Ktl-icon-tai-lieu

Ổn định hệ thống điện

Được đăng lên bởi Trần Nguyên Trọng Duy
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ổn định hệ thống
điện

Ổn định HỆ THỐNG ĐIỆN

Chương 1:

MỞ ĐẦU

1.1 Khái niệm về quá trình quá độ điện cơ
-Các chế độ làm việc của HTD
-Các nhiễu, kích động trong HTD
-Các thông số giao động liên quan
Ađiện ↔ Acơ
Mđiện ↔ Mcơ
Pđiện ↔ Pcơ
f, ω, δ

Chương 1:

MỞ ĐẦU

-Quá trình diễn ra trên trục roto:

Đồng bộ
ĐCSC

MP

ω
ω0
t

Chương 1:

MỞ ĐẦU

-Quá trình diễn ra trên trục roto:

Không đồng bộ

ĐCSC

MP

ω
ω0
t

Chương 1:

MỞ ĐẦU

1.2 Đường đặc tính công suất
- Định nghĩa
- Ví dụ (trường hợp đơn giản nhất)

F

B1

EF

D

XF

XB1

EF

XD

XΣ

B2

XB2

UH

XH

UH

H

Chương 1:

MỞ ĐẦU
P

1.2 Đường đặc tính công suất

P = U .I . cos ϕ

XΣ

E

Trong tam giác vuông OAE và UAE

EA = IX ∑ cos ϕ = E sin δ
Từ đó:

E.U
P=
sin δ
X∑

Các ý nghĩa:
-Góc lệch roto
-Tương quan E, U, X đối với P
-Ý nghĩa P = f (sinδ)

I.XΣ

E

A
U
δ
φ
I
O

U
I,φ

Chương 1:

MỞ ĐẦU
P

1.2 Đường đặc tính công suất
-Ý nghĩa P = f (sinδ)
-Pmax

E

XΣ

U
I,φ

P

P

Pmax

+

P0

-

δ
δ0

δ

Chương 1:

MỞ ĐẦU

Mô hình nghiên cứu:
- ĐCSC cung cấp cho
MP một lượng Pc = hs
- MP chuyển thành một
lượng điện cung cấp
cho HT Pđ = P0
- Ý nghĩa điểm làm việc
- Sử dụng đồ thị để
nghiên cứu, tính toán,
thuyết minh

Pc

Pđ

P
Pmax

Pc = P0

Điểm làm việc
a

δ0

δ

Chương 1:

MỞ ĐẦU

1.3 Phương trình giao động của roto
- Là phương trình cơ học biểu diễn chuyển động quay
- trong đại lượng cơ (đối với MP):

d 2δ c
∆M = M c − M d = J .γ = J . 2
dt
- trong đơn vị tương đối:

d δc
∆M = ∆P = Pc − Pd = J .γ = J . 2
dt
2

- ∆M: mômen thừa
- ∆P: công suất thừa

Mc

Mđ

Chương 1:

MỞ ĐẦU

- trong đại lượng điện (đvtđ):

Mc

d 2δ
∆M = ∆P = Pc − Pd = TJ .γ = TJ . 2
dt
- trong đơn vị tương đối mở rộng:

d 2δ
∆M = ∆P = Pc − Pd = K .TJ .γ = K .TJ . 2
dt
360.ω
= 360. f = 18000
K=
2π
P:
(dvtd )

δ:
t:

(0 )
( s ),

TJ :

( s)

Mđ

Chương 1:

MỞ ĐẦU
Mc

Ý nghĩa:
-∆P = 0: Pc = Pđ → γ = 0:
•ω=0
• ω = ω0 = hs : chế độ xác lập
-∆P ≠ 0: Pc ≠ Pđ → γ ≠ 0:
• ω ≠ ω0 : f(t) → f0 ≠ 50 Hz
• δ = f(t) : chế độ quá độ

Mđ

δ

?
t

Chương 2: ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT
2.1 HTĐ tổng quát:
- Khái niệm
-Phương pháp tính toán

Fk

F1

Fn
Si

n
Ei2
E .E
Pi =
sin α ii + ∑ i k sin(δ ik − α ik )
Z ii
k =1 Z ik
k ≠i

n
Ei2
Ei .Ek
Qi =
cos α ii + ∑
cos(δ ik − α ik )
Z ii
k =1 Z ik
k ≠i

Fi

Chương 2: ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT
2.2 HTĐ gồm hai nhà máy:

F1

B1

D

B2

F2

PT

E1

XF1

XB1
ZPT

YD/2

ZD

ZB2

XF2

E2

Chương 2: ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT
2.2 HTĐ gồm hai nhà máy:
sử dụng nguyên lý xếp chồng
∧

P2, Q2

P1, Q1
E1

Z10

S1 = E1. I 1 =...
Ổn định hệ thống
điện
Ổn định hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ổn định hệ thống điện - Người đăng: Trần Nguyên Trọng Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Ổn định hệ thống điện 9 10 16