Ktl-icon-tai-lieu

Pha cài đặt

Được đăng lên bởi Đạt Điềm Đạm
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ phần mềm

Pha cài đặt
Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Nội dung tham khảo từ
Stephen R. Schach. Object-Oriented and Classical
Software Engineering. Eighth Edition,
WCB/McGraw-Hill, 2010

2

Pha cài đặt (1)
Mục đích:

Cài đặt thành chương trình

Kiểm thử chương trình

3

Chuẩn bị kiểm thử (1)
Thực hiện:




Viết test case cho mỗi phương thức và mỗi lớp trước
khi cài đặt chúng
Test case dưới dạng hộp đen (black-box test):
– Chỉ rõ đầu vào
– Đầu ra mong muốn

4

Chuẩn bị kiểm thử (2)
Về nguyên tắc:






Phải test hết tất cả các trường hợp có thể có của các
kiểu dữ liệu
Tuy nhiên nếu làm vậy số trường hợp phải test là
quá lớn
→ dùng kĩ thuật test biên

5

Chuẩn bị kiểm thử (3)
Kĩ thuật test biên:


Nếu một tham số đầu vào có một giới hạn biên x, thì
phải test ít nhất 4 trường hợp:
• 1: giá trị đầu vào bất kì cách xa x
• 2: giá trị đầu vào ngay trên x
• 3: giá trị đầu vào ngay dưới x
• 4: giá trị đầu vào đúng bằng x

Ví dụ:


Nếu phép chia cho số nguyên có điều kiện số bị chia
# 0 thì phải test khi số bị chia: -1, 0, 1, và môt số
>100
6

Chuẩn bị kiểm thử (4)
Kĩ thuật test biên (tt):


Nếu một tham số đầu vào có 2 giới hạn biên x1 và x2
thì phải test ít nhất 7 trường hợp:
• 1,2: giá trị đầu vào đúng bằng x1, ngay trên x1
• 3,4: giá trị đầu vào ngay dưới x2, đúng bằng x2
• 5: giá trị đầu vào đúng bằng (x1+x2)/2
• 6: giá trị đầu vào nhỏ hơn x1
• 7: giá trị đầu vào lớn hơn x2

7

Chuẩn bị kiểm thử (5)
Kĩ thuật test chức năng thao tác CSDL:


Nếu chức năng thêm một đối tượng vào CSDL thì
phải test ít nhất 3 trường hợp:
• 1: thêm một đối tượng chưa có trong CSDL
• 2: thêm một đối tượng đã có trong CSDL
• 3: thêm liên tục 2 lần một đối tượng chưa có
trong CSDL

8

Chuẩn bị kiểm thử (6)
Kĩ thuật test chức năng thao tác CSDL (tt):


Nếu chức năng sửa một đối tượng trong CSDL thì
phải test ít nhất 3 trường hợp:
• 1: sửa một đối tượng chưa có trong CSDL
• 2: sửa một đối tượng đã có trong CSDL
• 3: sửa liên tục 2 lần một thuộc tính của đối tượng
đã có trong CSDL

9

Chuẩn bị kiểm thử (7)
Kĩ thuật test chức năng thao tác CSDL (tt):


Nếu chức năng xóa một đối tượng trong CSDL thì
phải test ít nhất 3 trường hợp:
• 1: xóa một đối tượng chưa có trong CSDL
• 2: xóa một đối tượng đã có trong CSDL
• 3: xóa liên tục 2 lần một đối tượng đã có trong
CSDL

10

Chuẩn bị kiểm thử (8)
Kĩ thuật test chức năng thao tác CSDL (tt):


Nếu chức năng tìm kiếm một số đối tượng trong
CSDL thì phải test ít nhất 2 ...
Công nghệ phần mềm
Pha cài đặt
Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)
Pha cài đặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pha cài đặt - Người đăng: Đạt Điềm Đạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Pha cài đặt 9 10 248