Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU TÁCH FIBROIN TUYẾN TƠ CHẾ TẠO MÀNG POLYMER SINH HỌC

Được đăng lên bởi Tuan Do
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội Nghị Khoa Học & Công Nghệ lần 9

Phân ban Công nghệ Thực phẩm – Sinh học

NGHIÊN CỨU TÁCH FIBROIN TUYẾN TƠ CHẾ TẠO MÀNG
POLYMER SINH HỌC
Trần Bích Lam, Vương Bảo Thy
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa, Tp Hồ Chí Minh
TÓM TẮT
Đề tài này đã nghiên cứu phương pháp tách fibroin khỏi màng bao tuyến tơ bằng enzym papain và axit
citric, hòa tan fibroin theo phương pháp kết hợp enzym-kiềm; tạo màng theo phương pháp đổ khuôn
và nghiên cứu tính chất của màng Fibroin.
Kết quả đã chọn phương pháp xử lý màng bao tuyến tơ bằng dung dịch citric 5%, hòa tan fibroin bằng
enzym trypsin trong dung dịch NH4OH. Màng fibroin tạo thành đạt các tính chất về độ bền cơ lý cao
(ứng suất: 71.435 N/mm2), độ truyền suốt (87.56 đến 93.54 %), khả năng thẩm thấu tốt, giữ được các
tính chất khi vô khuẩn nên có khả năng ứng dụng cao.
ABSTRACT
The paper reports on methods of fibroin separation from the coating of silk-worm gland by papain
enzyme and citric acid; dissolving fibroin in enzyme-alkali solution; make membrane by casting
methods; and defining specifications of membrane.
In results to choose treatment of silk-worm gland by citric acid 5%, dissolving fibroin by trypsin
enzyme in NH4OH solution. Fibroin membrane made have high tensile strength (71.435 N/mm2), high
light transmission (87.56 to 93.54 %), good water transmission. These properties keep unchanged after
sterilization. Therefore, this biopolymer membrane has high potential uses.
1. MỞ ĐẦU
Màng polymer sinh học tự phân hủy trong môi
trường, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
như: màng che trong sản xuất nông nghiệp,
màng bao gói trong công nghiệp thực phẩm;
trong y tế màng polymer sinh học được sử
dụng làm da nhân tạo để điều trị vết thương do
khả năng hoà hợp sinh học cao ; trong xử lý
nước các màng này có khả năng ngăn cản sự
tích tụ khoáng và chống ăn mòn. [1,2]
Tiếp theo các nghiên cứu chế tạo màng polyme
sinh học từ collagen và fibroin tơ tằm[5], để
khắc phục các nhược điểm do phải sử dụng các
phụ gia, chúng tôi chọn nguyên liệu chế tạo
màng là fibroin có trong tuyến tơ và nghiên
cứu một số tính chất của màng để trên cơ sở đó
đề xuất các phương hướng ứng dụng.

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1 Nguyên liệu
- Tằm: được cung cấp từ Bảo Lộc Lâm
Đồng.
- Trypsin (EC No. 232-650-8), SIGMA
CHEMICA CO.
Hoạt tính Trypsin: 1,466 BAEE units/mg
Hoạt tính Chymotrypsin: 3 BTEE units/mg
- Papain: chế phẩm của Phòng thí nghiệm
Hóa sinh Đại học Bách khoa
2.2 Phương pháp
- Độ hoà tan của fibroin được tính bằng B...
Hi Ngh Khoa Hc & Công Ngh ln 9 Phân ban Công ngh Thc phm – Sinh hc
NGHIÊN CU TÁCH FIBROIN TUYN TƠ CH TO MÀNG
POLYMER SINH HC
Trn Bích Lam, Vương Bo Thy
B môn Công ngh Thc phm, Đại hc Bách Khoa, Tp H Chí Minh
TÓM TT
Đề tài này đã nghiên cu phương pháp tách fibroin khi màng bao tuyến tơ bng enzym papain và axit
citric, hòa tan fibroin theo phương pháp kết hp enzym-kim; to màng theo phương pháp đổ khuôn
và nghiên cu tính cht ca màng Fibroin.
Kết qu đã chn phương pháp x lý màng bao tuyến tơ bng dung dch citric 5%, hòa tan fibroin bng
enzym trypsin trong dung dch NH
4
OH. Màng fibroin to thành đạt các tính cht v độ bn cơ lý cao
(ng sut: 71.435 N/mm
2
), độ truyn sut (87.56 đến 93.54 %), kh năng thm thu tt, gi được các
tính cht khi vô khun nên có kh năng ng dng cao.
ABSTRACT
The paper reports on methods of fibroin separation from the coating of silk-worm gland by papain
enzyme and citric acid; dissolving fibroin in enzyme-alkali solution; make membrane by casting
methods; and defining specifications of membrane.
In results to choose treatment of silk-worm gland by citric acid 5%, dissolving fibroin by trypsin
enzyme in NH
4
OH solution. Fibroin membrane made have high tensile strength (71.435 N/mm
2
), high
light transmission (87.56 to 93.54 %), good water transmission. These properties keep unchanged after
sterilization. Therefore, this biopolymer membrane has high potential uses.
1. M ĐẦU
Màng polymer sinh hc t phân hy trong môi
trường, được ng dng trong nhiu lĩnh vc
như: màng che trong sn xut nông nghip,
màng bao gói trong công nghip thc phm;
trong y tế màng polymer sinh hc được s
dng làm da nhân to để điu tr vết thương do
kh năng hoà hp sinh hc cao ; trong x
nước các màng này có kh năng ngăn cn s
tích t khoáng và chng ăn mòn. [1,2]
Tiếp theo các nghiên cu chế to màng polyme
sinh hc t collagen và fibroin tơ tm[5], để
khc phc các nhược đim do phi s dng các
ph gia, chúng tôi chn nguyên liu chế to
màng là fibroin có trong tuyến tơ và nghiên
cu mt s tính cht ca màng để trên cơ s đó
đề xut các phương hướng ng dng.
2. NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CU
2.1 Nguyên liu
- Tm: được cung cp t Bo Lc Lâm
Đồng.
- Trypsin (EC No. 232-650-8), SIGMA
CHEMICA CO.
Hot tính Trypsin: 1,466 BAEE units/mg
Hot tính Chymotrypsin: 3 BTEE units/mg
- Papain: chế phm ca Phòng thí nghim
Hóa sinh Đại hc Bách khoa
2.2 Phương pháp
- Độ hoà tan ca fibroin được tính bng Bx ca
dung dch sau khi x lý vi tác nhân hòa tan là
dung dch papain hay axit citric
Trang
1
NGHIÊN CỨU TÁCH FIBROIN TUYẾN TƠ CHẾ TẠO MÀNG POLYMER SINH HỌC - Trang 2
NGHIÊN CỨU TÁCH FIBROIN TUYẾN TƠ CHẾ TẠO MÀNG POLYMER SINH HỌC - Người đăng: Tuan Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
NGHIÊN CỨU TÁCH FIBROIN TUYẾN TƠ CHẾ TẠO MÀNG POLYMER SINH HỌC 9 10 642