Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý đo hành trình

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lee Thanh Ha

NGUYÊN LÝ ĐO GÓC MỞ CỬA CUNG
1.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Thiết bị đo góc mở cửa cung sử dụng loại giá trị tuyệt đối đảm bảo giá
trị đo không phụ thuộc tín hiệu nhớ của PLC, an toàn khi vận hành, dễ
dàng thay thế và bảo dưỡng. Thiết bị đo góc mở cửa cung dựa trên
nguyên lý cơ bản: quang học, chất lỏng điện phân1 hoặc công nghệ 3DMEMS2

Cảm biến đo góc loại
quang học có nguyên lý
đo giống encoder giá
trị tuyệt đối. cảm biến
bao gồm một đĩa quang
có vạch mã quay quanh
một bộ đọc quang. Các
giá trị vạch là loại
giá trị tuyệt đối. Loại
này có độ phân giải đến
12-bit

2.

Cảm biến đo góc sử dụng
chất lỏng điện ly có
nguyên lý cầu cân bằng.
Điện trở của chất lỏng
điện phân được đo giữa
các cực đặt trên một
bán cầu khi quay sẽ cho
các trị số tỷ lệ với
góc cần đo. Một mạch
điện tử chuyển tín hiệu
thành dòng điện 4..20mA

THIẾT BỊ

Cửa cung được lắp cảm biến đo độ nghiêng sử
dụng công nghệ 3D-MEMS được lắp ở gần ổ xoay
cửa để cáp đo lường ít di động. Góc quay cửa
cửa được đo và chuyển thành tín hiệu điện
4..20mA. Cảm biến được chế tạo với cấp cách
điện IP68

H1. Kết cấu cơ khí

1
2

Cảm biến đo góc công
nghệ 3D-MEMS sử dụng
phần tử cảm biến là một
thanh bán dẫn có đối
trọng nhỏ. Phía trên bề
mặt thanh có màng điện
trở tenzo1, dưới tác
dụng của trọng trường,
thanh bán dẫn biến dạng
làm màng điện trở thay
đổi giá trị tỷ lệ với
góc cần đo. Với công
nghệ MEMS có thể chế
tạo cả phần cảm biến và
xử lý tín hiệu trên
cùng một phiến bán dẫn
nên cảm biến này nhỏ
hơn.

H2. Lắp thăng bằng kế vào càng cửa

Electrolytic liquid
3 dimensions-micro electric mechanical system

H3. Vị trí lắp đặt

Lee Thanh Ha

NGUYÊN LÝ ĐO HÀNH TRÌNH CỬA PHẲNG
1.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Cảm biến hành trình
cửa phẳng là cảm
biến họat động dựa
trên nguyên lý điện
trở lai quay nhiều
vòng3. Dây cáp4 được
quấn vào tang tạo
thành 1 lớp cáp5.
Một lò xo nhiều vòng
đảm bảo tang quấn tự
thu sợi cáp về một
cách ổn định. Có thể
có hay không một hộp
giảm tốc chính xác
để tăng hành trình
của cuộn dây đo. Điện trở lai lắp trên cùng trục với tang cuốn cáp
đóng vai trò thiết bị đo. Nhờ cấu tạo đơn giản, cảm biến hành trình
kiểu cáp kéo dài có độ tuyến tính cao, dễ lắp đặt và bảo dưỡng. Khoảng
đo hành trình có thể đến 50 hoặc 100m tùy từng nhà chế tạo. Tùy theo
yêu cầu có thể có một vài loại tín hiệu ra khác nhau. Thông thường là
4..20mA.
2.

THIẾT BỊ

Cảm biến hành trình
cửa phẳng (nhận
nước)của hãng
Unimeasure (Mỹ) dựa
vào nguyên lý trên.

Việc lắp đặt tương
đối đơn giản bằng
cách gắn vào phần
chuyển động ...
Lee Thanh Ha
NGUYÊN LÝ ĐO GÓC M CA CUNG
1. NGUYÊN LÝ HOT ĐỘNG
Thiết b đo góc m ca cung s dng loi giá tr tuyt đối đảm bo giá
tr đo không ph thuc tín hiu nh ca PLC, an toàn khi vn hành, d
dàng thay thế và bo dưỡng. Thiết b đo góc m ca cung da trên
nguyên lý cơ bn: quang hc, cht lng đin phân
1
hoc công ngh 3D-
MEMS
2
2. THIT B
Ca cung được lp cm biến đo độ nghiêng s
dng công ngh 3D-MEMS được lp gn xoay
ca để cáp đo lường ít di động. Góc quay ca
ca được đo và chuyn thành tín hiu đin
4..20mA. Cm biến được chế to vi cp cách
đin IP68
H1. Kết cu cơ khí
H2. Lp thăng bng kế vào càng ca
H3. V trí lp đặt
1
Electrolytic liquid
2
3 dimensions-micro electric mechanical system
Cm biến đo góc loi
quang hc có nguyên lý
đo ging encoder giá
tr tuyt đối. cm biến
bao gm mt đĩa quang
có vch mã quay quanh
mt b đọc quang. Các
giá tr vch là loi
giá tr tuyt đối. Loi
này có độ phân gii đến
12-bit
Cm biến đo góc s dng
cht lng đin ly có
nguyên lý cu cân bng.
Đin tr ca cht lng
đin phân được đo gia
các cc đặt trên mt
bán cu khi quay s cho
các tr s t l vi
góc cn đo. Mt mch
đin t chuyn tín hiu
thành dòng đin 4..20mA
Cm biến đo góc công
ngh 3D-MEMS s dng
phn t cm biến là mt
thanh bán dn có đối
trng nh. Phía trên b
mt thanh có màng đin
tr tenzo
1
, dưới tác
dng ca trng trường,
thanh bán dn biến dng
làm màng đin tr thay
đổi giá tr t l vi
góc cn đo. Vi công
ngh MEMS có th chế
to c phn cm biến và
x lý tín hiu trên
cùng mt phiến bán dn
nên cm biến này nh
hơn.
nguyên lý đo hành trình - Trang 2
nguyên lý đo hành trình - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
nguyên lý đo hành trình 9 10 543