Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm Plaxis Input

Được đăng lên bởi danduongpho1610
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

Phaàn 1 : PLAXIS INPUT

Duøng Plaxis ñeå tính toaùn öùng suaát trong ñaát .
Keát quaû tính tay ta coù :
ÖÙng suaát toång

ÖÙng suaát höõu hieäu

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

1

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

1. Taïo hình daïng baøi toaùn vaø taïo bieân cuûa baøi toaùn.

2. Khai baùo caùc thoâng soá cuûa ñaát vaø gaùn cho baøi toaùn

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

2

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

3. Chia löôùi caùc phaàn töû

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

3

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

4. Gaùn möïc nöôùc ngaàm
GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

4

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

5. Tính toaùn öùng suaát ban ñaàu

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

5

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

6

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

Phaàn 2 : PLAXIS INPUT,
CALCULATE,CURVES

1. Taïo hình daïng baøi toaùn
Gaùn chuyeån vò bieát tröôùc
Gaùn bieân
Gaùn soá lieäu ñòa chaát

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

7

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

8

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

9

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
2. Taïo löôùi phaàn töû

Update

3. Tính toaùn ñieàu kieän ban ñaàu
Gaùn möïc nöôùc ngaàm

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

10

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

Tính toaùn aùp löïc nöôùc

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

11

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

Update

Tính toaùn aùp löïc ñaát

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

12

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

Update

4. Baét ñaàu tính toaùn

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

13

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

Parameters

GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng

14

Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2

Nhaáp vaøo Define vaø maùy tö...
Phoøng Tính Toaùn Cô Hoïc – Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – ÑH Baùch Khoa TP HCM
PLAXIS 8.2
Phaàn 1 : PLAXIS INPUT
Duøng Plaxis ñeå tính toaùn öùng suaát trong ñaát .
Keát quaû tính tay ta coù :
ÖÙng suaát toång
ÖÙng suaát höõu hieäu
GVC-ThS Buøi Vaên Chuùng
1
Phần mềm Plaxis Input - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm Plaxis Input - Người đăng: danduongpho1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
Phần mềm Plaxis Input 9 10 322