Ktl-icon-tai-lieu

Nhà máy điện và trạm biến áp.

Được đăng lên bởi Quả Sầu Riêng
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

GIỚI THIỆU CHUNG

KHOA CƠ ðIỆN
Phụ trách môn học

PHẦN ðIỆN TRONG NHÀ MÁY ðIỆN

Họ và tên
Mobile
Email
Bộ môn

&TRẠM BIẾN ÁP

GV: ðào Xuân Tiến

: ðào Xuân Tiến
: 0966.799.196
: daoxuantien210@gmail.com
: BM Hệ thống ñiện

1

2

TÀI LIỆU

TÓM TẮT MÔN HỌC

Phần ñiện trong NMð&TBA, ðào Quang Thạch, Phạm Văn
Hòa, NXB KHKT 2007.
Nhà máy ñiện và Trạm biến áp, Nguyễn Hữu Khái, NXB GD
2011.

Chương 1: Khái niệm chung về Nhà máy ñiện và Trạm biến áp
Chương 2: Chế ñộ làm việc của hệ thống ñiện
Chương 3: Máy phát ñiện ñồng bộ
Chương 4: Máy biến áp ñiện lực
Chương 5: Chọn thiết bị chính trong NMð &TBA

NMð&TBA (phần ñiện), Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu

Chương 6: Sơ ñồ nối ñiện

Khái, ðào Quang Thạch, Lã Văn Út, Phạm Văn Hòa, ðào Kim

Chương 7: ðiện tự dùng trong NMð&TBA

Hoa, NXB KHKT.

Chương 8: Thiết bị phân phối ñiện

Trạm và Nhà máy ñiện, Huỳnh Nhơn-Hồ ðắc Lộc, NXB

Chương 9: Nguồn thao tác trong NMð&TBA

ðHQG HCM.

Chương 10: ðiều khiển tín hiệu và kiểm tra cách ñiện trong
NMð &TBA

Các tài liệu khác.
3

4

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NMð & TBA

1.3. Công suất các NMð của Việt Nam

§ 1: Nhà máy ñiện
1.1 Khái niệm
Lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng tõ c¸c nguån n¨ng l−îng tù nhiªn
kh¸c nhau nh− hãa n¨ng, thñy n¨ng, n¨ng l−îng nguyªn tö, quang
n¨ng cña mÆt trêi, ®éng n¨ng cña giã…nã cã nhiÖm vô biÕn c¸c d¹ng
n¨ng l−îng kh¸c nhau thµnh n¨ng l−îng ®iÖn.
1.2. Một số NMð trên thế giới
Thủy ñiện Tam Hiệp (TQ) công suất 18.200 MW
Thủy ñiện Grende –Kyli (Mỹ) công suất 6.200 MW.
NMð Funkusima (Nhật) công suất 4.700 MW.
NMð Casima (Nhật) công suất 4.400 MW.
NMð nguyên tử Leningrade (Nga) công suất 4.000 MW.
5

6

7

8

1. Nhà máy nhiệt ñiện
1.4. Phân loại

• Năng lượng sơ cấp ñược sử
dụng trong nhà máy nhiệt ñiện có
thể sử dụng ở các dạng:
- Thể rắn: Than ñá, trấu, củi…
- Thể khí: Khí ñốt, biogas.
- Thể lỏng: DO, FO, xăng…

NM NhiÖt ®iÖn
NM Thñy ®iÖn
NM ®iÖn nguyªn tö

N¨ng l−îng s¬ cÊp

NM ®iÖn giã

NM nhiÖt ®iÖn tuabin
ng−ng h¬i N§N

NM ®iÖn mÆt trêi

NM nhiÖt ®iÖn rót h¬i N§R

• Nhà máy nhiệt ñiện

NM ®iÖn ®Þa nhiÖt
NM ®iÖn ®¹i d−¬ng

NM nhiÖt ®iÖn tuabin khÝ

C¸c lo¹i NM ®iÖn kh¸c
9

10

NHÀ MÁY NHI T ðI N TUABIN NGNG HI

a. Nhà máy nhiệt ñiện ngưng hơi (NðN)

130-240at
540-6650C

* Sơ ñồ nguyên lý
1) Kho nhiên liệu
2) Xử lý nhiên liệu
1.Hệ thống nhiên liệu 1-2-3
3) Bộ sấy nhiên liệu
18
2
4) Lò hơi
17
5) Tuabin
3
6) Máy phát
14
15
16
4
7) Bình ngưng tụ
2.Hệ thống không khí – khói 8) Bơm nước tuần hoàn
17-15-3-14-1516-18
13
9) Bơm nước ngưng...
PHN ðIN TRONG NHÀ MÁY ðIN
&TRM BIN ÁP
ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
KHOA CƠ ðIN
GV: ðào Xuân Tiến
1
Ph trách môn hc
H và tên : ðào Xuân Tiến
Mobile
: 0966.799.196
GII THIU CHUNG
Mobile
: 0966.799.196
Email : daoxuantien210@gmail.com
B môn : BM H thng ñin
2
TÀI LIU
Phn ñin trong NMð&TBA, ðào Quang Thch, Phm Văn
Hòa, NXB KHKT 2007.
Nhà máy ñin và Trm biến áp, Nguyn Hu Khái, NXB GD
2011.
NMð&TBA (phn ñin), Trnh Hùng Thám, Nguyn Hu
Khái, ðào Quang Thch, Lã Văn Út, Phm Văn Hòa, ðào Kim
Hoa, NXB KHKT.
Trm và Nhà máy ñin, Hunh Nhơn-H ðc Lc, NXB
ðHQG HCM.
Các tài liu khác.
3
TÓM TT MÔN HC
Chương 1: Khái nim chung vNhà máy ñin và Trm biến áp
Chương 2: Chế ñộ làm vic ca hthng ñin
Chương 3: Máy phát ñin ñồng b
Chương 4: Máy biến áp ñin lc
Chương 5: Chn thiết bchính trong NMð &TBA
Chương 6: Sơ ñồ ni ñin
Chương 7: ðin tdùng trong NMð&TBA
Chương 8: Thiết bphân phi ñin
Chương 9: Ngun thao tác trong NMð&TBA
Chương 10: ðiu khin tín hiu kim tra cách ñin trong
NMð &TBA
4
Nhà máy điện và trạm biến áp. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà máy điện và trạm biến áp. - Người đăng: Quả Sầu Riêng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nhà máy điện và trạm biến áp. 9 10 830