Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ RUỘT CÁ BASA

Được đăng lên bởi Tuan Do
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ RUỘT
CÁ BASA (Pangasius bocourti)
Trần Quốc Hiền(1), Lê Văn Việt Mẫn(2)
(1) Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II
(2) Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM
1.MỞ ĐẦU
Ngành chế biến thủy sản trong nước và trên thế giới hàng năm thải ra một lượng lớn
các phụ phế phẩm cần được xử lý hoặc chế biến tiếp. Phụ phẩm thủy sản thường là nội
tạng, đầu, xương, da... Để giải quyết một lượng lớn phụ phẩm như hiện nay, tại Việt Nam
và trên thế giới đang có xu hướng tận thu phần phụ phẩm để chế biến thành các sản phẩm
có giá trị gia tăng[1]. Một số phụ phẩm có giá trị dinh dưỡng cao dùng để chế biến thành
bột cá, dầu cá… [4]. Ngoài ra các sản phẩm như: chế phẩm enzyme, peptide có hoạt tính
sinh học, màng sinh học được chế biến từ một số loại phụ phẩm thủy sản có thể mang lại
những hiệu quả kinh tế rất lớn cho con người [8].
Tại Việt nam hiện nay, phụ phẩm của cá tra, basa được sử dụng chủ yếu làm thức ăn
cho gia súc, thủy sản và làm phân bón. Việc thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột
cá basa là một vấn đề được đặt ra nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả hơn phụ phẩm của
ngành chế biến thủy sản.
2.NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Nguyên liệu
Nội tạng của cá basa do nhà máy chế biến thủy sản Vĩnh Long cung cấp. Sau khi giết
mổ, nội tạng được bảo quản ở nhiệt độ -20oC. Thời gian bảo quản nội tạng càng ngắn
càng tốt để tránh hiện tượng enzyme bị biến tính.
Muối amonium sulfat, ethanol, aceton và isopropanol được sử dụng như là những tác
nhân để kết tủa enzyme. Các hóa chất sử dụng trong nghiên cứu này đều do Trung Quốc
sản xuất.
2.2.Phương pháp nghiên cứu
Ruột cá basa được cắt nhỏ đến kích thước 4 x 8 (mm x mm) và được phối trộn với
dung môi theo tỷ lệ thích hợp. Nhiệt độ dung môi trước khi phối trộn là 2-4oC. Tiếp theo,
hỗn hợp được nghiền trong thiết bị Ik T25 (Đức) với vận tốc 9000v/phút trong thời gian 3
phút trước khi quá trình trích enzyme bắt đầu. Trong quá trình nghiền, nhiệt độ hỗn hợp
không vượt quá 5oC.
Việc tối ưu hóa quá trình chiết enzyme từ ruột cá basa được thực hiện theo phương
pháp qui hoạch thực nghiệm. Ý nghĩa của các hệ số phương trình hồi qui được kiểm tra
theo tiêu chuẩn Student và sự tương thích của phương trình hồi qui với thực nghiệm được
kiểm tra theo tiêu chuẩn Fisher [3].
Các phương pháp phân tích
Hoạt tính protease được xác định theo phương pháp Anson cải tiến [1]. Hàm lượng
protein được xác định theo phương pháp Lowry [1]

Công thức tính toán
Hoạt tính r...
NGHIÊN CU THU NHN CH PHM ENZYME PROTEASE T RUT
CÁ BASA (Pangasius bocourti)
Trn Quc Hin
(1)
, Lê Văn Vit Mn
(2)
(1)
Trung tâm Công ngh Sau thu hoch, Vin Nghiên cu nuôi trng thy sn II
(2) Trường Đại hc Bách khoa, ĐHQG-HCM
1.M ĐẦU
Ngành chế biến thy sn trong nước trên thế gii hàng năm thi ra mt lượng ln
các ph phế phm cn được x lý hoc chế biến tiếp. Ph phm thy sn thường ni
tng, đầu, xương, da... Để gii quyết mt lượng ln ph phm như hin nay, ti Vit Nam
trên thế gii đang xu hướng tn thu phn ph phm để chế biến thành các sn phm
giá tr gia tăng[1]. Mt s ph phm có giá tr dinh dưỡng cao ng để chế biến thành
bt cá, du cá… [4]. Ngoài ra các sn phm như: chế phm enzyme, peptide hot tính
sinh hc, ng sinh hc được chế biến t mt s loi ph phm thy sn th mang li
nhng hiu qu kinh tế rt ln cho con người [8].
Ti Vit nam hin nay, ph phm ca tra, basa được s dng ch yếu làm thc ăn
cho gia súc, thy sn làm phân bón. Vic thu nhn chế phm enzyme protease t rut
basa mt vn đề được đặt ra nhm khai thác s dng hiu qu hơn ph phm ca
ngành chế biến thy sn.
2.NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
2.1.Nguyên liu
Ni tng ca basa do nhà máy chế biến thy sn Vĩnh Long cung cp. Sau khi giết
m, ni tng được bo qun nhit độ -20
o
C. Thi gian bo qun ni tng ng ngn
ng tt để tránh hin tượng enzyme b biến tính.
Mui amonium sulfat, ethanol, aceton isopropanol được s dng như nhng tác
nhân để kết ta enzyme. Các hóa cht s dng trong nghiên cu y đều do Trung Quc
sn xut.
2.2.Phương pháp nghiên cu
Rut basa được ct nh đến kích thước 4 x 8 (mm x mm) được phi trn vi
dung i theo t l thích hp. Nhit độ dung môi trước khi phi trn 2-4
o
C. Tiếp theo,
hn hp được nghin trong thiết b Ik T25 (Đức) vi vn tc 9000v/phút trong thi gian 3
phút trước khi quá trình trích enzyme bt đầu. Trong quá trình nghin, nhit độ hn hp
không vượt quá 5
o
C.
Vic ti ưu hóa quá trình chiết enzyme t rut basa được thc hin theo phương
pháp qui hoch thc nghim. Ý nghĩa ca các h s phương trình hi qui được kim tra
theo tiêu chun Student s tương thích ca phương trình hi qui vi thc nghim được
kim tra theo tiêu chun Fisher [3].
Các phương pháp phân tích
Hot tính protease được xác định theo phương pháp Anson ci tiến [1]. Hàm lượng
protein được xác định theo phương pháp Lowry [1]
NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ RUỘT CÁ BASA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ RUỘT CÁ BASA - Người đăng: Tuan Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ RUỘT CÁ BASA 9 10 808