Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HỆ THỐNG MINISCADA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI – KHU VỰC MIỀN TRUNG

Được đăng lên bởi duykhuong07bk
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HỆ THỐNG MINISCADA
LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI – KHU VỰC MIỀN TRUNG
A STUDY ON THE SOLUTIONS FOR THE EXPANSION OF
MINISCADA ON DISTRIBUTION NETWORKS IN CENTRAL REGIONS
Trần Vinh Tịnh

Nguyễn Thành, Nguyễn Văn Ngà

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Tổng Công ty Điện lực miền Trung

TÓM TẮT
Hàng năm, lưới điện phân phối được đầu tư phát triển không ngừng để đáp ứng nhu
cầu cung cấp điện cho khách hàng. Vì vậy, hệ thống miniSCADA/DMS phải được đầu tư mở
rộng đồng bộ với sự phát triển của lưới điện để đáp ứng các yêu cầu về điều khiển, giám sát và
thu thập dữ liệu trên lưới điện cũng như khả năng khai thác các ứng dụng của hệ thống
miniSCADA/DMS.
Bài báo phân tích, đánh giá giải pháp kỹ thuật kết nối SCADA tại các trạm biến áp
(TBA) 110kV, các thiết bị trên lưới điện phân phối (LĐPP) như: Recloser, LBS và hệ thống
thông tin truyền thông giữa Trung tâm điều khiển với các TBA 110kV, Recloser, LBS của hệ
thống miniSCADA tại 4 thành phố: Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn và Buôn Ma Thuột, khu vực miền
Trung. Từ đó, đề xuất các giải pháp mở rộng hệ thống thông tin truyền thông và kết nối SCADA
tại các TBA 110kV, Recloser, LBS và mô hình kết nối SCADA LĐPP khu vực miền Trung phù
hợp trong công tác quản lý vận hành, điều độ lưới điện để định hướng cho việc đầu tư xây
dựng mới và kết nối mở rộng hệ thống miniSCADA trong tương lai.
ABSTRACT
Every year the distribution network is continuously developed to meet the demand of
supplying power to customers. Therefore, the miniSCADA/DMS must be invested and
expanded hand in hand with the power network development in response to the control,
supervision and data collection on the power network as well as the exploitation of the
miniSCADA/DMS applications.
This article presents analyses and evaluation on the technical solutions for the SCADA
connection at 110kV substations, and equipment on the distribution network including
Reclosers, LBS, and the communication system between the control centre and the 110kV
substations, reclosers, LBS of the miniSCADA systems in the four cities -- Hue, Danang,
Quinhon and Buon Ma Thuot in Central Vietnam. In this article, we propose solutions to the
expansion and connection of miniSCADA 110kV substations, reclosers, LBS and the SCADA
connection model on the Central power distribution networks, facilitating the operating
management and power dispatching to orientate new activities for the construction and
expan...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 4(39).2010
255
NGHIÊN CU GII PHÁP M RNG H THNG MINISCADA
LƯỚI ĐIN PHÂN PHI – KHU VC MIN TRUNG
A STUDY ON THE SOLUTIONS FOR THE EXPANSION OF
MINISCADA ON DISTRIBUTION NETWORKS IN CENTRAL REGIONS
Trn Vinh Tnh
Trường Đại hc Bách khoa, Đại hc Đà Nng
Nguyn Thành, Nguyn Văn Ngà
Tng Công ty Đin lc min Trung
TÓM TT
Hàng năm, lưới đin phân phi được đầu tư phát trin không ngng để đáp ng nhu
cu cung cp đin cho khách hàng. Vì vy, h thng miniSCADA/DMS phi được đầu tư m
rng đồng b vi s phát trin ca lưới đin để đáp ng các yêu cu v điu khin, giám sát và
thu thp d liu trên lưới
đin cũng như kh năng khai thác các ng dng ca h thng
miniSCADA/DMS.
Bài báo phân tích, đánh giá gii pháp k thut kết ni SCADA ti các trm biến áp
(TBA) 110kV, các thiết b trên lưới đin phân phi (LĐPP) như: Recloser, LBS và h thng
thông tin truyn thông gia Trung tâm điu khin vi các TBA 110kV, Recloser, LBS ca h
thng miniSCADA ti 4 thành ph: Huế, Đà Nng, Qui Nhơn và Buôn Ma Thut, khu vc mi
n
Trung. T đó, đề xut các gii pháp m rng h thng thông tin truyn thông và kết ni SCADA
ti các TBA 110kV, Recloser, LBS và mô hình kết ni SCADA LĐPP khu vc min Trung phù
hp trong công tác qun lý vn hành, điu độ lưới đin để định hướng cho vic đầu tư xây
dng mi và kết ni m rng h thng miniSCADA trong tương lai.
ABSTRACT
Every year the distribution network is continuously developed to meet the demand of
supplying power to customers. Therefore, the miniSCADA/DMS must be invested and
expanded hand in hand with the power network development in response to the control,
supervision and data collection on the power network as well as the exploitation of the
miniSCADA/DMS applications.
This article presents analyses and evaluation on the technical solutions for the SCADA
connection at 110kV substations, and equipment on the distribution network including
Reclosers, LBS, and the communication system between the control centre and the 110kV
substations, reclosers, LBS of the miniSCADA systems in the four cities -- Hue, Danang,
Quinhon and Buon Ma Thuot in Central Vietnam. In this article, we propose solutions to the
expansion and connection of miniSCADA 110kV substations, reclosers, LBS and the SCADA
connection model on the Central power distribution networks, facilitating the operating
management and power dispatching to orientate new activities for the construction and
expansion of future miniSCADA.
1. Đặt vn đề
T năm 2006, Tng Công ty Đin lc min Trung (EVNCPC) đầu tư h thng
miniSCADA LĐPP ti 4 thành ph khu vc min Trung: Huế, Đà Nng, Qui Nhơn và
Buôn Ma Thut. Đến đầu năm 2010, H thng miniSCADA đã được nghim thu đưa
vào vn hành th nghim. Qua thi gian vn hành th nghim đã chng minh được vic
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HỆ THỐNG MINISCADA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI – KHU VỰC MIỀN TRUNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HỆ THỐNG MINISCADA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI – KHU VỰC MIỀN TRUNG - Người đăng: duykhuong07bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HỆ THỐNG MINISCADA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI – KHU VỰC MIỀN TRUNG 9 10 166