Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TICH ĐÔ MĂN TRONG THƯC PHÂM

Được đăng lên bởi phuongtran_bt
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TICH ĐÔ MĂN TRONG THƯC PHÂM
BĂNG CAC PHƯƠNG PHAP

GVHD: TAN VĂN HÂU
NHÓM 4
NGUYÊN HƯU THIÊN
VO VĂN THOAI
TÔ THI HANH
NGUYÊN NGOC HIÊN
TÔ THI HOANG OANH

NÔI DUNG BAO CAO

•PHƯƠNG PHAP CHUÂN ĐÔ KÊT TUA
•PHƯƠNG PHAP CHUÂN ĐÔ ĐIÊN THÊ

PHƯƠNG PHAP CHUÂN ĐO KÊT TUA
I. PHAM VI AP DUNG:



Nươcmăm,vătmi, bia…



Cacsanphâmđonghôp: cahôp,thithôp…



Cacsanphâmthưcăn nhanh…

II. NGUYÊN TĂC
Dưatrên
phươngphapchuânđôkêttua(phươngphapMohr)dungAgNO3tiêuchuânvơisư
comătcuachi thi K2CrO4trong
môitrươngtrungtinhhoăckiêmyêu(hayaxityêu)Điêmtương
đươngnhânđươckhixuâthiênkêttuađogachvaxacđinhhamlươngmuôi
Phanưngchuânđô:
Ag++ X-AgX(mautrăng)
Phanưngchi thi:
2Ag++ CrO4Ag2CrO4(đogach)

III. ĐIÊU KIÊN XAC ĐINH CHI TIÊU
Đôivơidungdichmâu:
Chuyênmâuthanhdungdichbăngnươccâtkhôngchưaionanhhương( nhưCl-, Br-,
…)
Dungdichxacđinhkhôngchưacaccationtaođươckêttuavơiion
CrO42-,chănghannhư: Ba2+, Pb2+, Bi3+.
Cacion, phân tư co kha năngtaophưcvơiAg+la NH3, S2O32-,…se
gâyanhhương.

Đôivơidungdichchuân:
DungdichchuânAgNO3đươcpha tư AgNO3răn.
AgNO3khôngbênvơianhsang,nhiêtđô, khi phathanhdungdich, đôchuânrâtdê
thayđôitheothơigian nêncânhiêuchinhtrươckhi sưdungvabaoquantrong
chaimaunâu,tranhtiêpxucvơianhsang, không khi, đê nơithoangmat.
Hiêuchinh:dungdungdichchuângôcNaClChi thi sưdungK2CrO4.

Đôivơimôitrương:
Nhiêtđôphong
Tranhanhsangmăttrơi,anhsangchivưađu đê quansat
pH môitrương: 6.5 – 8.2

Đôivơichi thi:
MuôiK2CrO4lamchi thi.

IV. HOA CHÂT
DungdichAgNO30.1N :lamchâtchuân
Chi thi K2CrO410% : Theodoisưđôimauvanhânbiêtđiêmtương đương
Dungdichmâu: lachâtxacđinh
V. DUNG CU
Pipetkhăcvach2ml
Buret10mlmaunâu
Binhtamgiac250ml
Binhđinhmưc100ml
Chénnung

IV. QUA TRINH XAC ĐINH
Bươc1:Chuânbimâu
Bươc2:Chuânđô

Bươc3:đocva ghi sôliêu

V. BAO CAO KÊT QUA
Tinhtoan:
X= V*0.00585*K*100*V1/V2*G
Trong đo:
V: thêtichAgNO30.1Ndungchuânmâu(ml)
V1: thêtichdungdichđinhmưc(ml)
V2: thêtichdungdichloclâyra đêchuânđô (ml)
K: hê sôhiêuchinhAgNO30.1N
G:khôilươngmâuthư (gam)
0.00585 lalươngNaCltươngưngvơi1ml AgNO30.1N

PHƯƠNG PHAP CHUÂN ĐÔ ĐIÊM THÊ
I. PHAM VI AP DUNG
XacđinhNatriCloruacohamlươnglơnhơnhoăcbăng0.03 %
trongcacsanphâmthưcphâm.
II. NGUYÊN TĂC
Sanphâm đươc hoa tan trong nươc va đươcaxithoa,cloruahoa tan đươc
chuân đô băng chi thi điên thê vơi dung dich chuân AgNO3.

III. ĐIÊU KIÊN XAC ĐINH CHI TIÊU
Đôivơimâu:
Hoa tan trongnươcvađiêuchinhmôitrương
Đôivơichâtchuân:
DungdichchuânAgNO3đadươchiêuchuânvabaoquantrongbinhmaunâu,tranha
nhsangtrưctiêp
Thiêtbi: khônghong,sachse vachinhxac.
...
    
  
 

   
 
  
   
 
PHÂN TICH ĐÔ MĂN TRONG THƯC PHÂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TICH ĐÔ MĂN TRONG THƯC PHÂM - Người đăng: phuongtran_bt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
PHÂN TICH ĐÔ MĂN TRONG THƯC PHÂM 9 10 500