Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn máy dập nguội

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4128 lần   |   Lượt tải: 13 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY
AN TOµN m¸y dËp nguéi
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè: AT- 00 - 06
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT – BHL§ míi ® îc
vËn hµnh m¸y vµ ph¶i thùc hiÖn néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh.
2. KiÓm tra vÞ trÝ lµm viÖc ®¶m b¶o gän gµng, s¹ch sÏ, ®ñ ¸nh s¸ng
3. KiÓm tra c¸c c¬ cÊu an toµn, ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc tèt. Nõu cã sai háng
kh«ng ®îc lµm viÖc, ph¶i b¸o phô tr¸ch ca xö lý.
II. trong khi lµm viÖc.
1. sö dông ®óng dông cô, khu«n g¸ theo QTCN.
2. Th¸o l¾p chØnh khu«n theo ®óng yªu cÇu.
3. Thao t¸c tu©n thñ c¸c bíc c«ng nghÖ vµ quy t¾c sö dông m¸y.
4. CÊm ®a tay vµo vïng khu«n khi ®Çu trît cña m¸y lµm viÖc.
5. CÊm lµm viÖc khi khu«n bÞ th¸o láng.
6. Khi kÑt hoÆc cã sù cè víi khu«n, ph¶i dõng m¸y b¸o phô tr¸ch ca xö lý.
III. KÕt thóc c«ng viÖc.
1. C¾t ®iÖn vµ khÝ nÐn khái m¸y, lµm vÖ sinh m¸y,khu©n g¸ vµ vÞ trÝ lµm viÖc theo quy
®Þnh.
2. Bµn giao ca, ghi râ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ.
GI¸M §èC

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
NéI QUY
AN TOµN m¸y dËp nguéi
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè: AT- 00 - 06
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Ngêi ®îc giao nhiÖm ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT BHL§ míi ® îc
vËn hµnh m¸y vµ ph¶i thùc hiÖn néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh.
2. KiÓm tra vÞ trÝ lµm viÖc ®¶m b¶o gän gµng, s¹ch sÏ, ®ñ ¸nh s¸ng
3. KiÓm tra c¸c c¬ cÊu an toµn, ®iÒu khiÓn ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc tèt. Nõu cã sai háng
kh«ng ®îc lµm viÖc, ph¶i b¸o phô tr¸ch ca xö lý.
II. trong khi lµm viÖc.
1. sö dông ®óng dông cô, khu«n g¸ theo QTCN.
2. Th¸o l¾p chØnh khu«n theo ®óng yªu cÇu.
3. Thao t¸c tu©n thñ c¸c bíc c«ng nghÖ vµ quy t¾c sö dông m¸y.
4. CÊm ®a tay vµo vïng khu«n khi ®Çu trît cña m¸y lµm viÖc.
5. CÊm lµm viÖc khi khu«n bÞ th¸o láng.
6. Khi kÑt hoÆc cã sù cè víi khu«n, ph¶i dõng m¸y b¸o phô tr¸ch ca xö lý.
III. KÕt thóc c«ng viÖc.
1. C¾t ®iÖn vµ khÝ nÐn khái m¸y, lµm vÖ sinh m¸y,khu©n g¸ vµ vÞ trÝ lµm viÖc theo quy
®Þnh.
2. Bµn giao ca, ghi râ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ.
GI¸M §èC
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn máy dập nguội - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn máy dập nguội 9 10 5