Ktl-icon-tai-lieu

NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 1: Tổng quan

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 1: Tổng quan

Trí tuệ nhân tạo là gì …?
AI

I.Robot

R2

Phạm Việt Hưng - TTNT

ASIMO

13/08/13

Trí tuệ nhân tạo là gì …?

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Trí tuệ nhân tạo
Mục đích của trí tuệ nhân tạo là xây dựng “thực
thể thông minh”.





Hành động như người
Suy nghĩ như người
Suy nghĩ hợp lý
Hành động hợp lý

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Hành động như người




Thực hiện các hành động đòi hỏi trí tuệ của
con người
Phép thử Turing (Alan Turing 1950)






Người kiểm tra đặt câu hỏi (văn bản)
Câu trả lời có thể do người hoặc máy trả lời
Hệ thống là thông minh nếu người kiểm tra không
phân biệt được người và máy
Không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp vật lý.

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Phép thử Turing


Để qua được phép thử Turing hệ thống cần:


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 phân

tích, hiểu câu hỏi và tổng hợp câu trả lời trên
một ngôn ngữ giao tiếp thông thường



Biểu diễn tri thức
 lưu



Suy diễn
 sử



tri thức và thông tin

dụng tri thức để trả lời câu hỏi

Học máy
 thích

nghi với hoàn cảnh và học những mẫu trả lời
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Suy nghĩ như người





Nghiên cứu quá trình nhận thức của người
Mô hình hóa và sử dụng trong các hệ thống
có khả năng tương tự
Nằm trong các nghiên cứu của khoa học nhận
thực (cognitive science)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Suy nghĩ hợp lý









Tiếp cận dựa theo lô gic.
Xây dựng các hệ thống sử dụng công thức lô
gic để suy luận
Khó nhất là biểu diễn bài toán dưới dạng lô
gic.
Trong thực tế, thông tin là không đầy đủ và
không chính xác
Bài toán sử dụng lô gic đòi hỏi tính toán nhiều
cho những bài toán đơn giản
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Hành động lợp lý


Tập trung xây dựng các tác tử (agent) có khả
năng hành động hợp lý






Đem lại kết quả tốt nhất (hoặc kết quả kỳ vọng tốt
nhất)
Hành động hợp lý có thể khác với con người
(người bị chi phối bởi các yếu tố chủ quan)
Hành động hợp lý chưa chắc đã phải có suy diễn
hợp lý (VD: hành động phản xạ)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Lịch sử phát triển của TTNT


Giai đoạn tiền khởi đầu(1943-1955)






1943 Warren McCulloch và Walter Pitts mô tả mô
hình mạng nơ ron nhân tạo
1950 Alan Turing nhắc tới TTNT (phép thử Turing,
học máy, thuật toán di truyền và học tăng cường)
1956 khái niệm TTNT chính thức ra đời

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Lịch sử phát triển của TTNT


Giai đoạn khởi đầu (1952-1969)








Logic Theorist và Ge...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 1: Tổng quan
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 1: Tổng quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 1: Tổng quan - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 1: Tổng quan 9 10 40