Ktl-icon-tai-lieu

phần cứng 8051

Được đăng lên bởi jeanokio-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2: Phần cứng chip vi ñiều khiển 8051.

Trường ðH Công nghiệp Tp.HCM.

CHƯƠNG 2
PHẦN CỨNG CHIP VI ðIỀU KHIỂN 8051
I. TỔNG QUÁT:
1. Giới thiệu chung:
MCS-51 là họ vi ñiều khiển của hãng Intel. Vi mạch tổng quát của họ MCS-51 là chip 8051.
Chip 8051 có một số ñặc trưng cơ bản sau:
- Bộ nhớ chương trình bên trong: 4 KB (ROM).
- Bộ nhớ dữ liệu bên trong: 128 byte (RAM).
- Bộ nhớ chương trình bên ngoài: 64 KB (ROM).
- Bộ nhớ dữ liệu bên ngoài: 64 KB (RAM).
- 4 port xuất nhập (I/O port) 8 bit.
- 2 bộ ñịnh thời 16 bit.
- Mạch giao tiếp nối tiếp.
- Bộ xử lý bit (thao tác trên các bit riêng lẻ).
- 210 vị trí nhớ ñược ñịnh ñịa chỉ, mỗi vị trí 1 bit.
- Nhân / Chia trong 4 µs.
Ngoài ra, trong họ MCS-51 còn có một số chip vi ñiều khiển khác có cấu trúc tương ñương như:
Chip
8031
8032
8051
8052
8751
8752
8951
8952

ROM trong
0 KB
0 KB
4 KB PROM
8 KB PROM
4 KB UV-EPROM
8 KB UV-EPROM
4 KB FLASH ROM
8 KB FLASH ROM

RAM trong
128 byte
256 byte
128 byte
256 byte
128 byte
256 byte
128 byte
256 byte

Bộ ñịnh thời
2
3
2
3
2
3
2
3

2. Các phiên bản của chip vi ñiều khiển 8051:
2.1

Bộ vi ñiều khiển 8031:

8031 là một phiên bản khác của họ 8051. Chip này thường ñược coi là 8051 không có ROM trên
chip. ðể có thể dùng ñược chip này cần phải bổ sung thêm ROM ngoài chứa chương trình cần thiết cho
8031. 8051 có chương trình ñược chứa ở ROM trên chip bị giới hạn ñến 4KB, còn ROM ngoài của
8031 thì có thể lên ñến 64KB. Tuy nhiên, ñể có thể truy cập hết bộ nhớ ROM ngoài thì cần dùng thêm
hai cổng (Port 0 và Port 2) , do vậy chỉ còn lại có hai cổng (Port 1 và Port 3) ñể sử dụng. Nhằm khắc
phục vấn ñề này, chúng ta có thể bổ sung thêm cổng vào/ra cho 8031.
2.2

Bộ vi ñiều khiển 8052:

8052 là một phiên bản của họ 8051. 8052 có tất cả các thông số kỹ thuật của 8051, ngoài ra còn
có thêm 128 byte RAM, 4KB ROM và một bộ ñịnh thời nữa. Như vậy, 8052 có tổng cộng 256 byte
RAM, 8KB ROM và ba bộ ñịnh thời.

Giáo trình Vi xử lý.

8

Biên soạn: Phạm Quang Trí

Chương 2: Phần cứng chip vi ñiều khiển 8051.
ðặc tính kỹ thuật

Trường ðH Công nghiệp Tp.HCM.

8031

8051

8052

ROM trên chip (KB)

0

4

8

RAM trên chip (byte)

128

128

256

Bộ ñịnh thời

2

2

3

Chân vào/ra

32

32

32

Cổng nối tiếp

1

1

1

Nguồn ngắt

5

5

6

Như bảng thông số trên ta thấy 8051 là một trường hợp riêng của 8052. Mọi chương trình viết
cho 8051 ñều có thể chạy ñược trên 8052 nhưng ñiều ngược lại có thể là không ñúng.
2.3

Bộ vi ñiều khiển 8751:

Chip 8751 chỉ có 4KB bộ nhớ UV-EPROM trên chip. ðể sử dụng chip n...
Chương 2: Phần cứng chip vi ñiều khiển 8051. Trường ðH Công nghiệp Tp.HCM.
Giáo trình Vi xử lý. 8 Biên soạn: Phạm Quang T
CHƯƠNG 2
PHẦN CỨNG CHIP VI ðIỀU KHIỂN 8051
I. TỔNG QUÁT:
1. Giới thiệu chung:
MCS-51 họ vi ñiều khiển của hãng Intel. Vi mạch tổng quát của họ MCS-51 chip 8051.
Chip 8051 có một số ñặc trưng cơ bản sau:
- Bộ nhớ chương trình bên trong: 4 KB (ROM).
- Bộ nhớ dữ liệu bên trong: 128 byte (RAM).
- Bộ nhớ chương trình bên ngoài: 64 KB (ROM).
- Bộ nhớ dữ liệu bên ngoài: 64 KB (RAM).
- 4 port xuất nhập (I/O port) 8 bit.
- 2 bộ ñịnh thời 16 bit.
- Mạch giao tiếp nối tiếp.
- Bộ xử lý bit (thao tác trên các bit riêng lẻ).
- 210 vị trí nhớ ñược ñịnh ñịa chỉ, mỗi vị trí 1 bit.
- Nhân / Chia trong 4 µs.
Ngoài ra, trong họ MCS-51 còn có một số chip vi ñiều khiển khác có cấu trúc tương ñương như:
Chip ROM trong RAM trong Bộ ñịnh thời
8031 0 KB 128 byte 2
8032 0 KB 256 byte 3
8051 4 KB PROM 128 byte 2
8052 8 KB PROM 256 byte 3
8751 4 KB UV-EPROM 128 byte 2
8752 8 KB UV-EPROM 256 byte 3
8951 4 KB FLASH ROM 128 byte 2
8952 8 KB FLASH ROM 256 byte 3
2. Các phiên bản của chip vi ñiều khiển 8051:
2.1 Bộ vi ñiều khiển 8031:
8031 là một phiên bản khác của họ 8051. Chip này thường ñược coi là 8051 không có ROM trên
chip. ðể có thể dùng ñược chip này cần phải bổ sung thêm ROM ngoài chứa chương trình cần thiết cho
8031. 8051 chương trình ñược chứa ROM trên chip bị giới hạn ñến 4KB, còn ROM ngoài của
8031 thì có thể lên ñến 64KB. Tuy nhiên, ñthể truy cập hết bnhớ ROM ngoài thì cần dùng thêm
hai cổng (Port 0 Port 2) , do vậy chỉ n lại hai cổng (Port 1 Port 3) ñsử dụng. Nhằm khắc
phục vấn ñề này, chúng ta có thể bổ sung thêm cổng vào/ra cho 8031.
2.2 Bộ vi ñiều khiển 8052:
8052 một phiên bản của họ 8051. 8052 tất cả các thông skỹ thuật của 8051, ngoài ra còn
thêm 128 byte RAM, 4KB ROM một bộ ñịnh thời nữa. Như vậy, 8052 có tổng cộng 256 byte
RAM, 8KB ROM và ba bộ ñịnh thời.
phần cứng 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phần cứng 8051 - Người đăng: jeanokio-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
phần cứng 8051 9 10 116