Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều

Được đăng lên bởi 14142071
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1-1. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Máy điện một chiều làm việc dựa vào
nguyên lý cảm ứng điện từ, nó có thể làm việc ở
chế độ máy phát điện hoặc chế độ động cơ
điện.

1. Chế độ máy phát điện
Sơ đồ Nguyên lý của máy điện một chiều
như hình 1-1. Máy gồm:
- Khung dây abcd đặt trong từ trường của
nam châm N-S, hai đầu nối với 2 phiến góp (2
nửa vòng đồng). Khung dây và phiến góp
được quay quanh trục của nó.
- Hai chổi điện (chổi than) A, B đặt cố định
và luôn tì lên phiến góp.
Khi khung dây quay, các thanh dẫn ab, cd
sẽ cắt các đường sức của từ trường.
Theo định luật cảm ứng điện từ, trong các
thanh dẫn sẽ xuất hiện sức điện động (s.đ.đ)
cảm ứng, trị số tức thời của s.đ.đ cảm ứng là:
e = B.l.v

(1-1)

B - Cảm ứng từ nơi thanh dẫn quét qua,
l - Chiều dài than dẫn nằm trong từ trường,
v - vận tốc quét của thanh dẫn.

n
c
e

d
-

b

B

e
A
+

a

R

Hình 1-1. Nguyên lý làm việc
của máy phát điện một chiều

Chiều của s.đ.đ cảm ứng xác định theo quy tắc bàn tai phải.
Theo vị trí của khung dây như hình 1-1 và chiều quay c ủa khung dây
như hình vè thì thanh dẫn ab đang nằm dười cực bắc N, s.đ.đ c ảm ứng e
có chiều từ b đến a. Thanh dẫn cd đang nằm dưới cực nam S, chiều của
s.đ.đ trong nó từ d đến c.
Nếu mạch ngoài khép kín qua tải, sức điện động trong khung dây sẽ
sinh ra ở mạch ngoài một dòng điện chạy từ chổi than A đến chổi than B
Do Các cạnh ab, cd của khung dây luôn thay đổi vị trí dưới các cực từ (hình 1-2)
nên s.đ.đ cảm ứng trong chúng là s.đ.đ xoay chiều (đường 1 hình 1-3).

A

R

A

B

+
B

R

e
i

2
t

+

R

R
Hình 1-2. Vị trí khung dây ở
các thời điểm khác nhau

1
Hình 1-3. S. đ. đ trong khung dây
và dòng điện ở mạch ngoài

Nếu cảm ứng từ trong khe hở không khí (nơi thanh dẫn
quét qua) phân bố hình sin thì s.đ.đ trong khung dây cũng là
hình sin (đường 1 hình 1-3).
Vì chổi điện A luôn tì lên phiến góp nối với thanh dẫn
nằm dưới vùng cực bắc N, chổi B luôn tì lên phiến góp nối
với thanh dẫn nằm dưới vùng cực nam S nên dòng điện ở
mạch ngoài chỉ chạy theo một chiều nhất định từ chổi A đến
chổi B.
S.đ.đ cảm ứng xoay chiều trong khung dây đã được
chỉnh lưu thành s. đ. đ một chiều ở mạch ngoài (đường 2
hình 1-3) nhờ hệ thống phiến góp và chổi than.
Nếu máy phát chỉ có một khung dây như hình 1-1 thì điện
áp giữa hai chổi điện A, B có dạng như đường 2 ở hình 1-3,
đó là điện áp 1 chiều đập mạch.
Trên thực tế, để s. đ. đ giữa các chổi than có giá trị lớn
và để giảm sự đập mạch của s.đ.đ, người ta dùng nhiều
khung dây đặt lệch nhau trong không gian một g...
1-1. NGUYÊN LÝ LÀM VI C C A MÁY I N M T CHI U Đ
1-1. NGUYÊN LÝ LÀM VI C C A MÁY I N M T CHI U Đ
Máy i n m t chi u m vi c d a vào đ
nguyên lý c m ng i n t , nó có th làm vi c đ
ch máy phát i n ho c ch ng c ế độ đ ế độ độ ơ
i n.đ
1. Ch máy phát i nế độ đ
S Nguyên lý c a máy i n m t chi u ơ đồ đ
nh hình 1-1. Máy g m:ư
- Khung dây abcd t trong t tr ng c a đặ ườ
nam châm N-S, hai u n i v i 2 phi n góp (2 đầ ế
n a vòng ng). Khung dây và phi n góp đồ ế
c quay quanh tr c c a nó.đượ
- Hai ch i i n (ch i than) A, B t c nh đ đặ đ ị
và luôn tì lên phi n góp.ế
Khi khung dây quay, các thanh d n ab, cd
s c t các ng s c c a t tr ng. đườ ườ
Theo nh lu t c m ng i n t , trong các đị đ
thanh d n s xu t hi n s c i n ng (s. . ) đ độ đ đ
c m ng, tr s t c th i c a s. . c m ng là: đ đ
e = B.l.v (1-1)
B - C m ng t n i thanh d n quét qua, ơ
l - Chi u dài than d n n m trong t tr ng, ư
v - v n t c quét c a thanh d n.
Hình 1-1. Nguyên lý m việc
của máy phát điện một chiều
A
B
-
+
b
a
d
R
n
e
e
c
Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều - Trang 2
Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều - Người đăng: 14142071
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều 9 10 410