.

Lớp
Chuyên nghành

: Cơ khí – K2
: Cơ- Điện Tử

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Nội dung thiết kế tốt nghiệp

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

=====================================
Đỗ Văn Năm-Nguyễn Văn Đồng-Nguyễn Thế Hoàng-Đặng Quốc Đông-Nguyễn Văn Toàn

3

Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử

=====================================================
2. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…...
Đồ án tốt nghiệp nghành cơ –điện tử
=====================================================
BỘ THƯƠNG BINH & XH
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HN
KHOA CƠ KHÍ
-----***-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
-----***-----
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:
1. Đỗ Văn Năm
2. Nguyễn Văn Đồng
3. Nguyễn Thế Hoàng
4. Đặng Quốc Đông
5. Nguyễn Văn Toàn.
Lớp : Cơ khí – K2
Chuyên nghành : Cơ- Điện Tử
1. Tên đồ án:
Nghiên cứu công nghệ CAD/CAM/CNC và ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong
việc thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp.
2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu
=====================================
Đỗ Văn Năm-Nguyễn Văn Đồng-Nguyễn Thế Hoàng-Đặng Quốc Đông-Nguyễn Văn Toàn
1
Nghiên cứu công nghệ CADCAMCNC và ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong việc thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu công nghệ CADCAMCNC và ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong việc thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp. - Người đăng: Hung Td
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Nghiên cứu công nghệ CADCAMCNC và ứng dụng phần mềm Cimatron E10 trong việc thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp. 9 10 759