Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn đồ gá

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung câu hỏi
Đồ gá được phân thành máy loại?
Đồ gá gia công là:
Đồ gá chuyên dùng là:
Dụng cụ phụ là:
Quá trình gá đặt phôi lên máy công cụ gồm mấy giai đoạn?
Định vị và kẹp chặt, quá trình nào diễn ra trước?
Vật rắn trong không gian ba chiều có bao nhiêu bậc tự do
chuyển đông?
Cho sơ đồ như hình vẽ. Mặt phẳng xoy định vi được mấy bậc tự
z
do?

Ghi chú

x

0

y

9

Cho sơ đồ như hình vẽ. Mặt phẳng yoz định vi được mấy bậc tự
do?
z

x

0

y

10 Cho sơ đồ như hình vẽ. Mặt phẳng xoz định vi được mấy bậc tự
do?
z

0

x

y

11 Yêu cầu để chọn mặt phẳng định vị 3 bậc tự do?
12 Thế nào là hiện tượng siêu định vị?
13 Phải hạn chế tối thiểu bao nhiêu bậc tự do để có thể gia công
được?
14 Sai số chuẩn phát sinh khi nào?
15 Khi nào sai số chuẩn bằng không?
16 Sai số kẹp chặt được xác định theo công thức nào sau đây?
17 Sai số gá đặt được xác định theo công thức nào sau?
1

18 Tính sai số kẹp chặt biết ymax=1,5mm; ymin=0,8; góc giữa phương
kích thước thực hiện và phương dịch chuyển y của chuẩn gốc =
600?
19 Tính sai số gá đặt biết c=0.3mm; k=0.5mm; dg=0.4mm?
20 Công thức nào sau đây dùng để xác định sai số mòn?
21 Tác dụng chi tiết định vị?
22 Các chi tiết định vị được chia ra thành mấy loại?
23 Chi tiết định vị chính khác so với chi tiết định vị phụ ở điểm
nào?
24 Chi tiết định vị phụ khác so với chi tiết định vị chính ở điểm
nào?
25 Những chi tiết nào sau đây dùng để định vị mặt phẳng?
26 Những chi tiết nào sau đây dùng để định vị mặt phẳng?
27 Chi tiết nào sau đây dùng để định vị mặt phẳng đã qua gia công
tinh?
28 Chi tiết nào sau đây dùng để định vị mặt phẳng thô là tốt nhất?
29 Khi dùng chốt tỳ để định vị mặt phẳng thô và cần khoảng cách
giữa các chốt lớn, nên dùng loại chốt nào sau đây?
30 Chốt tỳ điều chỉnh được sử dụng trong những trường hợp nào
sau đây?
31 Tác dụng của chốt tỳ phụ là?
32 Mỗi chốt tỳ hạn chế mấy bậc tự do?
33 Một mặt phẳng cần hạn chế 3 bậc tư do thì cần dùng mấy chốt
tỳ?
34 Phiến tỳ hạn chế mấy bậc tự do?
35 Phiến tỳ nào sau đây có ưu điểm nhất và được sử dụng nhiều
hơn cả?
36 Những chi tiết nào sau đây dùng để định vị mặt trụ ngoài?
37 Khi gá đặt chi tiết bằng mâm cặp, cặp ngắn hạn chế mấy bậc tự
do?
38 Khi gá đặt chi tiết bằng mâm cặp, cặp dài hạn chế mấy bậc tự
do?
39 Khối V ngắn hạn chế mấy bậc tự do?
40 Khối V dài hạn chế mấy bậc tự do?
41 Khi dùng khối V ngắn thì mặt chuẩn trên chi tiết chỉ tiếp xúc với
khối V trên chiều dài theo tỷ lệ nào sau đây?
42 Khi dùng khối V dài thì mặt chuẩn trên ch...
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
TT
Nội dung câu hỏi Ghi c
1
Đ
ồ gá được phân thành máy loại?
2
Đ
ồ gá gia công là:
3
Đ
ồ gá chuyên dùng là:
4
D
ụng c phụ là:
5
Quá trình gá
đặt phôi lên máy công cụ gồm mấy giai đoạn?
6
Đ
ịnh vị và kẹp chặt, quá trình nào diễn ra trước?
7
V
ật rắn trong không gian ba chiều có bao nhiêu bậc tự do
chuy
n đông?
8
Chođ
ồ như hình vẽ. Mặt phẳng xoy định vi được mấy bậc tự
9
Chođ
ồ như hình vẽ. Mặt phẳng yoz định vi được mấy bậc tự
10
Chođ
ồ như hình vẽ. Mặt phẳng xoz đnh vi được mấy bậc tự
11
Yêu c
ầu để chọn mặt phẳng định vị 3 bậc tự do?
12
Th
ế nào là hiện tượng su định vị?
13
Ph
ải hạn chế tối thiểu bao nhiêu bậc tự do để có thể gia công
đư
ợc?
14
Sai s
ố chuẩn phát sinh khi nào?
15
Khi nào sai s
ố chuẩn bằng không?
16
Sai s
ố kẹp chặt được xác định theo công thức nào sau đây?
17
Sai số gá đặt được xác định theo công thức nào sau?
x
0
z
y
x
0
z
y
x
0
z
y
Ôn tập môn đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn đồ gá - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ôn tập môn đồ gá 9 10 446