Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn khi làm việc trên cao

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3393 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Khi lµm viÖc trªn cao
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : AT- 00 - 15
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi:

0

I. BiÖn ph¸p tæ chøc
1. TÊt c¶ c¸n bé, c«ng nh©n hîp ®ång, t¹m tuyÓn, häc sinh thùc tËp, khi lµm viÖc trªn
cao ph¶i triÖt ®Ó tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong phÇn viÖc nµy.
2. Nh÷ng ngêi lµm viÖc trªn cao tõ 3 m trë lªn ph¶i cã ®Çy ®ñ søc khoÎ, kh«ng bÞ c¸c
bÖnh yÕu tim, ®au thÇn kinh, ®éng kinh v.v... cã chøng nhËn søc khoÎ míi nhÊt cña
c¬ quan y tÕ, ®· ®îc häc tËp kiÓm tra quy tr×nh nµy ®¹t yªu cÇu.
3. Nhãm trëng, tæ trëng, qu¶n ®èc xëng C¬ ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®Çy ®ñ
biÖn ph¸p an toµn tríc khi c«ng nh©n lµm viÖc, ®ång thêi nh¾c nhë nh÷ng biªn ph¸p
phßng ngõa tai n¹n vµ nh÷ng nguy hiÓm kh¸c cã thÓ x¶y ra xung quanh n¬i lµm
viÖc.
4. NÕu mét ngêi hoÆc nhiÒu ngêi cã hµnh ®éng vi ph¹m quy tr×nh kü thuËt an toµn nµy
th× ngêi phô tr¸ch tæ, nhãm, xëng cã quyÒn ®×nh chØ c«ng viÖc ®Ó nh¾c nhë hoÆc
®×nh chØ h¼n nÕu xÐt thÊy nghiªm träng ®e do¹ tai n¹n, nhng ph¶i b¸o c¸o ngay víi
gi¸m ®èc.
5. Khi cã hai ngêi lµm viÖc trë lªn nhÊt thiÕt ph¶i cö nhãm trëng. Khi lµm viÖc ë
nh÷ng chç ®«ng ngêi vµ cã xe cé qua l¹i th× ph¶i cã biÖn ph¸p rµo ch¾n hoÆc ®Æt
biÓn cÊm v.v... ®Ó ng¨n ngõa mäi ngêi kh«ng vµo khu vùc ®ang lµm viÖc.
6. Nh÷ng ngêi lµm viÖc trªn cao ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng c¸c mÖnh lÖnh vµ biÖn ph¸p
an toµn mµ ngêi phô tr¸ch hoÆc c¸n bé kü thuËt chØ dÉn.
7. CÊm ngÆt nh÷ng ngêi uèng rîu, uèng bia, èm ®au, giµ yÕu lµm viÖc trªn cao.
8. Khi thÊy c¸c biÖn ph¸p an toµn cha ®îc ®Ò ra cô thÓ hoÆc ®Ò ra cha ®óng quy ®Þnh
kü thuËt an toµn th× ngêi thùc hiÖn cã quyÒn ®Ò ®¹t ý kiÕn víi ngêi ra lÖnh, nÕu cha
®îc gi¶i quyÕt thÝch ®¸ng th× cã quyÒn b¸o c¸o lªn trªn mét cÊp vµ cã quyÒn kh«ng
thùc hiÖn.
9. NÕu ngêi phô tr¸ch ra lÖnh cho c«ng nh©n lµm viÖc g× cã cã tÝnh chÊt vi ph¹m quy
tr×nh kü thuËt an toµn th× ngêi nhËn lÖnh ph¶i th¼ng th¾n gãp ý, kh«ng v× nÓ nang
mµ lµm sai, c«ng nh©n cã quyÒn kh«ng lµm vµ b¸o c¸o víi cÊp trªn.
II. BiÖn ph¸p kü thuËt:
1. Khi lµm viÖc trªn cao quÇn ¸o ph¶i gän gµng, tay ¸o ph¶i bu«ng vµ cµi cóc, ®éi mò
an toµn, ®i giÇy an toµn. Kh«ng ®i dÐp cao su kh«ng cã quai hËu, dÐp lª, giÇy ®inh,
®i guèc v.v... mïa rÐt ph¶i mÆc ®ñ Êm.
2. Lµm viÖc trªn cao tõ 3 m trë lªn ph¶i ®eo d©y an toµn dï thêi gian lµm viÖc rÊt
ng¾n. D©y da an toµn kh«ng ®îc m¾c vµo nh÷ng bé phËn di ®éng nh thang di ®éng
hoÆc nh÷ng vËt kh«ng ch¾c ch¾n, dÔ g·y, ®Ô tuét mµ ph¶i m¾c vµo nh÷ng bé ...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Khi lµm viÖc trªn cao
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : AT- 00 - 15
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
I. BiÖn ph¸p tæ chøc
1. TÊt c¸n bé, c«ng nh©n hîp ®ång, t¹m tuyÓn, häc sinh thùc tËp, khi lµm viÖc trªn
cao ph¶i triÖt ®Ó tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong phÇn viÖc nµy.
2. Nh÷ng ngêi lµm viÖc trªn cao tõ 3 m trë lªn ph¶i cã ®Çy ®ñ søc khoÎ, kh«ng bÞ c¸c
bÖnh yÕu tim, ®au thÇn kinh, ®éng kinh v.v... cã chøng nhËn søc khoÎ míi nhÊt cña
c¬ quan y tÕ, ®· ®îc häc tËp kiÓm tra quy tr×nh nµy ®¹t yªu cÇu.
3. Nhãm trëng, trëng, qu¶n ®èc xëng ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®Çy ®ñ
biÖn ph¸p an toµn tríc khi c«ng nh©n lµm viÖc, ®ång thêi nh¾c nhë nh÷ng biªn ph¸p
phßng ngõa tai n¹n nh÷ng nguy hiÓm kh¸c thÓ x¶y ra xung quanh n¬i lµm
viÖc.
4. NÕu mét ngêi hoÆc nhiÒu ngêi cã hµnh ®éng vi ph¹m quy tr×nh kü thuËt an toµn nµy
th× ngêi phô tr¸ch tæ, nhãm, xëng quyÒn ®×nh chØ c«ng viÖc ®Ó nh¾c nhë hoÆc
®×nh chØ h¼n nÕu xÐt thÊy nghiªm träng ®e do¹ tai n¹n, nhng ph¶i b¸o c¸o ngay víi
gi¸m ®èc.
5. Khi hai ngêi lµm viÖc trë lªn nhÊt thiÕt ph¶i cö nhãm trëng. Khi lµm viÖc ë
nh÷ng chç ®«ng ngêi xe qua l¹i th× ph¶i biÖn ph¸p rµo ch¾n hoÆc ®Æt
biÓn cÊm v.v... ®Ó ng¨n ngõa mäi ngêi kh«ng vµo khu vùc ®ang lµm viÖc.
6. Nh÷ng ngêi lµm viÖc trªn cao ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng c¸c mÖnh lÖnh vµ biÖn ph¸p
an toµn mµ ngêi phô tr¸ch hoÆc c¸n bé kü thuËt chØ dÉn.
7. CÊm ngÆt nh÷ng ngêi uèng rîu, uèng bia, èm ®au, giµ yÕu lµm viÖc trªn cao.
8. Khi thÊy c¸c biÖn ph¸p an toµn cha ®îc ®Ò ra thÓ hoÆc ®Ò ra cha ®óng quy ®Þnh
thuËt an toµn th× ngêi thùc hiÖnquyÒn ®Ò ®¹t ý kiÕn víi ngêi ra lÖnh, nÕu cha
®îc gi¶i quyÕt thÝch ®¸ng th× cã quyÒn b¸o c¸o lªn trªn mét cÊpcã quyÒn kh«ng
thùc hiÖn.
9. NÕu ngêi phô tr¸ch ra lÖnh cho c«ng nh©n lµm viÖc cã tÝnh chÊt vi ph¹m quy
tr×nh thuËt an toµn th× ngêi nhËn lÖnh ph¶i th¼ng th¾n gãp ý, kh«ng nang
mµ lµm sai, c«ng nh©n cã quyÒn kh«ng lµm vµ b¸o c¸o víi cÊp trªn.
II. BiÖn ph¸p kü thuËt:
1. Khi lµm viÖc trªn cao quÇn ¸o ph¶i gän gµng, tay ¸o ph¶i bu«ng cµi cóc, ®éi
an toµn, ®i giÇy an toµn. Kh«ng ®i dÐp cao su kh«ng cã quai hËu, dÐp lª, giÇy ®inh,
®i guèc v.v... mïa rÐt ph¶i mÆc ®ñ Êm.
2. Lµm viÖc trªn cao 3 m trë lªn ph¶i ®eo d©y an toµn thêi gian lµm viÖc rÊt
ng¾n. D©y da an toµn kh«ng ®îc m¾c vµo nh÷ng phËn di ®éng nh thang di ®éng
hoÆc nh÷ng vËt kh«ng ch¾c ch¾n, g·y, ®Ô tuét ph¶i m¾c vµo nh÷ng phËn
cè ®Þnh, ch¾c ch¾n.
3. Khi giã tíi cÊp 6 ( 60 ÷ 70 km/giê) hay trêi ma to nÆng h¹t hoÆc gi«ng sÐt
cÊm lµm viÖc trªn cao.
4. Nh÷ng cét ®ang dùng hoÆc dùng xong cha ®¹t 24 giê th× kh«ng ®îc lªn b¾t
ë trªn ®ã, chØ cho phÐp trÌo lªn th¸o d©y ch»ng khi ®· ®æ mãng xongph¶i cã
th¾t lng an toµn.
trang 1/3
Nội quy an toàn khi làm việc trên cao - Trang 2
Nội quy an toàn khi làm việc trên cao - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nội quy an toàn khi làm việc trên cao 9 10 520