Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý làm việc của ram chuẩn ddram

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 3372 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

BÀI TẬP LỚN MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
--ĐỀ TÀI-_Phân tích nguyên lý làm việc của bộ nhớ RAM chuẩn DDRAM_

LỚP: KTMT-N03

Thành viên nhóm: _Trần Trung Kiên (Mã sv:52040)_
_Đặng Minh Quang (Mã sv:51243)_

_ Trần Quốc Lập(Mã sv:51230)_

Hải Phòng,tháng 4 năm2014

_Nguyên lý làm việc bộ nhơ RAM chuẩn DDRAM_

Mục lục
Chương 1. Giới thiệu chung về DDRAM................................................................................................7

1.1. Lịch sử phát triển của DDRAM .........................................................................................................7

1.2. Giới thiệu các loại DDRAM và SDRAM............................................................................................... 7

1.3 Các loại DDRAM hiện nay…………………………………………………………..8

1.4Nhận biết các loại DDRAM .....................................................................................................................10

Chương 2. Nguyên lý làm việc của RAM chuẩn DDRAM………………………………....................14

2.1. Sự dụng tính toàn vẹn tín hiệu……………………………………....................……………...14

2.2.Tính toán điện cho DDR nhớ …………………………………….............................................19

2.3.Thiết kế cho 1G nhớ.....................................................................................................................41

2.4.Chức năng chung DDR SDRAM...................................................................................43

2

_Nguyên lý làm việc bộ nhơ RAM chuẩn DDRAM_

2.5 Trình tự khởi tạo của DDR_SDRAM......................................................................................................
56

Danh mục bảng
Bảng 1.4.0: Số chân nối của DDR_SDRAM.................................................................................................11

Bảng 1.4.1: Tốc độ của DDR,DDR2,DDR3..................................................................................................12

Bảng 1.4.2: Điện áp của DDR,DDR2,DDR3.................................................................................................12

Bảng 1.4.3: Bảng tổng hợp giá trị CL phổ biến nhất....................................................................................13

Bảng 2.1: Các thành phần DDR SDRAM ...................................................................................................31

Bảng 2.2: tACT giá trị cho DDR333 so với đọc / viết băng thô...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------
BÀI TẬP LỚN MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
--ĐỀ TÀI--
_Phân tích nguyên lý làm việc của bộ nhớ RAM chuẩn DDRAM_
LỚP: KTMT-N03
Thành viên nhóm: _Trần Trung Kiên (Mã sv:52040)_
_Đặng Minh Quang (Mã sv:51243)_
_ Trần Quốc Lập(Mã sv:51230)_
Hải Phòng,tháng 4 năm2014
nguyên lý làm việc của ram chuẩn ddram - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý làm việc của ram chuẩn ddram - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
nguyên lý làm việc của ram chuẩn ddram 9 10 828