Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn khi mạ điện và sơn

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Khi m¹ ®iÖn & s¬n
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : AT- 00 - 19
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/2
LÇn söa ®æi:

0

A. c¸c yªu cÇu an toµn khi m¹ ®iÖn
1. Qu¸ tr×nh m¹ ph¶i ®îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña TCVN 3149-79 vµ tiªu chuÈn
nµy.
2. ChØ nh÷ng c«ng nh©n ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, cã hiÓu biÕt vµ ®· ®îc
huÊn luyÖn vÒ kü thuËt an toµn M¹ ®iÖn míi ®îc lµm viÖc.
3. ChiÒu cao cña bÓ m¹ tÝnh tõ sµn thao t¸c ®Õn miÖng bÓ kh«ng ®îc nhá h¬n 1m.
Nh÷ng bÓ m¹ cã chiÒu cao thÊp h¬n ph¶i ®îc rµo ch¾n b»ng lan can xung quanh víi
chiÒu cao lµ 1m tÝnh tõ sµn thao t¸c vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ngang kh«ng ®îc lín h¬n 0,1 m.
4. Møc dung dÞch trong bÓ m¹ ph¶i thÊp h¬n miÖng bÓ Ýt nhÊt 0,15m.
5. CÊm nhóng tay vµo bÓ m¹ lÊy chi tiÕt.
6. Ph¶i ng¾t ®iÖn tríc khi lÊy chi tiÕt ra khái bÓ m¹.
7. Xëng m¹ cã sö dông axÝt ph¶i cã s½n c¸t vµ dung dÞch 2% s«®a ®Ó sö lý axÝt r¬i v·i
ra nÒn nhµ vµ b¾n vµo c¬ thÓ.
8. C¸c bÓ m¹ cã sö dông kiÒm «xy hãa ph¶i ®îc c¸ch nhiÖt tèt vµ dung dÞch ®Ó trong
bÓ ph¶i thÊp h¬n miÖng bÓ Ýt nhÊt 0,3m.
9. Thanh dÉn ®iÖn, mãc treo ph¶i ®îc lµm s¹ch b»ng ph¬ng ph¸p ít. CÊm lµm s¹ch c¸c
bé phËn ®ã b»ng ph¬ng ph¸p kh«.
B. C¸c yªu cÇu an toµn khi s¬n
1. C«ng viÖc s¬n ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña TCVN 2292-78 vµ
tiªu chuÈn nµy.
2. Bé phËn xëng s¬n ph¶i ®îc bè trÝ c¸ch lý víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt kh¸c vµ ph¶i cã
Ýt nhÊt 2 lèi ra ngoµi.
3. Kh«ng ®îc dïng benzen lµm dung m«i pha chÕ s¬n.
Trêng hîp ®Æc biÖt do yªu cÇu c«ng nghÖ nhÊt thiÕt ph¶i dïng benzen lµm dung m«i,
th× hµm lîng dung m«i kh«ng ®îc vît qu¸ 10% phÇn chÊt láng cña s¬n.

4. CÊm dïng c¸c nguyªn liÖu s¬n, dung m«i vµ c¸c chÊt pha chÕ s¬n mµ trong thµnh
phÇn cña chóng cã hy®r« c¸cbon ®îc clo hãa vµ metanol.
5. Kh«ng cho phÐp x× s¬n lãt vµ s¬n c¸c bÒ mÆt trong cña s¶n phÈm lµm b»ng c¸c
nguyªn liÖu cã chøa gèc nhùa p«liuretan vµ nhùa gèc ep«xÝt hoÆc nguyªn liÖu cã
chøa c¸c hîp chÊt ch× vµ c¸c dung m«i th¬m khi kh«ng cã th«ng giã hîp lý vµ
kh«ng cã dông cô c¸ch ly b¶o vÖ.
6. Nh÷ng bÓ ®Ó s¬n b»ng ph¬ng ph¸p nhóng cã thÓ tÝch ®Õn 0,5m 3 ph¶i ®îc trang bÞ
thiÕt bÞ hót ë mÐp bÓ vµ cã n¾p ®Ó ®ãng kÝn khi ngõng lµm viÖc.

DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Khi m¹ ®iÖn & s¬n
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : AT- 00 - 19
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 2/2
LÇn söa ®æi:

0

7. Nh÷ng bÓ cã thÓ tÝch lín h¬n 0,5m 3 ph¶i ®îc ®Æt trong buång riªng cã trang bÞ
thiÕt bÞ th«ng giã. Ph¶i l¾p ...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Khi m¹ ®iÖn & s¬n
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : AT- 00 - 19
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/2
LÇn söa ®æi: 0
A. c¸c yªu cÇu an toµn khi m¹ ®iÖn
1. Qu¸ tr×nh ph¶i ®îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña TCVN 3149-79 tiªu chuÈn
nµy.
2. ChØ nh÷ng c«ng nh©n ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ,hiÓu biÕt ®· ®îc
huÊn luyÖn vÒ kü thuËt an toµn M¹ ®iÖn míi ®îc lµm viÖc.
3. ChiÒu cao cña tÝnh sµn thao t¸c ®Õn miÖng kh«ng ®îc nhá h¬n 1m.
Nh÷ng bÓ m¹ cã chiÒu cao thÊp h¬n ph¶i ®îc rµo ch¾n b»ng lan can xung quanh víi
chiÒu cao 1m tÝnh sµn thao t¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ngang kh«ng ®-
îc lín h¬n 0,1 m.
4. Møc dung dÞch trong bÓ m¹ ph¶i thÊp h¬n miÖng bÓ Ýt nhÊt 0,15m.
5. CÊm nhóng tay vµo bÓ m¹ lÊy chi tiÕt.
6. Ph¶i ng¾t ®iÖn tríc khi lÊy chi tiÕt ra khái bÓ m¹.
7. Xëng m¹ cã sö dông axÝt ph¶i s½n c¸t dung dÞch 2% s«®a ®Ó axÝt r¬i v·i
ra nÒn nhµ vµ b¾n vµo c¬ thÓ.
8. C¸c dông kiÒm «xy hãa ph¶i ®îc c¸ch nhiÖt tèt dung dÞch ®Ó trong
bÓ ph¶i thÊp h¬n miÖng bÓ Ýt nhÊt 0,3m.
9. Thanh dÉn ®iÖn, mãc treo ph¶i ®îc lµm s¹ch b»ng ph¬ng ph¸p ít. CÊm lµm s¹ch c¸c
bé phËn ®ã b»ng ph¬ng ph¸p kh«.
B. C¸c yªu cÇu an toµn khi s¬n
1. C«ng viÖc s¬n ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña TCVN 2292-78
tiªu chuÈn nµy.
2. phËn xëng s¬n ph¶i ®îc trÝ c¸ch víi c¸c phËn s¶n xuÊt kh¸c ph¶i
Ýt nhÊt 2 lèi ra ngoµi.
3. Kh«ng ®îc dïng benzen lµm dung m«i pha chÕ s¬n.
Trêng hîp ®Æc biÖt do yªu cÇu c«ng nghÖ nhÊt thiÕt ph¶i dïng benzen lµm dung m«i,
th× hµm lîng dung m«i kh«ng ®îc vît qu¸ 10% phÇn chÊt láng cña s¬n.
4. CÊm dïng c¸c nguyªn liÖu s¬n, dung m«i c¸c chÊt pha chÕ s¬n mµ trong thµnh
phÇn cña chóng cã hy®r« c¸cbon ®îc clo hãa vµ metanol.
5. Kh«ng cho phÐp s¬n lãt s¬n c¸c mÆt trong cña s¶n phÈm lµm b»ng c¸c
nguyªn liÖu cã chøa gèc nhùa p«liuretan nhùa gèc ep«xÝt hoÆc nguyªn liÖu
chøa c¸c hîp chÊt ch× vµ c¸c dung m«i th¬m khi kh«ng th«ng giã p
kh«ng cã dông cô c¸ch ly b¶o vÖ.
6. Nh÷ng ®Ó s¬n b»ng ph¬ng ph¸p nhóng thÓ tÝch ®Õn 0,5m
3
ph¶i ®îc trang
thiÕt bÞ hót ë mÐp bÓ vµ cã n¾p ®Ó ®ãng kÝn khi ngõng lµm viÖc.
Nội quy an toàn khi mạ điện và sơn - Trang 2
Nội quy an toàn khi mạ điện và sơn - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội quy an toàn khi mạ điện và sơn 9 10 235