Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung môn học thi công công trình thủy lợi

Được đăng lên bởi nguyenbahai-hn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC
THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Thi công công trình thủy lợi là một môn học bao gồm cả kỹ thuật thi
công và tổ chức thi công nằm trong chương trình đào tạo sinh viên của
ngành Xây dựng thủy lợi - thủy điện.
Phần kỹ thuật thi công trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về công tác dẫn dòng thi công, phương pháp và kỹ thuật thi công các dạng
công tác trong quá trình xây dựng công trình. Phần tổ chức thi công nhằm
giải quyết vấn đề thời gian và không gian mặt bằng xây dựng công trình
trong suốt quá trình thi công. Từ đấy vận dụng sáng tạo và cụ thể vào quá
trình thi công các công trình thủy lợi, thủy điện…
Yêu cầu sinh viên trong quá trình học tập cần nắm bắt được nội dung
và trình tự thiết kế dẫn dòng, các giải pháp kỹ thuật thi công của tất cả các
loại công tác trong quá trình xây dựng; các phương pháp tổ chức thi công,
lập kế hoạch và điều khiển thi công; các điều kiện cần tổ chức cho công
trường để có được mặt bằng thi công tốt, hiệu quả.
NỘI DUNG MÔN HỌC
Môn học Thi công công trình thủy lợi được chia làm 5 phần sau:
•

Phần I

: Dẫn dòng thi công và công tác hố móng

•

Phần II

: Công tác đất

•

Phần III : Nổ mìn và công tác đá

•

Phần IV : Công trình bê tông và bê tông cốt thép

•

Phần V

: Kế hoạch tổ chức thi công

MỤC LỤC GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. Nhiệm vụ và vị trí của môn thi công công trình thủy lợi
2. Sơ lược về sự phát triển của công tác xây dựng thủy lợi ở Việt Nam
3. Đặc điểm và tính chất thi công công trình thủy lợi
4. Nội dung môn học

PHẦN I : DẪN DÒNG THI CÔNG VÀ CÔNG TÁC HỐ MÓNG
Chương 1: DẪN DÒNG THI CÔNG
1.1. Đặc điểm của thi công các công trình thuỷ lợi và nhiệm vụ dẫn dòng

6

1.1.1. Đặc điểm của việc thi công công trình thuỷ lợi

6

1.1.2. Nhiệm vụ của dẫn dòng thi công

6

1.1.3. Nhiệm vụ thiết kế dẫn dòng thi công

6

1.2 Các phương pháp dẫn dòng thi công

6

1.2.1 Đắp đê quai ngăn dòng một đợt

6

1.2.2 Đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt

9

1.2.3 Chọn phương án dẫn dòng
1.2.4Tính toán thủy lực dẫn dòng
1.3. Chọn lưu lượng thiết kế thi công

17

1.3.1 Khái niệm:

17

1.3.2 Chọn tần suất thiết kế

17

1.3.3 Chọn thời đoạn dẫn dòng và lưu lượng thiết kế

18

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng và các nguyên tắc khi chọn phương án.

19

1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn phương án

19

1.4.2. Những nguyên tắc cơ bản khi chọn phương án dẫn dòng

19

Chương 2: ĐÊ QUAI (QUÂY)

21

2.1 Khái niệm chung

21

2.1.1. Định nghĩa và phân loại

21

2.1.2. Những yêu cầu cơ bản đối với đê quai

21

2.2. Cấu tạo và phương...
MÔN HC
THI CÔNG CÔNG TRÌNH THY LI
MC ĐÍCH YÊU CU
Thi công công trình thy li là mt môn hc bao gm c k thut thi
công và t chc thi công nm trong chương trình đào to sinh viên ca
ngành Xây dng thy li - thy đin.
Phn k thut thi công trang b cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn
v công tác dn dòng thi công, phương pháp và k thut thi công các dng
công tác trong quá trình xây dng công trình. Phn t chc thi công nhm
gii quyết vn đề thi gian và không gian mt bng xây dng công trình
trong sut quá trình thi công. T đấy vn dng sáng to và c th vào quá
trình thi công các công trình thy li, thy đin…
Yêu cu sinh viên trong quá trình hc tp cn nm bt đưc ni dung
và trình t thiết kế dn dòng, các gii pháp k thut thi công ca tt c các
loi công tác trong quá trình xây dng; các phương pháp t chc thi công,
lp kế hoch và điu khin thi công; các điu kin cn t chc cho công
trường đểđược mt bng thi công tt, hiu qu.
NI DUNG MÔN HC
Môn hc Thi công công trình thy li được chia làm 5 phn sau:
Phn I : Dn dòng thi công và công tác h móng
Phn II : Công tác đất
Phn III : N mìn và công tác đá
Phn IV : Công trình bê tông và bê tông ct thép
Phn V : Kế hoch t chc thi công
MC LC GII THIU MÔN HC
1. Nhim v và v trí ca môn thi công công trình thy li
2. Sơ lược v s phát trin ca công tác xây dng thy li Vit Nam
3. Đặc đim và tính cht thi công công trình thy li
4. Ni dung môn hc
Nội dung môn học thi công công trình thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung môn học thi công công trình thủy lợi - Người đăng: nguyenbahai-hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nội dung môn học thi công công trình thủy lợi 9 10 108