Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu modun máy cắt dây tia lửa điện

Được đăng lên bởi Đi Tìm Tình Êu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

NGHIÊN CỨU MÔĐUN ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG
MÁY CẮT DÂY TIA LỬA ĐIỆN
A STUDY ON THE DRIVE SYSTEM CONTROL MODULE FOR THE WIRE
ELECTRICAL DISCHARGES MACHINING MACHINE
Lưu Đức Bình, Dương Quốc Bảo
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Gia công cắt dây tia lửa điện ngày càng được sử dụng rộng rãi nhờ những tính năng
ưu việt của nó như không có lực cắt, gia công các vật liệu siêu cứng, gia công các contour kín,
phức tạp... Để phương pháp này đạt hiệu quả kinh tế cao, ta cần phải tiến hành tối ưu hoá
nhằm tìm ra chế độ cắt tối ưu. Tuy nhiên, với các bộ điều khiển của máy sẵn có thì muốn tối ưu
hoá cần phải can thiệp vào bộ điều khiển, điều này là không thể. Nhằm mục đích muốn làm chủ
công nghệ này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế, chế tạo môđun điều khiển hệ truyền
động máy cắt dây tia lửa điện. Bài báo này trình bày một số kết quả bước đầu với mô hình thực
nghiệm và mô phỏng trên máy tính.
ABSTRACT
Nowadays, electrical discharges machining (EDM) has been widely used thanks to its
special properties: forceless cutting, super-hardened material machining, close and complex
contour machining. In order to obtain high economic efficiency with this method, we need to
optimize intended methods for an optimal cutting schedule. With such an optimization, we need
to change the control system. However, it is impossible to do so. For this reason, our study is
aimed to design and manufacture a drive system control module of the wire electrical
discharges machining machine (WEDM). In this article, some results of a study on a model
experiment and simulation on the PC will be discussed.

1. Đặt vấn đề
Gia công tia lửa điện được tìm ra bởi hai nhà khoa học người Nga GS. TS Boris
Lazarenko và TS. Natalya Lazarenko vào năm 1943 từ việc nghiên cứu sự ăn mòn của
các thiết bị điện. Sau đó, công nghệ gia công này được phát triển mạnh tại các nước
công nghiệp phát triển. Đến nay, hầu hết các máy gia công theo nguyên lý này đều đã sử
dụng điều khiển CNC nhờ những ứng dụng mạnh mẽ của công nghiệp máy tính.
Tại các hãng sản xuất máy gia công tia lửa điện nổi tiếng như Sodick, Agie
Charmilles… hay các trường đại học, viện nghiên cứu ở các nước công nghiệp phát triển
đều nghiên cứu rất mạnh về công nghệ gia công này và các kết quả được công bố tại Hội
thảo chuyên đề “International Symposium for ElectroMachining” (ISEM) tổ chức 3 năm
một lần.
Ở nước ta, việc ứng dụng gia công tia lửa điện cũng mới kho...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 4(39).2010
1
NGHIÊN CU MÔĐUN ĐIU KHIN CHO H TRUYN ĐỘNG
MÁY CT DÂY TIA LA ĐIN
A STUDY ON THE DRIVE SYSTEM CONTROL MODULE FOR THE WIRE
ELECTRICAL DISCHARGES MACHINING MACHINE
Lưu Đức Bình, Dương Quc Bo
Trường Đại hc Bách khoa, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Gia công ct dây tia la đin ngày càng đưc s dng rng rãi nh nhng tính năng
ưu vit ca nó như không có lc ct, gia công các vt liu siêu cng, gia công các contour kín,
phc tp... Để phương pháp này đạt hiu qu kinh tế cao, ta cn phi tiến hành ti ưu hoá
nhm tìm ra chế độ ct ti ưu. Tuy nhiên, vi các b điu khin ca máy sn có thì mun t
i ưu
hoá cn phi can thip vào b điu khin, điu này là không th. Nhm mc đích mun làm ch
công nghy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cu, thiết kế, chế to môđun điu khin h truyn
động máy ct dây tia la đin. Bài báo này trình bày mt s kết qu bước đầu vi mô hình thc
nghim và mô phng trên máy tính.
ABSTRACT
Nowadays, electrical discharges machining (EDM) has been widely used thanks to its
special properties: forceless cutting, super-hardened material machining, close and complex
contour machining. In order to obtain high economic efficiency with this method, we need to
optimize intended methods for an optimal cutting schedule. With such an optimization, we need
to change the control system. However, it is impossible to do so. For this reason, our study is
aimed to design and manufacture a drive system control module of the wire electrical
discharges machining machine (WEDM). In this article, some results of a study on a model
experiment and simulation on the PC will be discussed.
1. Đặt vn đề
Gia công tia la đin được tìm ra bi hai nhà khoa hc người Nga GS. TS Boris
Lazarenko và TS. Natalya Lazarenko vào năm 1943 t vic nghiên cu s ăn mòn ca
các thiết b đin. Sau đó, công ngh gia công này được phát trin mnh ti các nước
công nghip phát trin. Đến nay, hu hết các máy gia công theo nguyên lý này đều đã s
dng điu khin CNC nh nhng ng dng mnh m ca công nghip máy tính.
Ti các hãng sn xut máy gia công tia la đin ni tiếng như Sodick, Agie
Charmilles… hay các trường đại hc, vin nghiên cu các nước công nghip phát trin
đều nghiên cu rt mnh v công ngh gia công này và các kết qu được công b ti Hi
tho chuyên đề “International Symposium for ElectroMachining” (ISEM) t chc 3 năm
mt ln.
nước ta, vic ng dng gia công tia la đin cũng mi khong hơn mười năm
nay và vic nghiên cu v lĩnh vc này hu như không đáng k. Mun nghiên cu sâu v
nh hưởng ca các thông s công ngh đến cht lượng chi tiết gia công cn phi can thip
Nghiên cứu modun máy cắt dây tia lửa điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu modun máy cắt dây tia lửa điện - Người đăng: Đi Tìm Tình Êu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu modun máy cắt dây tia lửa điện 9 10 124