Ktl-icon-tai-lieu

Nhiệt Lạnh

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I : NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
VỀ KHÔNG KHÍ ẨM
1.1 KHÔNG KHÍ ẨM
1.1.1 Khái niệm về không khí ẩm
Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài
ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . .
- Không khí khô: Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô. Trong thực tế không
có không khí khô hoàn toàn, mà không khí luôn luôn có chứa một lượng hơi nước nhất định.
Đối với không khí khô khi tính toán thường người ta coi là khí lý tưởng.
Thành phần của các chất khí trong không khí khô được phân theo tỷ lệ phần trăm sau đây:
Bảng 1.1. Tỷ lệ các chất khí trong không khí khô
Thành phần
- Ni tơ: N2
- Ôxi : O2
- Argon - A
- Carbon-Dioxide: CO2
- Chất khí khác: Nêôn, Hêli, Kripton,
Xênon, Ôzôn, Radon vv . . .

Tỷ lệ phần trăm, %
Theo khối lượng Theo thể tích
78,084
75,5
20,948
23,1
0,934
1,3
0,03
0,046
0,004
0,05

- Không khí ẩm: Không khí có chứa hơi nước gọi là không khí ẩm. Trong tự nhiên chỉ có
không khí ẩm và trạng thái của nó được chia ra các dạng sau:
a) Không khí ẩm chưa bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước còn có thể bay hơi
thêm vào được trong không khí, nghĩa là không khí vẫn còn tiếp tục có thể nhận thêm hơi
nước.
b) Không khí ẩm bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước trong không khí đã đạt tối
đa và không thể bay hơi thêm vào đó được. Nếu tiếp tục cho bay hơi nước vào không khí thì
có bao bao nhiêu hơi bay vào không khí sẽ có bấy nhiêu hơi ẩm ngưng tụ lại.
c) Không khí ẩm quá bão hòa: Là không khí ẩm bão hòa và còn chứa thêm một
lượng hơi nước nhất định. Tuy nhiên trạng thái quá bão hoà là trạng thái không ổn định và có
xu hướng biến đổi đến trạng thái bão hoà do lượng hơi nước dư bị tách dần ra khỏi không khí
. Ví dụ như trạng thái sương mù là không khí quá bão hòa.
Tính chất vật lý và mức độ ảnh hưởng của không khí đến cảm giác của con người
phụ thuộc nhiều vào lượng hơi nước tồn tại trong không khí.
Như vậy, môi trường không khí có thể coi là hổn hợp của không khí khô và hơi nước.
Chúng ta có các phương trình cơ bản của không khí ẩm như sau:
- Phương trình cân bằng khối lượng của hổn hợp:
G = Gk + Gh

(1-1)

G, Gk, Gh - Lần lượt là khối lượng không khí ẩm, không khí khô và hơi nước trong
không khí, kg.
1

- Phương trình định luật Dantôn của hổn hợp:
B = Pk + Ph

(1-2)

B, Pk, Ph - Ap suất không khí, phân áp suất không khí khô và hơi nước trong không khí, N/m2.
- Phương trình tính toán cho phần không khí khô:
Pk.V = Gk.Rk.T

(1-3)

V - Thể tích hổn hợp, m3;
Gk - Khối lượng không khí khô trong V (m3) của ...
CHƯƠNG I : NHNG KIN THC CƠ BN
V KHÔNG KHÍ M
1.1 KHÔNG KHÍ M
1.1.1 Khái nim v không khí m
Không khí xung quanh chúng ta là hn hp ca nhiu cht khí, ch yếu là N
2
và O
2
ngoài
ra còn mt lượng nh các khí trơ, CO
2
, hơi nước . . .
- Không khí khô: Không khí không cha hơi nước gi là không khí khô. Trong thc tế không
có không khí khô hoàn toàn, mà không khí luôn luôn có cha mt lượng hơi nước nht định.
Đối vi không khí khô khi tính toán thường người ta coi là khí lý tưởng.
Thành phn ca các cht khí trong không khí khô được phân theo t l phn trăm sau đây:
Bng 1.1. T l các cht khí trong không khí khô
T l phn trăm, %
Thành phn
Theo khi lượng Theo th tích
- Ni tơ: N
2
- Ôxi : O
2
- Argon - A
- Carbon-Dioxide: CO
2
- Cht khí khác: Nêôn, Hêli, Kripton,
Xênon, Ôzôn, Radon vv . . .
75,5
23,1
1,3
0,046
0,05
78,084
20,948
0,934
0,03
0,004
- Không khí m: Không khí có cha hơi nước gi là không khí m. Trong t nhiên ch
không khí m và trng thái ca nó được chia ra các dng sau:
a) Không khí m chưa bão hòa: Là trng thái mà hơi nước còn có th bay hơi
thêm vào được trong không khí, nghĩa là không khí vn còn tiếp tc có th nhn thêm hơi
nước.
b) Không khí m bão hòa: Là trng thái mà hơi nước trong không khí đã đạt ti
đa và không th bay hơi thêm vào đó được. Nếu tiếp tc cho bay hơi nước vào không khí thì
có bao bao nhiêu h
ơi bay vào không khí s có by nhiêu hơi m ngưng t li.
c) Không khí m quá bão hòa: Là không khí m bão hòa và còn cha thêm mt
lượng hơi nước nht định. Tuy nhiên trng thái quá bão hoà là trng thái không n định và có
xu hướng biến đổi đến trng thái bão hoà do lượng hơi nước dư b tách dn ra khi không khí
. Ví d như trng thái sương mù là không khí quá bão hòa.
Tính cht vt lý và mc độ nh hưởng ca không khí đến cm giác ca con người
ph thuc nhiu vào lượng hơi nước tn ti trong không khí.
Như vy, môi trường không khí có th coi là hn hp ca không khí khô và hơi nước.
Chúng ta có các phương trình cơ bn ca không khí m như sau:
- Phương trình cân bng khi lượng ca hn hp:
G = G
k
+ G
h
(1-1)
G, G
k
, G
h
- Ln lượt là khi lượng không khí m, không khí khô và hơi nước trong
không khí, kg.
1
Nhiệt Lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiệt Lạnh - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nhiệt Lạnh 9 10 742