Ktl-icon-tai-lieu

NHÀ MÁY DINH CỐ - CHẾ ĐỘ MF

Được đăng lên bởi Leemin Jet
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

NHÀ MÁY DINH CỐ - CHẾ ĐỘ MF

Giảng viên hướng dẫn

: Th.S NGUYỄN HOÀNG MINH

Sinh viên thực hiện

: NHÓM 6

Lớp

: DHHD6B

Khoá

: 06

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2013

DANH SÁCH NHÓM
1.

LÊ HỮU TÂM

10046881

2.

TRẦN HUỲNH HOÀNG TÂN

10055351

3.

TRẦN THỊ THU THẢO

10056871

4.

NGUYỄN GIANG THẠCH

10046651

5.

HUỲNH LÊ THIÊN THẠCH

6.

PHAN CÔNG THỌ

10045411

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1 : SƠ LƢỢC VỀ NHÀ MÁY DINH CỐ .................................................... 1
CHƢƠNG 2: CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TRONG NHÀ MÁY XỬ LÍ KHÍ DINH
CỐ ....................................................................................................................................... 2
CHƢƠNG 3: MÔ TẢ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH MF ........................................................ 4
3.1

Thiết bị của chế độ vận hành AMF .................................................................... 4

3.2

Thiết bị bổ sung của MF so với AMF ................................................................. 4

3.1

Mô tả sơ đồ công nghệ ......................................................................................... 4

CHƢƠNG 4 : CÁC QUÁ TRÌNH CỦA CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH MF .......................... 7
4.1

Quá trình làm khô và tái sinh chất hấp phụ...................................................... 7

4.2

Quá trình xử lý Condensate ................................................................................ 7

4.3

Làm lạnh khí và tách tinh ................................................................................... 8

4.4

Tháp tách Ethane ................................................................................................. 9

4.5

Điều chỉnh áp suất .............................................................................................. 10

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ......................................................... 11

CHƢƠNG 1 : SƠ LƢỢC VỀ NHÀ MÁY DINH CỐ
-

Nhà máy khí hoá lỏng (LPG) đầu tiên của Việt Nam được khởi công xây dựng

ngày 04/10/1997 – hợp đồng ký ngày 04/09/1997 – với các đơn vị thắng thầu là Tổ
hợp Samsung Engineering Company Ltd (Hàn Quốc) cùng công ty NKK (Nhật Bản)
theo phương thức trọn gói (EPCC) bao gồm thiết kế, mua sắm, thi công, lắp đặt và
chạy thử, nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và các quy định của Nhà nước Việt
Nam về xây dựng, an toàn, môi sinh, môi trường, phòng cháy chữa cháy… Toàn bộ
nhà máy LPG và hệ thống thu tru...
B CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP.HCM
KHOA CÔNG NGH HÓA HC
ĐỀ TÀI TIU LUN
NHÀ MÁY DINH C - CH ĐỘ MF
Giảng viên hướng dn : Th.S NGUYN HOÀNG MINH
Sinh viên thc hin : NHÓM 6
Lp : DHHD6B
Khoá : 06
TP. H Chí Minh, tháng 10 năm 2013
NHÀ MÁY DINH CỐ - CHẾ ĐỘ MF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHÀ MÁY DINH CỐ - CHẾ ĐỘ MF - Người đăng: Leemin Jet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
NHÀ MÁY DINH CỐ - CHẾ ĐỘ MF 9 10 946