Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Được đăng lên bởi vanloi-vu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3384 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy

Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Slide 1

Trần Thiên Phúc

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy

Chương 1

Slide 2
1.1 Khái niệm về thiết kế
1.2 Quá trình thiết kế
1.3 Cơ cấu và máy
1.4 Mục tiêu, nội dung môn học
1.5 Quá trình TKM và CTM
1.6 Các phương pháp thiết kế
1.7 Máy tính hỗ trợ TKM
1.8 Hệ đơn vị trong TKM
1.9 Công cụ tính trong TKM

Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Trần Thiên Phúc

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy

Slide 3

1.1 Khái niệm về thiết kế:
Thiết kế là một quá trình sáng tạo và truyền đạt những ý tưởng đến
những người khác.
Vị trí của thiết kế máy trong khái niệm thiết kế chung:

Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Trần Thiên Phúc

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy

Slide 4

1.1 Khái niệm về thiết kế:
Sự triển khai ý tưởng thiết kế nói chung:

Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Trần Thiên Phúc

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy

Slide 5

1.2 Quá trình thiết kế:
Là quá trình liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất từ nhận đơn đặt
hàng đến xuất xưởng sản phẩm.
Hai loại hình thiết kế kỹ thuật – vượt rào cản và đồng thời.

Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Trần Thiên Phúc

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy

Slide 6

1.3 Cơ cấu và máy:
Cơ cấu là hệ thống gồm nhiều khâu liên kết với nhau dùng để truyền
hay biến đổi chuyển động.
Máy gồm một hay nhiều cơ cấu, cũng dùng để biến đổi hoặc truyền
chuyển động. Máy được phân loại như sau:
 Máy năng lượng
 Máy công tác, bao gồm vận chuyển và công nghệ
 Máy xử lý thông tin
 Máy điều khiển
Máy nói chung bao gồm ba thành phần chính.
Chi tiết máy, cụm chi tiết máy công dụng chung và công dụng riêng.
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Trần Thiên Phúc

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy

Slide 7

1.4 Mục tiêu và nội dung của môn học:
Mục tiêu: Khảo sát cơ sở tính toán các chi tiết máy công dụng chung,
kết cấu của các cụm chi tiết máy thông dụng.
Nội dung: Nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết
máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc. Nghiên cứu nguyên lý làm
việc, phương pháp tính toán cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết
máy.
Các môn học liên quan:
 Cơ học lý thuyết
 Sức bền vật liệu
 Nguyên lý máy
 Vật liệu học
 Vẽ kỹ thuật
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Trần Thiên Phúc

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy

Slide 8

1.5 Quá trình thiết kế máy và chi tiết máy:
Tương tự quá trình thiết kế sản phẩm, quá trình t...
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 1
Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy - Người đăng: vanloi-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy 9 10 235