Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy phòng cháy chữa cháy

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DISOCO
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY
Phßng ch¸y ch÷a ch¸y

M· sè : AT- 00 - 26
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1

Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

LÇn söa ®æi:

0

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 242 /Q§-G§ ngµy 2/7/2009)
§iÒu 1. Phßng chèng ch¸y næ lµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ mäi ngêi lao ®éng trong
C«ng ty. Mäi c¸ nh©n, ®¬n vÞ kh¸c khi ®Õn giao dÞch vµ lµm viÖc trong mÆt b»ng
C«ng ty còng ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh liªn quan vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y
trong néi quy nµy.
§iÒu 2. C«ng ty ®¶m b¶o ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c PCCC theo quy ®Þnh
vµ kÕ ho¹ch PCCC hµng n¨m. Phßng B¶o vÖ lµ c¬ quan tham mu ®èi víi viÖc lËp kÕ
ho¹ch PCCC vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn.
§iÒu 3. §éi phßng ch¸y ch÷a ch¸y:
1. §éi PCCC c¬ së cña c«ng ty gåm c¸c thµnh viªn cña phßng B¶o vÖ cïng víi
c¸c thµnh viªn cña c¸c ®¬n vÞ, cö theo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc hµng n¨m.
2. C¸n bé cña phßng B¶o vÖ lµm ®éi trëng ®éi PCCC. C¸c phßng ban chøc
n¨ng, ph©n xëng, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp thùc hiÖn.
§iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm phßng ch¸y:
1. Phßng ThiÕt bÞ N¨ng lîng, phßng Kü thuËt khi lËp kÕ ho¹ch kiÓm ®Þnh an
toµn, quy tr×nh vËn hµnh, quy tr×nh c«ng nghÖ ph¶i ®¶m b¶o biÖn ph¸p an
toµn phßng chèng ch¸y, næ theo quy ®Þnh chuyªn ngµnh.
2. C¸c ®¬n vÞ cã kho lu tr÷ hµng ho¸ ph¶i cã ph¬ng ¸n s¾p xÕp ®¶m b¶o c¸c
quy ®Þnh vÒ kho theo TCVN 4317 - 1986 (®¶m b¶o kho¶ng c¸ch phßng
ch¸y, tho¸t n¹n…)
3. Phßng S¶n xuÊt vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan, khi thu mua phÕ liÖu ph¶i tiÕn hµnh
lo¹i bá c¸c vËt liÖu cã nguy c¬ g©y ch¸y, næ tríc khi ®a vµo sö dông, ph¶i
cã n¬i lu gi÷ ®¶m b¶o an toµn trong lóc chê c¬ quan chuyªn m«n xö lý.
4. Ngêi lao ®éng ph¶i tu©n thñ nghiªm quy tr×nh vËn hµnh, quy tr×nh c«ng
nghÖ.
5. Mäi ngêi trong C«ng ty chØ ®îc hót thuèc ®óng n¬i quy ®Þnh.
6. ViÖc xö lý chÊt th¶i c¸c lo¹i ph¶i ®óng quy tr×nh vµ n¬i quy ®Þnh cña C«ng
ty.
7. Trong nhµ ®Ó xe kh«ng ®îc ®Ó xe næ m¸y, hoÆc hót thuèc.
8. Nh÷ng vÞ trÝ cã nguy c¬ ch¸y næ cao ph¶i cã biÓn c¶nh b¸o.
9. ViÖc ®èt r¸c trong c«ng ty ph¶i theo quy ®Þnh ®îc phª duyÖt.
10. §¬n vÞ trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o
an toµn phßng chèng ch¸y, næ t¹i ®¬n vÞ m×nh.
§iÒu 5. Ch÷a ch¸y:
1. Mäi ngêi khi ph¸t hiÖn cã ch¸y, nguy c¬ sinh ra ch¸y ph¶i b¸o ngay cho
mäi ngêi xung quanh vµ c¸n bé qu¶n lý ®Ó kÞp thêi ch÷a ch¸y.

DISOCO
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY
Phßng ch¸y ch÷a ch¸y

M· sè : AT- 00 - 26
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 2/1

Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

LÇn söa ®æi:

0

2. ViÖc ch÷a ch¸y ph¶i ...
DISOCO
NéI QUY
Phßng ch¸y ch÷a ch¸y
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : AT- 00 - 26
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 242 /Q§-G§ ngµy 2/7/2009)
§iÒu 1. Phßng chèng ch¸y tr¸ch nhiÖm cña t mäi ngêi lao ®éng trong
C«ng ty. Mäi nh©n, ®¬n kh¸c khi ®Õn giao dÞch lµm viÖc trong t ng
C«ng ty còng ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh liªn quan phßng ch¸y, ch÷a ch¸y
trong néi quy nµy.
§iÒu 2. C«ng ty ®¶m b¶o ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn cho c«ng c PCCC theo quy ®Þnh
kÕ ho¹ch PCCC hµng n¨m. Phßng B¶o vÖ lµ quan tham mu ®èi víi viÖc lËp
ho¹ch PCCC vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn.
§iÒu 3. §éi phßng ch¸y ch÷a ch¸y:
1. §éi PCCC c¬ së cña c«ng ty gåm c¸c thµnh viªn cña phßng B¶o vÖ cïng víi
c¸c thµnh viªn cña c¸c ®¬n vÞ, cö theo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc hµng n¨m.
2. C¸n cña phßng B¶o lµm ®éi trëng ®éi PCCC. C¸c phßng ban chøc
n¨ng, ph©n xëng, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp thùc hiÖn.
§iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm phßng ch¸y:
1. Phßng ThiÕt N¨ng lîng, phßng thuËt khi lËp ho¹ch kiÓm ®Þnh an
toµn, quy tr×nh vËn hµnh, quy tr×nh c«ng nghÖ ph¶i ®¶m b¶o biÖn ph¸p an
toµn phßng chèng ch¸y, næ theo quy ®Þnh chuyªn ngµnh.
2. C¸c ®¬n kho lu tr÷ hµng ho¸ ph¶i ph¬ng ¸n s¾p xÕp ®¶m b¶o c¸c
quy ®Þnh kho theo TCVN 4317 - 1986 (®¶m b¶o kho¶ng c¸ch phßng
ch¸y, tho¸t n¹n )
3. Phßng S¶n xuÊt vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan, khi thu mua phÕ liÖu ph¶i tiÕn hµnh
lo¹i c¸c vËt liÖu nguy g©y ch¸y, tríc khi ®a vµo dông, ph¶i
cã n¬i lu gi÷ ®¶m b¶o an toµn trong lóc chê c¬ quan chuyªn m«n xö lý.
4. Ngêi lao ®éng ph¶i tu©n thñ nghiªm quy tr×nh n hµnh, quy tr×nh c«ng
nghÖ.
5. Mäi ngêi trong C«ng ty chØ ®îc hót thuèc ®óng n¬i quy ®Þnh.
6. ViÖc chÊt th¶i c¸c lo¹i ph¶i ®óng quy tr×nh n¬i quy ®Þnh a C«ng
ty.
7. Trong nhµ ®Ó xe kh«ng ®îc ®Ó xe næ m¸y, hoÆc hót thuèc.
8. Nh÷ng vÞ trÝ cã nguy c¬ ch¸y næ cao ph¶i cã biÓn c¶nh b¸o.
9. ViÖc ®èt r¸c trong c«ng ty ph¶i theo quy ®Þnh ®îc phª duyÖt.
10. §¬n trëng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc c«ng t¸c ®¶m b¶o
an toµn phßng chèng ch¸y, næ t¹i ®¬n vÞ m×nh.
§iÒu 5. Ch÷a ch¸y:
1. Mäi ngêi khi ph¸t hiÖn cã ch¸y, nguy c¬ sinh ra ch¸y ph¶i b¸o ngay cho
mäi ngêi xung quanh vµ c¸n bé qu¶n lý ®Ó kÞp thêi ch÷a ch¸y.
Nội quy phòng cháy chữa cháy - Trang 2
Nội quy phòng cháy chữa cháy - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nội quy phòng cháy chữa cháy 9 10 304