Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU TÁCH CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN BẰNG KỸ THUẬT XÚC TÁC - HẤP PHỤ ĐỂ NUÔI SPIRULINA GIÀU DINH DƯỠNG

Được đăng lên bởi nguyenxuancuong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ SINH HỌC, 2013, 35(3): 320-327

NGHIÊN CỨU TÁCH CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN BẰNG KỸ THUẬT
XÚC TÁC - HẤP PHỤ ĐỂ NUÔI SPIRULINA GIÀU DINH DƯỠNG
Đặng Đình Kim1*, Bùi Thị Kim Anh1, Nguyễn Tiến Cư1,
Trần Thị Minh Nguyệt2, Đặng Diễm Hồng3, Đặng Thị Thơm1,
Mai Trọng Chính1, Nguyễn Hồng Chuyên1, Đoàn Thị Oanh4
1

Viện Công nghệ môi trường,Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam,*dangkim.iet@gmail.com
2
Viện Khoa học vật liệu,Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
3
Viện Công nghệ sinh học,Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
4
Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

TÓM TẮT: CO2 là một loại khí nhà kính rất quan trọng. Quá trình đốt than thải ra CO2 và các loại khí
đồng hành như NOx, SOx, HxCy, CO,... Trong quá trình quang hợp, vi tảo và vi khuẩn lam có khả năng sử
dụng CO2 tự do và ion bicarbonate làm nguồn các bon vô cơ. Trong nghiên cứu này chúng tôi đã thu được
hàm lượng CO2 4-7% thể tích thông qua việc chế tạo và vận hành thành công hệ modul xử lý khí thải
(HMĐXLKT) mà hạt nhân là modul xúc tác - hấp phụ để xử lý các khí thải đồng hành có trong khí thải
đốt than. Khí CO2 được làm sạch trong quá trình này được lưu giữ trong thiết bị chịu áp và sử dụng để
nuôi vi khuẩn lam Spirulina platensis. Kết quả nhận được cho thấy, CO2 thu được sau HMĐXLKT là
nguồn các bon tốt cho vi khuẩn lam này sinh trưởng và đạt sinh khối cao nhất trong điều kiện sử dụng môi
trường dinh dưỡng Zarrouk cải biên. Các kết quả nghiên cứu khác cũng cho thấy chất lượng sinh khối của
vi khuẩn lam nuôi trong môi trường sử dụng CO2 thu từ khí thải đốt than là tương đương với công thức thí
nghiệm sử dụng CO2 tinh khiết.
Từ khóa: Spirulina platensis, hệ thống xúc tác - hấp phụ, khí thải, quá trình đốt than, nguồn các bon.
MỞ ĐẦU

Quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch như
than đá, dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguyên
nhân chính làm tăng nồng độ CO2 trong bầu khí
quyển dẫn đến sự thay đổi khí hậu toàn cầu và
axit hóa đại dương [8]. Một nhà máy điện đốt
than cỡ vừa trung bình sản xuất 11.400 tấn
CO2/ngày [3]. Trong khí thải đốt than ngoài khí
CO2 chiếm từ 7-15% còn có các khí đồng hành
khác như NOx, SO2, HxCy, CO và các hạt bụi lơ
lửng (PM) kích thước khác nhau.
Một số phương pháp đã được đề xuất để
quản lý các mức độ phát thải CO2 vào khí quyển
như hấp thụ vào đại dương hoặc cô lập nó vào
các hệ sinh thái trên cạn. Một số công nghệ như
hấp thụ hóa học, tách màng, đông lạnh phân
đoạn cũng được xem xét [5]. Các phương pháp
nêu trên có thể làm giảm đi đáng kể nồng độ
CO2 nhưng không giải quyết được vấn đề về
phát...
TẠP CHÍ SINH HỌC, 2013, 35(3): 320-327
320
NGHIÊN CỨU TÁCH CO
2
T KHÍ THẢI ĐỐT THAN BẰNG K THUẬT
XÚC TÁC - HẤP PH ĐỂ NUÔI SPIRULINA GIÀU DINH DƯỠNG
Đặng Đình Kim
1*
, Bùi Th Kim Anh
1
, Nguyễn Tiến
1
,
Trần Th Minh Nguyệt
2
, Đặng Diễm Hng
3
, Đặng Th Thơm
1
,
Mai Trng Chính
1
, Nguyễn Hồng Chuyên
1
, Đoàn Th Oanh
4
1
Viện Công ngh môi trường,Viện Hàn lâm KH & CN Vit Nam,
*
dangkim.iet@gmail.com
2
Viện Khoa học vật liệu,Viện Hàn lâm KH & CN Vit Nam
3
Viện Công ngh sinh học,Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
4
Trường Đại hci Nguyên và Môi trường Hà Nội
TÓM TT: CO
2
là một loại khí nhà kính rt quan trọng. Quá trình đốt than thải ra CO
2
và các loại khí
đồng hành như NO
x
, SO
x
, H
x
C
y
, CO,... Trong quá trình quang hợp, vi tảovi khuẩn lam có kh năng s
dụng CO
2
t do và ion bicarbonate làm ngun các bon cơ. Trong nghiên cứu này chúng tôi đã thu được
hàm lượng CO
2
4-7% th ch thông qua vic chế to vận hành thành ng h modul x khí thải
(HMĐXLKT) hạt nhân modul xúc tác - hấp ph để x các khí thải đồng nh trong khí thải
đốt than. Khí CO
2
được làm sạch trong quá trình này được lưu gi trong thiết b chịu áp s dng để
nuôi vi khun lam Spirulina platensis. Kết qu nhận được cho thấy, CO
2
thu được sau HMĐXLKT
nguồn các bon tốt cho vi khuẩn lam y sinh trưởng đạt sinh khối cao nhất trong điều kin s dụngi
trường dinh dưỡng Zarrouk cải biên. Các kết qu nghiên cứu khác cũng cho thy cht lượng sinh khối của
vi khuẩn lam nuôi trong môi trường s dụng CO
2
thu t khí thải đốt than là tương đương vớing thức thí
nghiệm s dụng CO
2
tinh khiết.
T khóa: Spirulina platensis, h thống xúc tác - hấp phụ, khí thải, quá trình đốt than, ngun các bon.
M ĐẦU
Quá trình đốt cháy nhiên liu hóa thạch như
than đá, dầu m và khí thiên nhiên nguyên
nhân chính làm ng nồng đ CO
2
trong bu khí
quyển dn đến s thay đổi khí hậu toàn cầu
axit a đại dương [8]. Mt nhà máy điện đốt
than c vừa trung bình sản xuất 11.400 tn
CO
2
/ngày [3]. Trong khí thải đốt than ngoài khí
CO
2
chiếm t 7-15%
còn các khí đồng hành
khác như NO
x
, SO
2
, H
x
C
y
, CO và các hạt bụi
lửng (PM) kích thước khác nhau.
Một s phương pháp đã được đề xuất đ
quản lý các mức đ phát thải CO
2
vào khí quyển
như hấp th vào đại dương hoc lập vào
các h sinh thái trên cn. Mt s công ngh như
hấp th hóa học, tách màng, đông lạnh phân
đoạn ng được xem xét [5]. c phương pháp
u trên th làm gim đi đáng k nồng độ
CO
2
nhưng không giải quyết được vn đ v
phát trin bền vững [6].
Trong nhng năm gần đây, vn đề s dụng
quá trình quang hp của vi tảo và vi khuẩn lam
để c định CO
2
đã thu hút s quan tâm đặc bit
như một chiến lược đầy hứa hẹn cho chương
trình giảm nh CO
2
. Đây phương pháp mới
rất thân thiện với môi trường. Những nghiên
cứu này đã đang được triển khai thành công
trên qui ln tại nhiều quc gia khác nhau
như Israel, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Canada,
Trung Quốc [4]. Tại đây, các thiết b thu CO
2
được tích hợp với các nhà máy đốt than như
mt b phận x khí thải.
Bài báo này trình bày mt s kết qu nghiên
cứu công ngh thu khí CO
2
t khí thi đốt than,
loại bớt khí thi đồng hành th nghiệm s
dụng nguồn CO
2
này cho nuôi cy vi khuẩn lam
Spirulina platensis giá tr kinh tế, p phn
giảm thiu CO
2
- mt loại khí gây hiu ng nhà
kính.
VẬT LIỆUPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vt liu
CO
2
t khí thải đốt than t ong (FG) đã
được làm sch khỏi các khí thải đồng hành bng
công ngh xúc tác/hấp ph và khí CO
2
công
nghip với nồng đ 99% vol. Vi khuẩn lam
NGHIÊN CỨU TÁCH CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN BẰNG KỸ THUẬT XÚC TÁC - HẤP PHỤ ĐỂ NUÔI SPIRULINA GIÀU DINH DƯỠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU TÁCH CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN BẰNG KỸ THUẬT XÚC TÁC - HẤP PHỤ ĐỂ NUÔI SPIRULINA GIÀU DINH DƯỠNG - Người đăng: nguyenxuancuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NGHIÊN CỨU TÁCH CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN BẰNG KỸ THUẬT XÚC TÁC - HẤP PHỤ ĐỂ NUÔI SPIRULINA GIÀU DINH DƯỠNG 9 10 77